Sexuální obtěžování

Základní informace

Sexuální obtěžování je jakákoliv forma nevyžádaného verbálního, neverbálního nebo fyzického jednání sexuální povahy, jehož cílem nebo důsledkem je zásah do důstojnosti člověka, obzvlášť když vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé prostředí. Pod pojem sexuální obtěžování můžeme zařadit sexuální nátlak, nežádoucí sexuální pozornost a sexistické chování (uplatňování genderových stereotypů). Na akademické půdě k němu může docházet mezi studujícími navzájem, mezi vyučujícími, ze strany vyučujících vůči studujícím nebo ze strany studujících vůči vyučujícím. Každý člen a každá členka akademické obce se podílí na vytváření bezpečného, respektujícího a důstojného prostředí bez projevů sexuálního obtěžování.

Podoby sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí

 • Nevyžádané opakované sexuální návrhy,
 • vynucování sexuálního chování za protihodnotu (např. lepší podmínky u zkoušky),
 • nevhodné komentáře vůči jednotlivci nebo skupině na základě pohlaví, genderu nebo sexuality,
 • nevyžádané e-maily, fotografie nebo zprávy sexuální povahy,
 • nevhodné vtipy o sexu a obscénní gesta,
 • znásilnění či pokus o něj,
 • nevyžádané dotyky.

Časté dopady sexuálního obtěžování na jeho oběti

 • Strach, úzkosti, stud, hněv,
 • snížená produktivita,
 • horší docházka,
 • snížené sebevědomí,
 • slabší výkony,
 • vyhýbání se vyučujícím,
 • předčasné ukončení studia,
 • přenos zkušenosti do dalšího života.

Co dělat, pokud se stanete obětí sexuálního obtěžování

S některou z forem sexuálního obtěžování má zkušenost až 78 % studujících. Z různých důvodů je často obtížné se aktivně bránit – sexuální útok oběť často překvapí a paralyzuje. Pokud je navíc oběť v podřízené pozici nebo v situaci závislosti (například u zkoušky), má větší obavu se ozvat. Další možnou bariérou může být strach oběti z toho, že bude nařčená z „přecitlivělosti“.

Pokud se stanete obětí sexuálního obtěžování, ujišťujeme vás, že

 • Vaše pocity jsou legitimní. Každý máme hranice jinde. To, co někomu může připadat jako vtip, může být pro někoho nepříjemné nebo zraňující. Vy si určujete hranice toho, co je vám příjemné a co ne.
 • Není to vaše chyba. To, že má někdo ponižující nebo sexistické poznámky, dělá vám nevhodné návrhy nebo vás fyzicky napadne, není nikdy vaše chyba. Zodpovědnost leží vždy na člověku, který dané věci dělá.
 • Není vaší povinností případ nahlásit.
 • Nejste na to sami. Sexuální obtěžování je extrémní zátěží pro naši psychiku. Na univerzitě i mimo ni jsou lidé, kteří vám pomohou tuto zkušenost zpracovat.
 • Můžete se obrátit na někoho blízkého nebo vyhledat odbornou pomoc (viz níže).
 • Můžete se obrátit na ombudsmana fakulty.
 • Můžete se obrátit na koordinátorku pracovní skupiny fakulty pro spolupráci s Konsentem, resp. tajemnici ombudsmana fakulty.
 • Můžete se obrátit na Modrou linku, která provozuje linku důvěry nebo na organizaci Persefona, která se za zaměřuje přímo na oblast domácího a sexuálního násilí.
 • Můžete se obrátit na univerzitní poradenské centrum.
 • Můžete se obrátit na pro vás důvěryhodného pedagoga, vedoucí/ho ateliéru či kabinetu, na akademický senát či jeho jednotlivé členy nebo přímo na děkana fakulty.
 • Můžete podat podnět vedení fakulty prostřednictvím webového formuláře.

Pokud se stanete obětí sexuálního obtěžování a chcete situaci řešit

 • Pokud je to možné, vyjádřete nesouhlas. Vyjádřit nesouhlas je obtížné, obzvlášť v případech, kdy jsou pozice mocensky nevyrovnané. Nevyjádření nesouhlasu proto nemůže být automaticky bráno jako souhlas. Je dobré dát jasně najevo, že byly překročeny vaše hranice, ale pokud se na to necítíte, neklaďte si to za vinu. Není vaší povinností se bránit, je povinností všech se sexuálního obtěžování nedopouštět.
 • Shromažďujte důkazy. Uchovejte například korespondenci s pachatelem či pachatelkou.
 • V případě, že se stanete obětí sexuálního násilí, můžete věc nahlásit policii. Pokud se pro to rozhodnete, doporučujeme se nejprve obrátit na organizaci Persefona, která vám poskytne potřebnou pomoc a na policii vás také může doprovodit.

Co dělat, když jste svědky sexuálního obtěžování nebo se vám někdo svěří, že je obětí

Pokud jste svědky situace, o níž se domníváte, že je sexuálním obtěžováním

 • Zeptejte se osoby, kterou považujete za oběť, zda se v dané situaci cítí komfortně, nebo chce vaši pomoc.
 • Vyjádřete nesouhlas s danou situací. Pro oběť je většinou těžké se vůči obtěžování vymezit. Je proto dobré, když se vymezíte vy, i když máte pocit, že se vás situace osobně netýká. Dáváte tím obětem signál, že na obranu svých práv nejsou samy. A netýká se to pouze sexuálního obtěžování. Například když vyučující pronáší vtipy ponižující menšiny, je dobré se vůči nim z pozice většiny vymezit, nebo když vyučující na hodině ponižuje ženy, je dobré, když nesouhlas zazní také z pozice studenta-muže (a naopak).
 • Pokud je těžké vyjádřit nesouhlas nebo se oběti zeptat během toho, co incident probíhal, zkuste ji oslovit později (například po hodině, po zkoušce a podobně) a ujistěte se, zda nepotřebuje vaši pomoc.

Pokud se vám někdo svěřil s tím, že je obětí sexuálního obtěžování

 • Ujistěte danou osobu o tom, že jí věříte a že si ceníte projevené důvěry.
 • Ujistěte danou osobu o tom, že nenese vinu.
 • Myslete na to, že každý reaguje jinak. Někdo může například zcela racionálně popisovat sled událostí, někdo jiný zase může být paralyzovaný.
 • Zeptejte se dané osoby, zda chce pomoct s řešením situace. Můžete vyjmenovat různé možnosti zmíněné výše.
 • Potlačte svou vlastní zvědavost. Někomu může pomoct o své zkušenosti mluvit, ale pro někoho může být sdělování detailů traumatizující, protože tím je oběť nucena celou zkušenost prožívat znovu.
 • Netlačte. Oběť sexuálního obtěžování nemá povinnost situaci nahlásit ani ji nijak řešit. Prošla psychicky náročnou situací, která narušila její osobní integritu. Snažte se své věty formulovat jako nabídky – například: „Chceš, abych s Tebou zavolal/a na Modrou linku?“ Neformulujte věty jako příkazy: „Zavolej na polici! Musíš to nahlásit!“
 • Nedělejte nic proti vůli osoby, která se vám svěřila.
 • Být důvěrnou osobou pro oběť sexuálního obtěžování může být psychicky náročné. I vy můžete vyhledat pomoc.

Důležité kontakty

Zdroje


Možnost (anonymního) podání podnětu, připomínky nebo stížnosti k řešení pro vedení fakulty.

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek