Akademický senát FaVU - rozcestník

Akademický senát fakulty (AS FaVU) je samosprávný zastupitelský orgán, který zřizuje zákon o vysokých školách (§ 23 odst. 2 a § 25 odst. 1 písm. a/). Jeho členy a členky volí ze svých řad akademická obec fakulty (tedy studentstvo a pedagogové; FaVU VUT aplikuje jednoobvodový volební systém). AS FaVU má 11 členů, z toho 7 akademických pracovníků a 4 studující. Funkční období zvolených zástupců je maximálně tříleté. V čele fakultního senátu stojí předseda a 2 místopředsedové (předseda komory akademických pracovníků a předseda studentské komory). V rámci senátu fungují komise zaměřené na určitou oblast: ekonomická, legislativní. Akademický senát fakulty zejména: usnáší se na návrhu jmenování děkanem, případně jeho odvolání z funkce, schvaluje rozdělení finančních prostředků a kontroluje jejich využívání, schvaluje vnitřní předpisy fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy, schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech, schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty, schvaluje dlouhodobý záměr a jeho každoroční aktualizaci, schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů umělecké rady, vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru děkana jmenovat proděkanstvo, rozhoduje o zřízení, sloučení, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť. Zasedání fakultního akademického senátu jsou veřejně přístupná. V souladu s Pokynem děkana je členům a členkám akademického senátu přiznávána měsíční odměna. Zasedání fakultního senátu se koná zhruba jednou měsíčně, kromě letních prázdnin, kdy senát obvykle nezasedá.