Disciplinární řád a přestupky studujících

Disciplinární přestupek a možnosti jeho potrestání jsou definovány v ustanoveních § 64 až 67 zákona o vysokých školách. Disciplinární přestupek je v souladu s obecnou právní úpravou definován jako zaviněné porušení povinnosti stanovené právním předpisem (zákonem o vysokých školách, vnitřním předpisem univerzity nebo fakulty).

Zejména pak jde o:

 • jakoukoli formu podvádění při plnění studijních povinností,
 • vydávání (i části) cizí práce za vlastní,
 • opakované porušení pravidel při užívání fakultní počítačové sítě,
 • opakované porušení provozního řádu budov fakulty a vnitřních norem,
 • agresivní nebo nevhodné chování, ať fyzické či slovní, vůči členu akademické obce, zaměstnanci univerzity nebo osobě jednající ve spolupráci s univerzitou,
 • úmyslné zničení, poškození, zcizení věci nebo zneužití majetku fakulty či majetku člena akademické obce, zaměstnance fakulty nebo osoby jednající ve spolupráci s univerzitou,
 • užívání návykových látek v prostorách areálu fakulty,
 • vstup do areálu fakulty nebo účast na výuce pod vlivem návykových látek,
 • nezaplacení pravomocně vyměřeného poplatku za studium,
 • vystupování na akademické půdě i mimo ni způsobem, který snižuje vážnost fakulty a univerzity.

O potrestání studujícího rozhoduje vždy disciplinární komise fakulty. Komise má 6 členů, z nichž polovinu tvořit zástupci studujících. Sankcí za porušení povinností může být napomenutí, podmínečné vyloučení ze studia, nebo dokonce bezpodmínečné vyloučení za studia. Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede k nápravě (§ 65 odst. 2 zákona o vysokých školách). Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho spáchání nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci. Do lhůty jednoho roku se nezapočítává doba, kdy osoba není studentem. Vyloučit studenta ze studia lze pouze v případě úmyslného disciplinárního přestupku (§ 65 odst. 3 zákona o vysokých školách).


Disciplinární řád

Článek 1 – Úvodní ustanovení

Tento disciplinární řád upravuje disciplinární přestupky studentů Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (dále jen „FaVU VUT“ nebo „fakulty“), proces jejich projednávání a rozhodování o nich a ukládání sankcí.

Článek 2 – Disciplinární přestupek a sankce

 1. Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinnosti stanovené právními předpisy nebo vnitřními předpisy VUT a vnitřními předpisy zapojených součástí VUT.
 2. Za disciplinární přestupek lze studentovi uložit sankci:
  a) napomenutí,
  b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,
  c) vyloučení ze studia.
 3. Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede k nápravě.
 4. Při ukládání sankcí se přihlíží k charakteru a závažnosti jednání, jímž byl disciplinární přestupek spáchán, k okolnostem, za nichž k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře zavinění, jakož i k dosavadnímu chování studenta, který se disciplinárního přestupku dopustil, a k projevené snaze o nápravu jeho následků.
 5. Vyloučit studenta lze pouze v případě úmyslného disciplinárního přestupku.
 6. Podmíněně vyloučit ze studia lze v případě, že jsou splněny podmínky pro uložení sankce vyloučení ze studia a vzhledem k osobě studenta, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu chování a k okolnostem případu lze důvodně očekávat, že se dalšího závažného disciplinárního přestupku již nedopustí.
 7. Lhůta a podmínky k osvědčení při podmínečném vyloučení ze studia se stanoví podle míry závažnosti disciplinárního přestupku. Lhůta k osvědčení počíná běžet právní mocí rozhodnutí o disciplinárním přestupku a činí nejméně šest měsíců.

Článek 3 – Disciplinární komise fakulty

 1. Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě.
 2. Členy disciplinární komise a náhradníky jmenuje se souhlasem akademického senátu fakulty děkan z řad členů akademické obce fakulty.
 3. Disciplinární komise je šestičlenná a funkční období jejích členů je dvouleté. Tři členové jsou jmenováni z řad studentů, tři členové z řad akademických pracovníků. Náhradníky jsou jeden akademický pracovník a jeden student.
 4. Disciplinární komise fakulty si ze svého středu volí a odvolává předsedu.
 5. Děkan současně jmenuje tajemníka disciplinární komise fakulty, který není členem disciplinární komise fakulty. Tajemník vykonává organizační a administrativní úkony nutné pro zabezpečení činnosti disciplinární komise fakulty. Tajemník zejména vykovává funkci pořizovatele protokolu o ústním jednání a protokolu o hlasování disciplinární komise fakulty.
 6. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení komise je přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

Článek 4 – Účastník řízení

 1. Účastníkem řízení je vždy student, proti kterému je zahájeno disciplinární řízení.
 2. Účastník je oprávněn kdykoli v průběhu řízení navrhovat a předkládat důkazy a vyjadřovat se ke všem podkladům pro jednání. Disciplinární komise je povinna mu umožnit nahlížet do všech písemných podkladů s výjimkou protokolu o hlasování a pořizovat si z nich výpisy.

Článek 5 – Zahájení disciplinárního řízení

 1. Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise na návrh děkana.
 2. Návrh dle odst. 1 tohoto článku musí vždy obsahovat:
  a) popis skutku, v němž je spatřován disciplinární přestupek, včetně uvedení konkrétních porušených právních předpisů a/nebo vnitřních předpisů,
  b) označení studenta, který se měl dopustit disciplinárního přestupku,
  c) zdůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek,
  d) navrhované důkazy, o které je návrh opřen.
 3. Disciplinární řízení je zahájeno seznámením studenta s návrhem dle odst. 1.

Článek 6 – Jednání komise

 1. O disciplinárním přestupku se koná neveřejné ústní jednání za přítomnosti studenta. V nepřítomnosti studenta lze ústní jednání konat pouze v případě, že se k němu nedostaví bez náležité omluvy. Důvodnost omluvy posuzuje předseda komise. Oznámení o konání ústního jednání se studentovi doručuje do vlastních rukou a současně prostřednictvím IS VUT, a to s předstihem nejméně pěti kalendářních dnů před vlastním jednáním.
 2. Děkan má právo účasti na jednání komise. Toto právo je děkan oprávněn delegovat na proděkana.
 3. Ústní jednání nařídí předseda komise tak, aby bylo zahájeno nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu.
 4. Ústní jednání zahajuje předseda komise seznámením přítomných s obsahem návrhu na zahájení řízení a shrnutím doposud zjištěných skutečností. Poté umožní studentovi, aby se k návrhu vyjádřil.
 5. Předseda komise připraví a vede jednání tak, aby bylo možno o věci rozhodnout zpravidla při jediném ústním jednání. Předseda komise během řízení činí vhodná opatření k tomu, aby jednání směřovalo k opatření podkladů pro spravedlivé posouzení a rozhodnutí věci.
 6. Z jednání komise je pořizován záznam. Záznam obsahuje zejména označení projednávané věci a vylíčení samotného průběhu ústního jednání. Záznam podepisuje předseda komise a tajemník.

Článek 7 – Přerušení řízení

Disciplinární komise může řízení přerušit v případě, že o skutku, který je předmětem řízení, probíhá proti studentovi řízení před jiným orgánem, a to až do doby pravomocně ukončeného řízení před takovým orgánem.

Článek 8 – Návrh komise

 1. V případech, kdy po projednání dospěje disciplinární komise k závěru, že se skutek uvedený v návrhu na zahájení disciplinárního řízení nestal nebo není disciplinárním přestupkem, případně v řízení vyjde najevo, že disciplinární přestupek nespáchal dotčený student a/nebo ten, kdo disciplinární přestupek spáchal, přestal být studentem, navrhne komise děkanovi fakulty, aby svým rozhodnutím disciplinární řízení zastavil. Tento postup se vztahuje i na případy, kdy disciplinární přestupek nelze projednat.
 2. V případech neuvedených v odst. 1 navrhne po projednání věci disciplinární komise děkanovi, aby svým rozhodnutím uznal studenta vinným z naplnění skutkové podstaty disciplinárního přestupku a uložil mu navrhovanou sankci podle čl. 2 tohoto řádu nebo od uložení sankce upustil.
 3. V návrhu komise uvede vedle doporučení taktéž jeho odůvodnění.
 4. O návrhu se komise usnáší hlasováním. Návrh je přijat, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.
 5. Návrh na rozhodnutí o disciplinárním přestupku předloží komise děkanovi fakulty prostřednictvím svého předsedy nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí usnesení.

Článek 9 – Rozhodování

Vydání rozhodnutí o disciplinárním přestupku je ve smyslu ustanovení § 68 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím o právech a povinnostech studentů. Na rozhodování se tak použijí příslušná ustanovení tohoto zákona.

Článek 10 – Závěrečná ustanovení

 1. Disciplinární řád pro studenty FaVU VUT byl schválen akademickým senátem fakulty dne 22. 2. 2017.
 2. Disciplinární řád pro studenty FaVU VUT nabývá účinnosti dnem schválení.

Disciplinární komise

Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky stuujících fakulty a podává návrh na rozhodnutí děkanovi. Její činnost se řídí Disciplinárním řádem (viz výše). Komise má 6 členů. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti. Funkční období členů Disciplinární komise je dvouleté. Pokud by některý z uvedených členů disciplinární komise ukončil pracovní poměr na FaVU VUT, resp. studium na této fakultě, jeho funkční období končí nejpozději dnem ukončení tohoto pracovního poměru či studia. Tajemník disciplinární komise není jejím členem. Vykonává organizační a administrativní úkony nutné pro zabezpečení činnosti komise.

Aktuální složení komise najdete zde.

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek