Poradenství pro studující a postupy řešení podnětů.

 • Sociální bezpečí a ombudsman/ka FaVU 

  Směrnice děkana č. 1/2022 stanovuje pravidla pro dosažení sociálního bezpečí, na jehož dodržování dohlíží ombudsman/ka. Ombudsman/ka Fakulty výtvarných umění VUT je nezávislou osobou, která svým působením vytváří prostor pro dialog a důvěrnou pomoc studujícím, zaměstnancům a zaměstnankyním Fakulty výtvarných umění VUT, a to především v otázkách etiky, kultury pracovního prostředí a prevence zneužití moci.

  Více informací

 • Práce a příležitosti

  Každodenní přehled nabídek práce a příležitostí z oblasti umění a kreativního průmyslu na portálu Culturenet.

  Více informací

 • Poplatky spojené se studiem

  Povinnost hradit poplatek za studium vzniká studentovi, jehož celková odstudovaná doba překročila standardní dobu studia aktuálního studijního programu o více než 1 rok.

  Více informací

 • Uznaná doba rodičovství

  Potřebujete přizpůsobit svá studia péči o potomka?

  Více informací

 • S-kompas VUT

  Univerzitní služba S-kompas, tedy právní a sociálně-právní poradenství, je určena všem studujícím univerzity. Slouží jako podpora při hledání řešení jejich nepříznivé nebo obtížné životní situace. Studujícím jsou srozumitelnou formou předány informace o jejich právech a povinnostech, o službách státní i neziskové sféry, které jim mohou pomoci účinně zajistit jejich oprávněné potřeby. Informace o možných stipendiích, výživném, pracovních smlouvách, sociálních dávkách, vč. právního poradenství. Vše bezplatně, nestranně a diskrétně.

  Více informací

 • Poradenské centrum Alfons

  Univerzitní poradenské centrum Alfons poskytuje zejména poradenství a podpůrné služby studujícím se specifickými potřebami. Poskytovaná podpora se řídí Směrnicí rektora. Cílem služeb je zpřístupnit studium studentům se specifickými potřebami tak, aby mohli získat a prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Toto realizujeme především prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy změnou/úpravou studijního režimu (nejedná o úlevy či zjednodušení obsahu studia). Studentem se specifickými potřebami se rozumí student se smyslovým nebo pohybovým postižením, se specifickou poruchou učení, psychickým onemocněním, poruchou autistického spektra, narušenou komunikační schopností nebo chronickým somatickým onemocněním.

  VUT také nabízí zprostředkováním osobního poradenství a psychologické podpory v rámci poradenských center univerzity.

  Více informací

 • Téma sexuálního obtěžování

  Setkali jste se s nevhodným chováním sexuální povahy jako oběť či jako svědek a nejste si jisti, jak s celou věcí naložit? Přečtěte si několik doporučení, jak můžete postupovat, včetně kontaktů, na které je možné se obrátit. Sexuální obtěžování je velice závažná forma nevhodného chování a na půdě fakulty není tolerováno.

  K základním informacím se studující dostanou také v rámci praktického interaktivního workshopu, který fakulta zavedla jako povinný kurz od akad. r. 2021/2022.

  Více informací

 • Tipy na terapie

  Sociální klinika: socialniklinika.cz. Oslovení dostupných lidí např. zde (terapie.cz). Krizová intervence zde. Neterapeutický, sdílecí prostor: nadoslech.cz.

  Webové stránky opatruj.se odborně zaštiťuje Národní ústav duševního zdraví České republiky ve spolupráci s dalšími národními a mezinárodními organizacemi.

  V akutních případech se obracejte na Ambulanci Psychiatrické kliniky FN Brno nebo na Psychiatrickou nemocnici Brno.

  Rozcestník pro vyhledávání odborníků.
  Seznam terapeutů VZP.
  Přehled internetových poraden.
  Seznam linek důvěry a krizových center.
  Kontakty k tématu sexuálního obtěžování.

  Další možnosti psychologických služeb v ČR sdružuje projekt Nevypusť duši.

 • FaVU sharecare

  Manifestace péče (nyní v hibernaci).

  Více informací

 • Disciplinární řád a Disciplinární komise FaVU 

  Disciplinární přestupek studujících (jako je např. podvádění, porušování předpisů, ničení fakultního majetku, agresivní jednání vůči zaměstnancům, užívání návykových látek v areálu fakulty) a možnosti jeho potrestání jsou definovány v ustanovení § 6467 zákona o vysokých školách. Fakulta má vlastní disciplinární řád, ve kterém upravuje podmínky disciplinárního řízení. Podněty projednává disciplinární komise fakulty, která je složená z akademických pracovníků a zástupců studujících ze všech stupňů studia.

  Více informací

 • Etický kodex a Etická komise VUT

  Etická komise VUT je ustavena rektorem za účelem posuzování podnětů ve věci dodržování Etického kodexu VUT a přestupků proti němu. Tento poradní orgán rektora je 5členný, přičemž členem komise může být jmenován akademický pracovník nebo jiný zaměstnanec VUT, který má v akademické obci všeobecnou důvěru pro své morální vlastnosti a vztah ke kolegům i VUT jako celku. Členkou etické komise je z FaVU PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D. Etický kodex VUT je závazný pro celou akademickou obec univerzity.

  Více informací

 • Pracovní skupina FaVU pro spolupráci s Konsentem

  V březnu 2021 vedení fakulty vstoupilo do komunikace s organizací Konsent, aby fakultě pomohla nastavit mechanismy, které by problematickým jevům specifického uměleckého vzdělávání preventivně bránily. Pro spolupráci vznikla 12členná skupina složené ze zástupců vedení fakulty, senátu a studujících. Další informace např. v zápisech akademického senátu nebo u koordinátorky skupiny. Vzdělávací aktivity jsou realizovány rovněž ve spolupráci s organizací Genderové informační centrum Nora.

  koordinátorka

 • Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory

  V rámci programu péče o duševní zdraví lze od VZP získat příspěvek až 5000 Kč na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory u vybraného terapeuta. Abyste dostali příspěvek, musíte si vybrat terapeuta z jimi poskytovaného seznamu.

  Více informací

 • Téma diskriminace v akademickém prostředí

  Záznam přednášky pro akademickou obec FaVU s názvem Diskriminace v akademickém prostředí a jak jí předcházet Anny Kateriny Vintrové z Kanceláře veřejného ochránce práv vč. doprovodných materiálů.

  Problematikou věkové diskriminace a mezigeneračních vztahů se zabývala přednáška Lucie Vidovićové z Fakulty sociálních studií MUNI.

  Více informací

 • Téma autorských práv

  Přehledné informace k tématu autorských práv, zaměstnaneckého díla, školního díla, definici uměleckého výkonu ad.

  Přehled šesti základních Creative Commons licencí a prvků ujednání, které obsahují.
  Autorský zákon (Zákon č. 121/2000 Sb.).
  Širší výklad k autorskému právu ze stránek věnovaných duševnímu vlastnictví.

  Cyklus seminářů k právním aspektům OSVČ umělce/umělkyně.

  Více informací

 • Stipendijní podpory

  Přehled stipendijních programů na podporu studujících.

  Více informací

 • Doporučení pro genderově citlivé vyjadřování

  Toto doporučení podporuje respekt a otevřenost vůči diverzitě akademické obce a naznačuje principy genderově citlivého vyjadřování.

  Více informací

Zástupci studujících v orgánech a poradních sborech fakulty a univerzity.

Zástupci studujícíchakademickém senátu fakulty Barbora Ilič, Klára Odehnalová, Klaudia Ďugelová, Ondřej Zábojník
Zástupce studujících v akademickém senátu univerzity Martin Žák
Zástupci studujícíchdisciplinární komisi Miroslav Maixner, Tereza Lichá, Jakub Tajovský
Zástupce studujících v Radě studijních programů Výtvarná umění Marie Zandálková
Zástupce studujících v Radě studijních programů Volné umění a Design
Jakub Polách
Zástupce studujících v Radě studijního programu Fine Art and Design
Michal Kučerák
Zástupce studujících v kolegiu děkana Martin Žák
Zástupci studujících a alumni v galerijní radě Judita Levitnerová, Jozef Mrva, Tomáš Plachký
   

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek