Časový plán akademického roku 2020/2021

Termíny spojené se zápisy do studia a registrací předmětů

1. 9. – 3. 9. 2020kontrola studia (elektronických indexů) za akademický rok 2019/2020 a elektronické potvrzení nástupu do dalšího ročníku studia stávajících studentů
4. 9. – 7. 9. 2020zápis stávajících studentů do dalšího ročníku (provede studijní oddělení bez osobní účasti studentů)
14. 9. – 25. 9. 2020registrace volitelných předmětů fakulty (na letní i zimní semestr) a možnost změn v registracích
16. 9. 2020registrace tzv. svobodných předmětů (volitelných předmětů nabízených ostatními fakultami univerzity)
21. 9. 2020zápis nově přijatých studentů do 1. ročníku magisterského studia a s ním spojená vstupní informační schůzka
21. 9. 2020informační schůzka pro studenty 1. ročníku bakalářského studia
1. 10. 2020zapsání zaregistrovaných volitelných předmětů do elektronického indexu (provede studijní oddělení a systémový integrátor fakulty)
15. 2. – 21. 2. 2021dodatečné (pře)registrace volitelných předmětů fakulty na letní semestr
16. 6. 2021zápis uchazečů přijatých do 1. ročníku bakalářského studia (nutná osobní účast uchazeče nebo zmocněnce)
září 2021kontrola studia (elektronických indexů) za akademický rok 2020/2021 a elektronické potvrzení nástupu do dalšího ročníku studia stávajících studentů

Termíny týkající se bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu

Pozn.: kurzivou jsou psány termíny týkající se závěrečného ročníku bakalářského (BS) a magisterského studia (MS)
ZIMNÍ SEMESTR (ZS)
1. 9. 2020začátek akademického roku 2020/2021
21. 9. – 18. 12. 202013 týdnů výuky
23. 9. 2020FaVU New Season (slavnostní zahájení školního roku, představení nových pedagogů vč. Ateliéru hostujícího pedagoga)
30. 9. 2020promoce (absolventi BS a MS 2019/2020) a vernisáž výstavy Diplomantky FaVU 2020
4. 11. – 29. 11. 2020zadávání bakalářských a diplomových prací v IS VUT
25. 11. 2020poslední termín pro odevzdání přihlášek ke SZZ z teorie a dějin umění (BS a MS)
14. 12. – 18. 12. 2020poslední výukový a zápočtový týden
19. 12. 2020 – 1. 1. 2021vánoční prázdniny
4. 1. – 15. 1. 20212 týdny pro přípravu zkoušky z předmětu Oborový ateliér
18. 1. – 22. 1. 2021týden pro zkoušky z předmětu Oborový ateliér
23. 1. – 24. 1. 2021veřejná prezentace ateliérových prací za ZS
25. 1. – 12. 2. 20213 týdny pro zkoušky a zápočty z předmětů (mimo Oborový ateliér)
25. 1. – 29. 1. 2021státní závěrečné zkoušky z teorie a dějin současného umění (MS)
LETNÍ SEMESTR (LS)
15. 2. – 14. 5. 202113 týdnů výuky
15. 2. – 21. 2. 2021dodatečné (pře)registrace volitelných předmětů fakulty na LS přes IS VUT
17. 2. 2021opravný termín zkoušky z předmětu Oborový ateliér za ZS
22. 2 – 26. 2. 2021státní závěrečné zkoušky z dějin umění (BS)
8. 3. – 12. 3. 2021státní závěrečné zkoušky z teorie a dějin současného umění, opravný termín (MS)
10. 5. – 14. 5. 2021poslední výukový a zápočtový týden
17. 5. – 28. 5. 20212 týdny pro přípravu zkoušky z předmětu Oborový ateliér
17. 5. – 6. 6. 20213 týdny pro zápočty a zkoušky 4. ročníku BS
19. 5. 2021poslední termín pro odevzdání bakalářské práce, vložení dokumentace závěrečné práce do IS VUT (BS)
19. 5. 2021poslední termín pro odevzdání diplomové práce, vložení dokumentace závěrečné práce do IS VUT (MS)
31. 5. – 4. 6. 2021týden pro zkoušky z předmětu Oborový ateliér
7. 6. 2021předání posudků bakalářských prací studentům, vložení posudků do IS VUT (BS)
7. 6. – 30. 6. 20214 týdny pro zápočty a zkoušky pro 1. až 3. ročník BS a 1. ročník MS
8. 6. – 9. 6. 2021kontrola e-indexů a uzávěrka studia, osobně na studijním oddělení (BS)
15. 6. – 16. 6. 2021kontrola e-indexů a uzávěrka studia, osobně na studijním oddělení (MS)
14. 6. 2021předání posudků diplomových prací studentům, vložení posudků do IS VUT (MS)
14. 6. – 18. 6. 2021praktická část státní závěrečné zkoušky – obhajoby bakalářských prací (BS)
19. 6. – 20. 6. 2021veřejná prezentace ateliérových a bakalářských prací za LS
21. 6. – 25. 6. 2021praktická část státní závěrečné zkoušky – obhajoby diplomových prací (MS)
(dle pandemické situace)magisterské promoce (absolventi MS 2020/2021) a vernisáž diplomantské výstavy 
30. 6. 2021poslední termín pro odevzdání žádosti o interní přestup z ateliéru do ateliéru
23. 8. 2021uzávěrka studia před státní závěrečnou zkouškou v opravném termínu (BS)
25. 8. – 27. 8. 2021opravné termíny zkoušky teoretické a praktické státní závěrečné zkoušky v BS
25. 8. – 27. 8. 2021opravné termíny zkoušky z předmětu Oborový ateliér za LS
25. 8. – 31. 8. 2021prodloužené zkouškové období pro BS a MS, jen opravné termíny
31. 8. 2021poslední den akademického roku 2020/2021; poslední termín pro splnění studijních povinností akademického roku 2020/2021; poslední termín pro vkládání hodnocení z předmětů pedagogy do IS VUT
1. 7. – 31. 8. 2021letní prázdniny

Termíny týkající se doktorského studijního programu

ZIMNÍ SEMESTR (ZS)
16. 9. 2020zápis nově přijatých studentů (osobně nebo zmocněná osoba) a informační schůzka s předsedou oborové rady
21. 9. – 18. 12. 202013 týdnů výuky
15. 10. 2020poslední termín pro zanesení ISP do IS VUT (školitelé a doktorandi 1. ročníku)
15. 10. 2020poslední termín pro zanesení aktualizovaných ISP na daný akademický rok do IS VUT (školitelé a doktorandi vyšších ročníků)
25. 11. 2020zasedání oborové rady
22. 1. 2021poslední termín pro zanesení uměleckých výstupů za rok 2020 do RUV (výstupy vkladají školitelé ve spolupráci s doktorandem)
12. 2. 2021poslední termín pro zápočty a zkoušky za ZS
12. 2. 2021poslední termín pro zanesení pedagogické praxe (studenti s povinnou pedagogickou praxí) do IS VUT
12. 2. 2021poslední termín pro zanesení výsledků tvůrčí činnosti za rok 2020 (publikační činnost, konference a další aktivity VaV) do IS VUT
LETNÍ SEMESTR (LS)
15. 2. – 14. 5. 202113 týdnů výuky
do 30. 4. 2021termín pro podání přihlášek do doktorského studia na akademický rok 2021/2022
12. 4. 2021odevzdání podkladů (elektronicky) k doktorandskému kolokviu (1. a 2. ročník)
21. 4. 2021doktorandské kolokvium, veřejná prezentace (1. a 2. ročník povinně, ostatní jako diskutující)
5. 5. 2021kontrola studia před podáním přihlášky ke státní doktorské zkoušce (3. ročník)
5. 5. 2021poslední termín pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce vč. povinných příloh (3. ročník)
26. 5. 2021přijímací zkoušky do doktorského studijního programu na akademický rok 2021/2022
10. 6. 2021státní doktorská zkouška (3. ročník)
26. 7. 2021poslední termín pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce v opravném termínu vč. povinných příloh (přepracované pojednání o tématu disertační práce atd.)
30. 8. 2021státní doktorská zkouška v opravném termínu (3. ročník)
31. 8. 2021poslední termín pro zápočty a zkoušky za LS a zanesení pedagogické praxe (studenti s povinnou pedagogickou praxí) do IS VUT
31. 8. 2021poslední termín pro zanesení ročního hodnocení plnění ISP do IS VUT (viz Wiki FaVU Ph.D.)
25. 10. 2021poslední termín pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce vč. povinných příloh
do 2–3 měsíců od podání přihlášky k obhajoběobhajoby disertačních prací

Termíny spojené s přijímacím řízením do bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu

8. 9. – 9. 9 . 2020přijímací zkoušky do MS (2. kolo) na akademický rok 2020/2021
1. 10. – 25. 11. 2020podávání přihlášek do BS na akademický rok 2021/2022
2. 11 – 6. 11. 2020on-line týden otevřených dveří
4. 11. 2020výdej domácích prací po 2. kole přijímacího řízení do MS na akademický rok 2020/2021
15. 12. 20201. kolo přijímacího řízení do BS na akademický rok 2021/2022 – zaslání nebo odevzdávání „domácích“ prací
7. 1. – 8. 1. 20211. kolo přijímacího řízení do BS na akademický rok 2021/2022 – hodnocení „domácích“ prací (komise bez přítomnosti uchazečů)
2. 2. – 3. 2. 2021výdej domácích prací po 1. kole přijímacího řízení do BS na akademický rok 2021/2022
2. 2. – 3. 2. 20212. kolo přijímacího řízení do BS na akademický rok 2021/2022 – talentové zkoušky, test (uchazeči osobně)
4. 2 – 5. 2. 20212. kolo přijímacího řízení do BS na akademický rok 2021/2022 – hodnocení (komise)
7. 4. 2021odvolací řízení po 1. a 2. kole přijímacího řízení do BS na akademický rok 2021/2022
14. 4. 2021výdej domácích prací po 2. kole přijímacího řízení do BS na akademický rok 2021/2022
1. 5. – 31. 5. 2021podávání přihlášek do návazného MS na akademický rok 2021/2022 pro studenty 4. ročníku BS FaVU v IS VUT
1. 6. – 31. 7. 2021termín pro podávání přihlášek do MS na akademický rok 2021/2022 (zejm.) pro uchazeče z jiných VŠ
31. 8. 2021doručení motivačního dopisu na studijní odd. pro 2. kolo přijímacího řízení do MS na akademický rok 2021/2022 (pouze studenti FaVU)

Rozvrhy předmětů

bakaláři a magistřirozvrh na aktuální semestr
doktorandiinformace k rozvrhům 

Odpovědnost: Hana Křížová