Pracovní stáž v České republice

 • zaprvéPřed stáží

  Žádost (na formuláři obecná žádost studenta/ky) o možnost absolvovat pracovní stáž v ČR, opatřená vyjádřením vedoucí/ho ateliéru, předloží student/ka na studijní oddělení nejpozději v prvním týdnu semestru, ve kterém hodlá stáž absolvovat.

 • zadruhéPo stáži

  Studentům, kteří absolvují pracovní stáž v tuzemsku v rozsahu minimálně 3 měsíce, je do elektronického indexu na základě Potvrzení o absolvování pracovní stáže v ČR zaveden předmět Pracovní stáž v ČR hodnocený 30 kredity ECTS. Tento předmět v daném semestru nahrazuje předmět Oborový ateliér (jinými slovy: student/ka v daném semestru nebude vykonávat zkoušku z předmětu Oborový ateliér ani za předmět nezíská kredity).

 • zatřetíPodmínky stáže

  Stáže v délce 3–6 měsíců. Pracovní stáž v ČR lze vykonat v průběhu bakalářského a návazného magisterského studia s výjimkou prvního ročníku bakalářského studia a (letních) semestrů, ve kterých studenti ukončují studium bakalářskou nebo diplomovou prací. V průběhu každého stupně studia (bakalářského, magisterského) lze pracovní stáž v ČR absolvovat pouze jednou.

 • partneřiSmluvní zajištění odborných praxí

  Fakulta výtvarných umění VUT uzavřela desítky smluv o zajištění odborné praxe pro studující programu Design (herní, grafický, produktový) s významnými aktéry kreativního průmyslu, např. Bohemia Interactive, 2K Czech s.r.o. (Illusion Softworks), Ingame Studio, a.s., Archiv českých a slovenských her, Noxgames s.r.o., Ashborne Games s.r.o., Brocap Studio s.r.o., Lifelique Czech s.r.o., Three Dragons s.r.o, Open Studios z.s. ad. Fakulta je rovněž členem brněnského Herního klastru.

Pracovní stáž v zahraničí / Praktická stáž Erasmus+

 • zaprvéPřed stáží

  Podmínkou praktické stáže Erasmus+ je projít fakultním výběrovým řízením. Výběrových řízení se vypisuje v průběhu akademického roku více (první je pravidelně v lednu), je potřeba sledovat Aktuality zahraničního oddělení.

  Spolu s
  žádostí je základním požadavkem předložení potvrzeného Traineeship Agreement nebo doložená komunikace s institucí, organizací nebo firmou, ze které je zřejmé, že studentovi bude umožněno účastnit se stáže.

  U všech žádostí musí být připojen podpis vedoucí/ho ateliéru, u studentů doktorského studia podpis školitele/školitelky a předsedy oborové rady. Společně s žádostí je nutné odevzdat oboustranně vytistěný, vyplněný a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).

 • zadruhéPo stáži

  U praktické stáže Erasmus+ po návratu požádá student/ka o uznání stáže na zahraničním oddělení fakulty. K žádosti o uznání přiloží Certifikát o délce a náplni stáže.

  Studentům, kteří absolvují praktickou stáž Erasmus+, je do elektronického indexu zaveden předmět Praktická stáž Erasmus+ hodnocený 30 kredity ECTS. Tento předmět v daném semestru nahrazuje předmět Oborový ateliér (jinými slovy: student/ka v daném semestru nebude vykonávat zkoušku z předmětu Oborový ateliér ani za předmět nezíská kredity).

  Studentům, kteří absolvují praktickou stáž Erasmus+ v letních měsících až po vykonání zkoušky z předmětu Oborový ateliér (týká se pouze letního semestru), je do el. indexu zaveden předmět Krátkodobá pracovní stáž Erasmus+ hodnocený 15 kredity ECTS.

 • zatřetíObecné informace

  Stáže v délce 2–12 měsíců. Cílem praktických stáží Erasmus+ je umožnit studentům absolvovat v rámci studia oborově relevantní pracovní praxi v zahraniční instituci nebo firmě v rozsahu plného úvazku, získat zkušenosti se zaměstnáním v evropském kontextu, rozvinout specifické schopnosti, včetně jazykových a navazovat a prohlubovat spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a soukromými či veřejnými subjekty.

  Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma. Více o praktických stážích čtěte zde.

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek