Aktualizovaný harmonogram konce roku najdete zde

Časový plán akademického roku 2019/2020

Termíny spojené se zápisy do studia a registrací předmětů

2. 9. – 4. 9. 2019kontrola studia (elektronických indexů) za akademický rok 2018/2019 a elektronické potvrzení nástupu do dalšího ročníku studia stávajících studentů
4. 9. – 6. 9. 2019zápis stávajících studentů do dalšího ročníku (provede studijní oddělení bez osobní účasti studentů)
16. 9. – 30. 9. 2019registrace volitelných předmětů fakulty (na letní i zimní semestr) a možnost změn v registracích
18. 9. 2019registrace tzv. svobodných předmětů (volitelných předmětů, nabízených ostatními fakultami univerzity)
23. 9. 2019zápis nově přijatých studentů do 1. ročníku magisterského studia a s ním spojená vstupní informační schůzka
23. 9. 2019informační schůzka pro studenty 1. ročníku bakalářského studia
1. 10. 2019zapsání zaregistrovaných volitelných předmětů do elektronického indexu (provede studijní oddělení a systémový integrátor fakulty)
17. 2. – 23. 2. 2020 dodatečné (pře)registrace volitelných předmětů fakulty na letní semestr
17. 6. 2020zápis uchazečů přijatých do 1. ročníku bakalářského studia (nutná osobní účast uchazeče nebo zmocněnce)
září 2020kontrola studia (elektronických indexů) za akademický rok 2019/2020 a elektronické potvrzení nástupu do dalšího ročníku studia stávajících studentů

Termíny týkající se bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu

Pozn.: kurzivou jsou psány termíny týkající se závěrečného ročníku bakalářského (BS) a magisterského studia (MS)
ZIMNÍ SEMESTR (ZS)
2. 9. 2019začátek akademického roku 2019/2020
23. 9. – 20. 12. 201913 týdnů výuky
2. 10. 2019bakalářské promoce (absolventi BS 2018/2019)
4. 11. – 29. 11. 2019zadávání bakalářských a diplomových prací v IS VUT
27. 11. 2019poslední termín pro odevzdání přihlášek ke SZZ z teorie a dějin umění (BS a MS)
16. 12. – 20. 12. 2019poslední výukový a zápočtový týden
21. 12. 2019 – 1. 1. 2020vánoční prázdniny
2. 1. – 17. 1. 20202 týdny pro přípravu zkoušky z předmětu Oborový ateliér
20. 1. – 24. 1. 2020týden pro zkoušky z předmětu Oborový ateliér
25. 1. – 26. 1. 2020veřejná prezentace ateliérových prací za ZS
27. 1. – 14. 2. 20203 týdny pro zkoušky a zápočty z předmětů (mimo Oborový ateliér)
27. 1. – 31. 1. 2020státní závěrečné zkoušky z teorie a dějin současného umění (MS)
LETNÍ SEMESTR (LS)
17. 2. – 15. 5. 202013 týdnů výuky
17. 2. – 23. 2. 2020dodatečné (pře)registrace volitelných předmětů fakulty na LS přes IS VUT
19. 2. 2020opravný termín zkoušky z předmětu Oborový ateliér za ZS
24. 2 – 28. 2. 2020státní závěrečné zkoušky z dějin umění (BS)
9. 3. – 13. 3. 2020státní závěrečné zkoušky z teorie a dějin současného umění, opravný termín (MS)
24. 4. 2020poslední termín pro odevzdání diplomové práce, vložení dokumentace závěrečné práce do IS VUT (MS)
11. 5. – 15. 5. 2020poslední výukový a zápočtový týden
11. 5. 2020termín předání posudků diplomových prací studentům, vložení posudků do IS VUT (MS)
12. 5. – 13. 5. 2020kontrola e-indexů a uzávěrka studia, osobně na studijním oddělení (MS)
18. 5. – 22. 5. 2020praktická část státní závěrečné zkoušky – obhajoby diplomových prací (MS)
18. 5. – 29. 5. 20202 týdny pro přípravu zkoušky z předmětu Oborový ateliér
18. 5. – 7. 6. 20203 týdny pro zápočty a zkoušky 4. ročníku BS
22. 5. 2020poslední termín pro odevzdání bakalářské práce, vložení dokumentace závěrečné práce do IS VUT (BS)
1. 6. – 5. 6. 2020týden pro zkoušky z předmětu Oborový ateliér
5 . 6. 2020zveřejnění obhájené diplomové práce na portálu VUT (MS)
8. 6. 2020předání posudků bakalářských prací studentům, vložení posudků do IS VUT (BS)
8. 6. – 30. 6. 20204 týdny pro zápočty a zkoušky pro 1. až 3. ročník BS a 1. ročník MS
9. 6. – 10. 6. 2020kontrola e-indexů a uzávěrka studia, osobně na studijním oddělení (BS)
15. 6. – 19. 6. 2020praktická část státní závěrečné zkoušky, obhajoby bakalářských prací (BS)
20. 6. – 21. 6. 2020veřejná prezentace ateliérových a bakalářských prací za LS
25. 6. 2020magisterské promoce (absolventi MS 2019/2020) a vernisáž diplomantské výstavy 
3. 7. 2020zveřejnění obhájené bakalářské práce na portálu VUT (BS)
24. 8. 2020uzávěrka studia před státní závěrečnou zkouškou v opravném termínu (BS)
26. 8. – 28. 8. 2020opravné termíny zkoušky teoretické státní závěrečné zkoušky v BS
26. 8. – 31. 8. 2020prodloužené zkouškové období pro BS a MS, jen opravné termíny
31. 8. 2020poslední den akademického roku 2019/2020; poslední termín pro splnění studijních povinností akademického roku 2019/2020; poslední termín pro vkládání hodnocení z předmětů pedagogy do IS VUT
1. 7. – 31. 8. 2020letní prázdniny

Termíny týkající se doktorského studijního programu

ZIMNÍ SEMESTR (ZS)
11. 9. 2019zápis nově přijatých uchazečů a stávajících studentů (osobně nebo zmocněná osoba)
23. 9. – 20. 12. 201913 týdnů výuky
25. 10. 2019poslední termín pro zanesení ISP do IS VUT (školitelé a doktorandi 1. ročníku)
25. 10. 2019poslední termín pro zanesení aktualizovaných ISP na daný akademický rok do IS VUT (školitelé a doktorandi vyšších ročníků)
27. 11. 2019zasedání oborové rady, schvalování nových a aktualizovaných ISP doktorandů
20. 1. 2020poslední termín pro zanesení uměleckých výstupů za příslušný kalendářní rok do RUV (výstupy vkladají školitelé ve spolupráci s doktorandem)
14. 2. 2020poslední termín pro zápočty a zkoušky za ZS
14. 2. 2020poslední termín pro zanesení pedagogické praxe (studenti s povinnou pedagogickou praxí) do IS VUT
LETNÍ SEMESTR (LS)
28. 2. 2020poslední termín pro zanesení výsledků tvůrčí činnosti za rok 2019 (publikační činnost, konference a další aktivity VaV) do IS VUT
17. 2. – 15. 5. 202013 týdnů výuky
1. 3. – 30. 4. 2020termín pro podání přihlášek do doktorského studia na akademický rok 2020/2021
13. 4. 2020odevzdání podkladů (elektronicky) k doktorandskému kolokviu (1. a 2. ročník)
22. 4. 2020doktorandské kolokvium, veřejná prezentace (všichni doktorandi a školitelé)
6. 5. 2020kontrola studia před podáním přihlášky ke státní doktorské zkoušce (3. ročník)
6. 5. 2020poslední termín pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce vč. povinných příloh (3. ročník)
27. 5. 2020přijímací zkoušky do doktorského studijního programu na akademický rok 2020/2021
11. 6. 2020státní doktorská zkouška
17. 6. 2020poslední termín pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce vč. povinných příloh
27. 7. 2020poslední termín pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce v opravném termínu vč. povinných příloh (přepracované pojednání o tématu disertační práce atd.)
31. 8. 2020poslední termín pro zápočty a zkoušky za LS a zanesení pedagogické praxe (doktorandi s povinnou pedagogickou praxí) do IS VUT
31. 8. 2020poslední termín pro zanesení ročního hodnocení plnění ISP do IS VUT (doktorandi, viz Wiki FaVU Ph.D.)
31. 8. 2020státní doktorská zkouška v opravném termínu
1. 10. 2020obhajoby disertačních prací odevzdaných v akademickém roce 2019/2020

Termíny spojené s přijímacím řízením do bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu

10. 9. – 11. 9 . 2019přijímací zkoušky do MS (2. kolo) na akademický rok 2019/2020
14. 10. – 25. 11. 2019podávání přihlášek do BS na akademický rok 2020/2021
23. 10. 2019den otevřených dveří (13:00–18:00)
30. 10. 2019výdej domácích prací po 2. kole přijímacího řízení do MS na akademický rok 2019/2020
8. 1. 20201. kolo přijímacího řízení do BS na akademický rok 2020/2021 – odevzdávání „domácích“ prací (uchazeči nebo zmocněná osoba)
9. 1. – 10. 1. 20201. kolo přijímacího řízení do BS na akademický rok 2020/2021 – hodnocení „domácích“ prací (komise)
4. 2. – 5. 2. 2020výdej domácích prací po 1. kole přijímacího řízení do BS na akademický rok 2020/2021
4. 2. – 5. 2. 20202. kolo přijímacího řízení do BS na akademický rok 2020/2021 – talentové zkoušky, test (uchazeči osobně)
6. 2 – 7. 2. 20202. kolo přijímacího řízení do BS na akademický rok 2020/2021 – hodnocení (komise)
8. 4. 2020odvolací řízení po 1. a 2. kole přijímacího řízení do BS na akademický rok 2020/2021
15. 4. 2020výdej domácích prací po 2. kole přijímacího řízení do BS na akademický rok 2020/2021
1. 5. – 31. 5. 2020podávání přihlášek do návazného MS na akademický rok 2020/2021 pro studenty 4. ročníku BS FaVU v IS VUT
1. 6. – 31. 7. 2020termín pro podávání přihlášek do MS na akademický rok 2020/2021 (zejm.) pro uchazeče z jiných VŠ

Rozvrhy předmětů

bakaláři a magistřirozvrh na aktuální semestr
doktorandiinformace k rozvrhům 

Odpovědnost: Hana Křížová