Informace o stipendijních podporách pro student(k)y fakulty (vyjma zahraničních mobilit).
Viz také přehled podpůrných programů pro studující.

 • Ubytovací stipendium

  Na ubytovací stipendium má nárok praktický každý/á student/ka s trvalým bydlištěm mimo okresy Brno-město a Brno-venkov. Student/ka podává elektronickou žádost a současně vyplňuje elektronický formulář o zavedení stipendijního účtu do Informačního systému. Výši stipendia stanoví rektor.

  Více informací

 • Sociální stipendium

  Studentům, kteří mají podle zákona nárok na pobírání přídavků na dítě, nabízíme možnost získat sociální stipendium.

  Více informací

 • Mimořádné sociální stipendium rektora

  Pokud jste se ocitli v obtížné životní situaci, která vznikla z důvodu náhlých změn ve vašem životě či životě vaší rodiny, můžete požádat o udělení univerzitního mimořádného sociálního stipendia.

  Více informací

 • Mimořádné stipendium děkana pro student(k)y v obtížné životní situaci

  Nedosáhnete na podmínky pro udělení univerzitního mimořádného sociálního stipendia pro studenty v obtížné životní situaci? Zkuste podat žádost přímo na fakultě.

  Více informací

 • Doktorské stipendium

  Pokyn děkana, kterým jsou ošetřena pravidla vyplácení a výše řádného doktorského stipendia na fakultě.

  Pokyn děkana

 • Aktuální výše ubytovacího stipendia

  Výše ubytovacího stipendia je vyhlašována zpětně za čtvrtletí rektorem univerzity formou dodatku ke směrnici.

  Více informací

 • Prospěchové stipendium

  Podmínky pro vyplácení prospěchového stipendia studentům a studentkám bakalářského a magisterského programu.

  Pokyn děkana

 • Podpora realizace diplomové práce

  Studující, kteří v daném akademickém roce v řádném termínu ve standardní době studia vložili do Informačního systému VUT elektronickou dokumentaci magisterské diplomové práce, je přiznáno jednorázové stipendium (výši určuje děkan). Kromě této podpory si studující mohou zažádat o tvůrčí stipendium na realizaci praktické části diplomové práce, a to v maximální výši 20.000,- Kč. Žádosti o podporu a způsobilost dokumentace závěrečné práce posuzuje komise jmenovaná děkanem.

  Více informací

 • Podpora uměleckých a tvůrčích aktivit studujících (BcA./MgA.)

  Interní soutěž stipendijní podpory určené na realizaci uměleckých a tvůrčích aktivit studentů bakalářského a magisterského studijního programu. Soutěž je vyhlašována jednou ročně (v březnu) a je určena na podporu studentských projektů, realizovaných v období do listopadu daného roku. Maximální výše příspěvku určeného na jeden projekt je 20.000,- Kč. Žádosti na základě přihlášky odevzdané na příslušném formuláři posuzuje komise jmenovaná děkanem.

  Více informací

 • Podpora doktorandů a doktorandek z dotace na specifický vysokoškolský výzkum

  Studenti a studentky doktorského studijního programu mají možnost se přihlásit do soutěže o (fakultní) juniorské a mezifakultní juniorské projekty, podpořené z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu. Specifickým vysokoškolským výzkumem se rozumí výzkum prováděný především studenty akreditovaných doktorských (a magisterských) studijních programů. Soutěž je každoročně vyhlášena na přelomu kalendářního roku.

  Více informací

 • Podpora umělecké činnosti doktorandů a doktorandek

  Studenti a studentky doktorského studijního programu mají možnost se přihlásit do soutěže na podporu umělecké činnosti s výsledky vykazovanými v Registru uměleckých výstupů (RUV). Soutěž je vyhlašována (od r. 2019) jednou ročně (jaro).

  Více informací

 • Podpora (zejm.) kurátorské činnosti studujících

  Studenti a studentky mají možnost se přihlásit do soutěže na podporu kurátorské činnosti, organizování výstav a festivalů, zviditelňování ateliérů na přehlídkách současného umění a designu, vytváření platforem apod. Soutěž je vyhlašována (od r. 2021) jednou ročně (jaro).

  Více informací

 • Cena děkana za diplomovou a bakalářskou práci

  Na základě návrhů komise pro státní závěrečnou zkoušku děkan každoročně vybírá 1–2 pozoruhodné závěrečné práce z každého stupně studia, jejichž autorkám a autorům je udělena Cena děkana FaVU. Kromě stipendia ve výši 7, resp. 10 tis. Kč, dostanou lureátky a laureáti také hmotnou cenu, kterou koncepčně připravují a realizují vybraní studující z oboru design. Ceny jsou předávány během absolventských promocí. Laureáti, kteří nepokračují návazně ve studiu na fakultě, dostanou finanční odměnu ve formě daru. 

 • Stipendium za zapůjčení uměleckého díla

  Od r. 2020 fakulta vytvořila pro studentky a studenty možnost pronájmu jejich děl, např. v Artotéce Moravské galerie v Brně nebo v rámci fakult a součástí VUT.

  Více informací

 • Časté dotazy

  Pokud nenajdete odpověď na svou otázku přímo u daného stipendia, podívejte se na přehled nejčastějších dotazů.

  Více informací

.

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek