Uznaná doba rodičovství

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) byl novelizován zákonem č. 48/2013 Sb. ze dne 30. 1. 2013 (čl. 1, § 54 a § 54a) o uznanou dobu rodičovství. Uznaná doba rodičovství zahrnuje u žen dobu mateřské (MD) a rodičovské dovolené (RD), u mužů dobu rodičovské dovolené (RD). Jedná se o dvě oblasti změn.

Změny související s poplatky spojenými se studiem

Doba studia, po kterou by student-otec a studentka-matka čerpali (mohli čerpat) mateřskou nebo rodičovskou dovolenou (do 3 let dítěte po předložení ověřené kopie rodného listu dítěte), tedy „uznaná doba rodičovství“, se nově nepočítá do celkové doby studia pro účely stanovení poplatku za prodlouženou dobu studia. Pokud student/ka splní podmínky vzniku poplatkové povinnosti ještě před začátkem uznané doby rodičovství, poplatková povinnost nezaniká.

Změny související se studiem

Studenti mají nárok na přerušení studia po dobu uznané doby rodičovství. Student má právo požádat o opětovný zápis do studia dříve, než uplyne doba, po kterou bylo toto studium přerušeno. Studenti, resp. studentky-matky, které nevyužijí možnosti přerušení studia, mají nárok na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností (pro postup do dalšího semestru) o dobu, po kterou by jinak trvalo čerpání jejich mateřské dovolené (28 týdnů).

Abychom mohli uznanou dobu rodičovství zadat do informačního systému IS Apollo a rodič mohl využívat výše uvedených výhod, musí student podat žádost o evidenci MD/RD doplněnou o kopii těhotenského průkazu s uvedením předpokládaného data porodu. Uznanou dobu rodičovství nelze do IS Apollo zaznamenat dříve než 8 týdnů před uvedeným datem předpokládaného porodu. Jakmile studentka porodí, je povinna dodat ověřenou kopii rodného listu dítěte, a to nejpozději do 20 týdnů po porodu. Pokud rodný list dítěte nepředloží, bude jí záznam uznané doby rodičovství ukončen ke konci 20. týdne po předpokládaném datu porodu.

Více informací

  • Zákon č. 48/2013 Sb. – novela zákona o vysokých školách (opatření pro studium rodičů)
  • Zákon č. 111/1998 Sb. – o vysokých školách

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek