Podpora a rozvoj zaměstnanců

Spokojenost a profesní rozvoj našich zaměstnanců jsou klíčové pro dosažení odpovídající kvality vzdělání a výzkumu. V této sekci najdete informace o programech, které jsme zavedli, abychom podpořili rozvoj pedagogických a odborných dovedností, inovace ve výuce a další aspekty profesního růstu zaměstnanců a doktorandů.


Motivační systém na podporu tvůrčí a umělecké činnosti a kvalifikačního růstu

Snahou vedení fakulty je maximálně podpořit tvůrčí vědeckou a uměleckou činnost a kvalifikační růst pedagogů a doktorandů – jak formou každoročních soutěží na podporu publikační, umělecké, kurátorské a organizační činnosti a mobility, tak motivačním vyplácením odměn za certifikované výsledky v Registru uměleckých výstupů (RUV), Rejstříku informací o výsledcích (RIV) nebo získání výzkumného grantového projektu. V poslední době se fakulta rovněž zaměřuje na podporu rozvoje pedagogických dovedností a profesních kompetencí zaměstnanců. Samozřejmostí jsou pak příplatky za výkon funkce nebo jubilejní odměny. Kromě ohodnocení kariérního růstu v rámci fakulty, univerzita aplikuje motivační cílové prémie pro mladé docent(k)yprofesor(k)y.

Interní soutěže

Každoročně vyhlašované interní soutěže na podporu publikační, umělecké, kurátorské a organizační činnosti zaměstnanců fakulty najdete zde. Mobilitní soutěže a programy sledujte v aktualitách zahraničního oddělení.

Typ soutěžeVyhlášeníMax. výše podpory v Kč
Podpora publikace projektů uměleckého výzkumu
březen50 000 Kč/projekt
Podpora umělecké činnostibřezen30 000 Kč/projekt
Podpora kurátorské a organizační činnostiduben50 000 Kč/projekt
Podpora pedagogické práceprůběžnědle disponibilních prostředků
Podpora publikační činnostilistopaddle disponibilních prostředků
Podpora projektů specifického vysokoškolského výzkumuprosinec500 000 Kč/projekt
Podpora mezinárodní mobilityúnor, květen, srpendle disponibilních prostředků

Podpora rozvoje pedagogických kompetencí

Smyslem Programu na podporu rozvoje pedagogických dovedností a profesních kompetencí je poskytnout interním pedagogickým zaměstnancům fakulty a studujícím doktorského studijního programu finanční podporu na rozvoj profesních učitelských kompetencí a prohlubování odborných znalostí jimi vyučované problematiky. Bližší informace najdete v příslušném pokynu děkana. Doporučeny jsou např. vzdělávací aktivity organizace NaZemi.

Motivační odměny

Motivační odměny za certifikované výsledky v Registru uměleckých výstupů (RUV), Rejstříku informací o výsledcích (RIV), získání výzkumného grantového projektu a jmenovací řízení rámcově vymezuje příslušný pokyn děkana.

Jmenovací řízení (doc./prof.)Jednorázová odměna
Za jmenování docentem/docentkou nebo profesorem/profesorkou náleží akademické/mu pracovníkovi/pracovnici (AP) mimořádná jednorázová odměna. Na odměnu mají nárok pouze AP, kteří jsou zaměstnáni na Fakultě výtvarných umění VUT na úvazek 0,75 a vyšší. Odměna je přiznána na základě žádosti zaměstnance a doložení jmenovacího dekretu.
Odměna pro AP, jež byl/a jmenován/a docentem/docentkou20 000 Kč
Odměna pro AP, jež byl/a jmenován/a profesorem/profesorkou30 000 Kč
 
Výstup evidovaný v RUVJednorázová odměna
Výše výkonové odměny je vztažena k počtu získaných bodů RUV na základě certifikovaného hodnocení v Registru uměleckých výstupů MŠMT (RUV) v započítaném 5letém období (započtené období). Nominální hodnota bodu RUV v Kč je každoročně aktualizována v Pravidlech pro rozdělení finančních prostředků FaVU VUT (článek Účelové rozdělení finančních prostředků). Mechanismus rozdělení je následující: zpravidla 30 % finančních prostředků z Fondu umělecké činnosti (FUČ) je alokováno na výkonové odměny zaměstnanců a stipendia studujících za výsledky odvedené do RUV, které vygenerovaly fakultě finanční prostředky ve výkonové části Příspěvku a FUČ; podrobný rozpis akademických pracovníků (AP) s jejich bodovým přínosem v RUV je součástí Návrhu neinvestiční části rozpočtu FaVU VUT (karta Odměny RUV); klíč k individuálnímu rozdělení odměny je následující: poměrná částka (zpravidla 25 % FUČ) je vydělena celkovým počtem bodů RUV akademických pracovníků za započtené období, takto získaná částka (finanční ekvivalent odměny za jeden bod RUV) je násobena počtem bodů RUV získaných zaměstnancem v započteném období; vypočtená odměna je zaměstnancům vyplacena jednorázovou platbou ve mzdě za měsíc říjen; maximální výše výkonové odměny je 150 tis. Kč; další prostředky jsou použity na odměny za administraci sběru uměleckých výstupů a tvůrčí stipendia studujících.
[25 % FUČ] / [počet bodů RUV všech AP za započtené období] × [počet bodů RUV daného AP za započtené období] Kč; max. 150 000 Kč
Nad rámec výše uvedeného jsou bonusovány excelentní výsledky:
Výstup kategorie A??+ 10 000 Kč
Výstup kategorie BKX+ 5 000 Kč
 
Výstup evidovaný v RIVJednorázová odměna
Metodika a výše finančního ohodnocení nebibliometrických výsledků (zejm. druh výsledků odborná kniha, kapitola v odborné knize, stať ve sborníku, metodika, software, průmyslový vzor, užitný vzor, patent ad.) je každoročně aktualizována v Pravidlech pro rozdělení finančních prostředků FaVU VUT (článek Účelové rozdělení finančních prostředků). Na motivační odměny zaměstnanců je zpravidla vyhrazeno (min.) 28 % finančních prostředků z Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP). Prostředky jsou vyplaceny ve formě výkonových odměn a stipendií autorům, kteří vložili výstupy VaVaI do IS VUT do konce února běžného roku, ve výplatě za měsíc září; započitatelnými výsledky jsou výstupy posledního 5letého období. Podrobný rozpis autorů s jejich bodovým přínosem v RIV je součástí Návrhu neinvestiční části rozpočtu FaVU VUT (karta Odměny VaV).
[28 % IP] / [počet bodů RIV FaVU všech autorů výstupů VaVaI v IS VUT za započtené období] × [počet bodů RIV FaVU daného autora výstupů VaVaI v IS VUT za započtené období] Kč
Za bibliometrické výsledky – původní vědecké články zveřejněné v časopisech evidovaných v mezinárodní databázi Web of Science (WoS) nebo Scopus – je autorovi/autorům vyplacena mimořádná odměna podle článku zařazeného v časopisu dle kvartilu, a to ve vědní oblasti 6 (Humanities and the Arts), příp. 5 (Social Sciences).
Jimp v prvním decilu (WoS)80 000 Kč
Jimp v Q1 (WoS)60 000 Kč
Jimp v Q2 (WoS)40 000 Kč
Jimp v Q3 (WoS)20 000 Kč
Jimp v Q4 (WoS)10 000 Kč
Jsc (Scopus)5 000 Kč
V případě, že nebibliometrický výsledek byl zařazen do hodnocení Sběru kvalitních výsledků dle Metodiky 17+ (SKV, resp. Modul 1), náleží autorovi mimořádná odměna v nejbližším termínu po obdržení výsledků rozhodnutí Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) dle dosaženého stupně hodnocení. Hodnocení spočívá v přiřazení výsledku do kvalitativního hodnocení 1 až 5 s odpovídající bodovou hodnotou dle Metodiky 17+ pomocí peer review.
Hodnocení 1 (kat. Originalita a přínos k poznání / Společenská relevance) → Mimořádný výsledek / Výsledek na špičkové úrovni (world-leading)80 000 Kč
Hodnocení 2 (kat. Originalita a přínos k poznání / Společenská relevance) → Vynikající výsledek / Výsledek na vynikající úrovni (excellent)50 000 Kč
Hodnocení 3 (kat. Originalita a přínos k poznání / Společenská relevance) → Velmi dobrý výsledek / Výsledek na velmi dobré úrovni30 000 Kč
 
Projekt evidovaný v CEPJednorázová odměna
Za získání výzkumného grantového projektu náleží řešiteli/řešitelům mimořádná odměna. Návrh na vyplacení odměny předkládá řešitel/ka projektu proděkanovi/proděkance pro vědu a kvalitu po zaevidování projektu v IS VUT. Výzkumný grantový projekt musí prokazatelně podporovat vědecko-výzkumný obor 6.4 Arts (Arts, History of Arts, Performing Arts, Music) nebo 6.5 Other Humanities and the Arts.
Získání národního výzkumného grantového projektu jako příjemce5 % z celkové částky finanční podpory, jejímž příjemce je fakulta, max. 50 000 Kč
Získání mezinárodního výzkumného grantového projektu jako příjemce5 % z celkové částky finanční podpory, jejímž příjemce je fakulta, max. 100 000 Kč
Získání národního výzkumného grantového projektu jako spolupříjemce5 % z celkové částky finanční podpory, jejímž příjemce je fakulta, max. 35 000 Kč
Získání mezinárodního výzkumného grantového projektu jako spolupříjemce5 % z celkové částky finanční podpory, jejímž příjemce je fakulta, max. 80 000 Kč

Tvůrčí volno

Sabatikl neboli tvůrčí volno je označení pro placené volno poskytované fakultou vysokoškolským pedagogům za účelem vědecké a/nebo umělecké práce související s kariérním růstem, sebevzděláváním a/nebo psychohygienou. Možnost je ošetřena přímo v zákoně o vysokých školách (§ 76): Akademickému pracovníku vysoké školy se na jeho žádost poskytne tvůrčí volno v délce šesti měsíců jedenkrát za sedm let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů vysoké školy. Po dobu tvůrčího volna náleží akademickému pracovníku mzda. Na Fakultě výtvarných umění VUT se v posledních letech tvůrčí volno poskytuje pravidelně jednomu až dvěma akademickým pracovníkům ročně (pedagogovi ateliéru, kabinetu nebo katedry s plným prac. úvazkem) vždy na jeden semestr akademického roku. Podmínky a pravidla přiznání tvůrčího volna jsou detailně vymezeny pokynem děkana.

Sociální bezpečí

Fakulta výtvarných umění VUT se zasazuje o to, aby studující a zaměstnanci měli inspirující, pozitivní a trvale bezpečné prostředí pro studium i práci. Vedení fakulty netoleruje nežádoucí chování, jako je sexuální nebo genderově motivované obtěžování, agrese, nátlak, zastrašování, šikana či diskriminace z jakéhokoli důvodu, a pracuje na posílení kultury vzájemné úcty a empatie, která zahrnuje prevenci nežádoucích jevů na všech úrovních školy. Rozcestník k problematice a mechanismům zajištění sociálního bezpečí na fakultě najdete na stránce Sociální bezpečí.

Zaměstnanecké benefity

Fakulta výtvarných umění VUT, jako součást významné univerzity, nabízí svým zaměstnancům řadu atraktivních benefitů. Naši spolupracovníci si tak – vedle konkurenceschopných platových podmínek, profesního a osobního rozvoje a přístupu k moderním výzkumným a výukovým zdrojům – mohou dopřát work-life balance prostřednictvím pružných pracovních podmínek a nabídku rodinných a zdravotních benefitů. Mezi základní benefity patří: 8 týdnů dovolené pro akademické pracovníky, 6 týdnů pro ostatní zaměstnance; pružná pracovní doba a možnost homeoffice (práce z domova); penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření s příspěvkem zaměstnavatele ve formě měsíčního příspěvku a/nebo příspěvek zaměstnavatele na vybrané produkty a volnočasové aktivity ve formě ročního příspěvku (benefitní karta VUT), příspěvek zaměstnavatele na potřeby dítěte do 6 let věku ve formě ročního příspěvku; příspěvek na stravenky, resp. stravenkový paušál, nebo cenově zvýhodněné stravování v menzách; výhodný tarif na mobilní telefony pro soukromé účely (vč. členů rodiny a přátel); jazykové a další odborné kurzy pro rozvoj znalostí a dovedností v rámci Institutu celoživotního vzdělávání; možnost vzdělávacích kurzů či stáží v zahraničí v rámci mobilitních programů; univerzitní miniškolka; možnost využití rozsáhlého zázemí Centra sportovních aktivit VUT; možnost krátkodobého a rekreačního ubytování v univerzitních ubytovacích zařízeních; volné vstupy do spřátelených kulturních organizací (přístup k fakultním ICOM kartám); používání vybraného celoškolského softwaru i na domácích zařízeních ad. Další informace najdete v Intranetu FaVU.

Další informace

Informace pro stávající i nově příchozí zaměstnance, a to včetně zahraničních, jsou dostupné na SharePointu Personálního centra VUT. Zaměstnanci zde najdou podrobné informace jak o benefitech, tak možnostech zahraničních mobilit, nárocích na dovolenou atd.

HR Award na VUT

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek