Informace o stipendijních podporách pro student(k)y fakulty (vyjma zahraničních mobilit).
Viz také přehled podpůrných programů pro studující.

 • Ubytovací stipendium

  Na ubytovací stipendium má nárok praktický každý/á student/ka s trvalým bydlištěm mimo okresy Brno-město a Brno-venkov. Student/ka podává elektronickou žádost a současně vyplňuje elektronický formulář o zavedení stipendijního účtu do Informačního systému. Výši stipendia stanoví rektor.

  Více informací

 • Sociální stipendium

  Studentům, kteří mají podle zákona nárok na pobírání přídavků na dítě, nabízíme možnost získat sociální stipendium.

  Více informací

 • Mimořádné sociální stipendium rektora

  Pokud jste se ocitli v obtížné životní situaci, která vznikla z důvodu náhlých změn ve vašem životě či životě vaší rodiny, můžete požádat o udělení univerzitního mimořádného sociálního stipendia.

  Více informací

 • Mimořádné stipendium děkana pro student(k)y v obtížné životní situaci

  Nedosáhnete na podmínky pro udělení univerzitního mimořádného sociálního stipendia pro studenty v obtížné životní situaci? Zkuste podat žádost přímo na fakultě.

  Více informací

 • Doktorské stipendium

  Pokyn děkana, kterým jsou ošetřena pravidla vyplácení a výše řádného doktorského stipendia na fakultě.

  Pokyn děkana

 • Aktuální výše ubytovacího stipendia

  Výše ubytovacího stipendia je vyhlašována zpětně za čtvrtletí rektorem univerzity formou dodatku ke směrnici.

  Více informací

 • Prospěchové stipendium

  Podmínky pro vyplácení prospěchového stipendia studentům a studentkám bakalářského a magisterského programu.

  Pokyn děkana

 • Podpora realizace diplomové práce

  Studující, kteří v daném akademickém roce v řádném termínu ve standardní době studia vložili do Informačního systému VUT elektronickou dokumentaci magisterské diplomové práce, je přiznáno jednorázové stipendium (výši určuje děkan). Kromě této podpory si studující mohou zažádat o tvůrčí stipendium na realizaci praktické části diplomové práce, a to v maximální výši 20.000,- Kč. Žádosti o podporu a způsobilost dokumentace závěrečné práce posuzuje komise jmenovaná děkanem.

  Více informací

 • Podpora uměleckých a tvůrčích aktivit studujících (BcA./MgA.)

  Interní soutěž stipendijní podpory určené na realizaci uměleckých a tvůrčích aktivit studentů bakalářského a magisterského studijního programu. Soutěž je vyhlašována jednou ročně (v březnu) a je určena na podporu studentských projektů, realizovaných v období do listopadu daného roku. Maximální výše příspěvku určeného na jeden projekt je 20.000,- Kč. Žádosti na základě přihlášky odevzdané na příslušném formuláři posuzuje komise jmenovaná děkanem.

  Více informací

 • Podpora doktorandů a doktorandek z dotace na specifický vysokoškolský výzkum

  Studenti a studentky doktorského studijního programu mají možnost se přihlásit do soutěže o (fakultní) juniorské a mezifakultní juniorské projekty, podpořené z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu. Specifickým vysokoškolským výzkumem se rozumí výzkum prováděný především studenty akreditovaných doktorských (a magisterských) studijních programů. Soutěž je každoročně vyhlášena na přelomu kalendářního roku.

  Více informací

 • Podpora umělecké činnosti doktorandů a doktorandek

  Studenti a studentky doktorského studijního programu mají možnost se přihlásit do soutěže na podporu umělecké činnosti s výsledky vykazovanými v Registru uměleckých výstupů (RUV). Soutěž je vyhlašována (od r. 2019) jednou ročně (jaro).

  Více informací

 • Podpora (zejm.) kurátorské činnosti studujících

  Studenti a studentky mají možnost se přihlásit do soutěže na podporu kurátorské činnosti, organizování výstav a festivalů, zviditelňování ateliérů na přehlídkách současného umění a designu, vytváření platforem apod. Soutěž je vyhlašována (od r. 2019) jednou ročně (jaro).

  Více informací

 • Cena děkana za diplomovou a bakalářskou práci

  Na základě návrhů komise pro státní závěrečnou zkoušku děkan/ka každoročně vybírá několik pozornosti hodných závěrečných prací z každého stupně studia, jejichž autorkám a autorům je udělena Cena děkana FaVU. Kromě stipendia ve výši 7, resp. 10 tis. Kč, dostanou lureátky a laureáti také hmotnou cenu, kterou koncepčně připravují a realizují vybraní studující z oboru Design. Ceny jsou předávány během absolventských promocí. Laureáti, kteří nepokračují návazně ve studiu na fakultě, dostanou finanční odměnu ve formě daru. Od r. 2021 je součástí Ceny děkana za diplomovou práci také rezidenční pobyt v uměleckém centru Nová Perla. Tradici Ceny děkana nechápe současné vedení fakulty v duchu podpory soutěžení mezi studujícími, ale jako extenzi finanční podpory studujícím (tedy oblasti, na kterou se vedení fakulty v posledních letech zaměřilo).

 • Stipendium za zapůjčení uměleckého díla

  Od r. 2020 fakulta vytvořila pro studentky a studenty možnost pronájmu jejich děl, např. v Artotéce Moravské galerie v Brně nebo v rámci fakult a součástí VUT.

  Více informací

 • Časté dotazy

  Pokud nenajdete odpověď na svou otázku přímo u daného stipendia, podívejte se na přehled nejčastějších dotazů.

  Více informací

.

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek