Informace o stipendijních podporách pro studenty fakulty (vyjma zahraničních mobilit).

 • Ubytovací stipendium

  Na ubytovací stipendium má nárok praktický každý student s trvalým bydlištěm mimo okresy Brno-město a Brno-venkov. Student podává elektronickou žádost a současně vyplňuje elektronický formulář o zavedení stipendijního účtu do Informačního systému. Výši stipendia stanoví rektor.

  Více informací

 • Sociální stipendium

  Studentům, kteří mají podle zákona nárok na pobírání přídavků na dítě, nabízíme možnost získat sociální stipendium.

  Více informací

 • Mimořádné sociální stipendium

  Pokud jste se ocitli v obtížné životní situaci, která vznikla z důvodu náhlých změn ve vašem životě či životě vaší rodiny, můžete požádat o udělení mimořádného sociálního stipendia.

  Více informací

 • Doktorské stipendium

  Pokyn děkana, kterým jsou ošetřena pravidla vyplácení a výše řádného doktorského stipendia na fakultě.

  Pokyn děkana

 • Aktuální výše ubytovacího stipendia

  Výše ubytovacího stipendia je vyhlašována zpětně za čtvrtletí rektorem univerzity formou dodatku ke směrnici.

  Více informací

 • Prospěchové stipendium

  Podmínky pro vyplácení prospěchového stipendia studentům bakalářského a magisterského programu.

  Pokyn děkana

 • Podpora realizace diplomové práce

  Studentům, kteří v daném akademickém roce v řádném termínu vložili do Informačního systému VUT elektronickou dokumentaci magisterské diplomové práce, je přiznáno stipendium (výši určuje děkan). Kromě této podpory si studenti mohou zažádat o proplacení nákladů spojených s realizací praktické části diplomové práce, a to v maximální výši 20.000,- Kč. Žádosti na základě přihlášky odevzdané na příslušném formuláři a způsobilost dokumentace závěrečné práce posuzuje komise jmenovaná děkanem.

  Více informací

 • Podpora uměleckých a tvůrčích aktivit studentů (BcA./MgA.)

  Interní soutěž stipendijní podpory určené na realizaci uměleckých a tvůrčích aktivit studentů bakalářského a magisterského studijního programu. Soutěž je vyhlašována jednou ročně (zpravidla březen/duben) a je určena na podporu studentských projektů, realizovaných v období od května do listopadu daného roku. Maximální výše příspěvku určeného na jeden projekt je 20.000,- Kč. Žádosti na základě přihlášky odevzdané na příslušném formuláři posuzuje komise jmenovaná děkanem.

  Více informací

 • Podpora doktorandů z dotace na specifický vysokoškolský výzkum

  Studenti doktorského studijního programu mají možnost se přihlásit do soutěže o (fakultní) juniorské a mezifakultní juniorské projekty, podpořené z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu. Specifickým vysokoškolským výzkumem se rozumí výzkum prováděný především studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských (a magisterských) studijních programů. Soutěž je každoročně vyhlášena na přelomu kalendářního roku.

  Více informací

 • Podpora umělecké činnosti doktorandů

  Studenti doktorského studijního programu mají možnost se přihlásit do soutěže na podporu umělecké činnosti s výsledky vykazovanými v Registru uměleckých výstupů. Soutěž je vyhlašována (od r. 2019) jednou ročně (jaro).

  Více informací

 • Časté dotazy

  Pokud nenajdete odpověď na svou otázku přímo u daného stipendia, podívejte se na přehled těch nejčastějších dotazů.

  Více informací

.

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek