Poplatky spojené se studiem

Poplatek za studium

Povinnost vysoké školy vyměřovat studentům za splnění zákonných podmínek poplatek za studium je stanovena v § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách. Na VUT je problematika poplatků za studium upravena v čl. 31 Statutu VUT a čl. 4 až 8 Přílohy č. 4 Statutu VUT.

Povinnost hradit poplatek za studium vzniká studentovi, jehož celková odstudovaná doba překročila standardní dobu studia aktuálního studijního programu o více než 1 rok.

Celková odstudovaná doba se počítá ve dnech, a to ode dne zápisu do studijního programu. Do celkové doby studia se započítávají doby studií ukončených jinak než řádně, pokud po jejich ukončení neukončil student řádně studijní program stejného typu. Doba, kdy student studoval ve více studijních programech souběžně, se počítá jen jednou. Doba přerušení a doba studia v uznané době rodičovství se do celkové doby studia nepočítá.

Poplatek je stanoven rozhodnutím prorektora pro studium a vyměřen je na každých započatých šest měsíců studia. Výše vyměřeného poplatku není závislá na tom, zda student bude studovat po celou dobu, na kterou mu byl poplatek vyměřen. Za situace, kdy student nebude studovat po celé období, na které mu byl poplatek vyměřen, lze poplatek snížit v rámci řízení o odvolání (jak je popsáno níže). Žádné jiné snížení vyměřeného poplatku za studium není možné.

Aktuální výše poplatku: www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d222037.

Odvolání proti rozhodnutí o poplatku za studium

Proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium se student může odvolat do 30 dnů od jeho doručení, a to prostřednictvím orgánu VUT, který rozhodnutí vydal. Odvolacím orgánem je rektor. Zmeškání této lhůty lze prominout pouze za situace, kdy student z velmi závažných důvodů objektivně nemohl žádost podat včas. K odvolání student předloží doklady, které prokazují všechna v něm uvedená tvrzení. Rektor může v rámci rozhodování o odvolání vyměřený poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům, sociální a zdravotní situaci studenta. Snížení či prominutí poplatku na základě jiné žádosti, než je včas podané odvolání, není možné.

Poplatek student hradí bankovním převodem na bankovní účet VUT. Číslo účtu a identifikace platby (variabilní symbol) je součástí rozhodnutí o vyměření poplatku za studium.

Vzor odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku (s formulacemi vám pomůže studijní oddělení fakulty).

Splátkový kalendář

VUT umožňuje studentům hradit vyměřené poplatky za studium formou splátkového kalendáře. Žádosti o splátkový kalendář se podávají elektronicky v informačním systému StudIS. Žádost o splátkový kalendář je možné podat, jakmile nabude rozhodnutí o vyměření poplatku právní moci (tedy po uplynutí třicetidenní lhůty pro odvolání nebo po doručení rozhodnutí o odvolání). O žádosti bude rozhodnuto pověřeným pracovníkem Právního odboru rektorátu VUT a o tomto rozhodnutí bude student vyrozuměn VUT zprávou. Žádosti o splátkový kalendář může být vyhověno, konečná podoba splátek může, ale nemusí zcela odpovídat návrhu studenta. Žádost také může být zamítnuta. V případě, že student nebude povolený splátkový kalendář dodržovat, bude po něm vymáhána celá dlužná částka standardním způsobem.

S dotazy se obracejte na PhDr. Věru Kosinovou, tel.: +420 541145212, kosinova@vutbr.cz.

Poplatek za studium v cizím jazyce

Problematiku poplatku za studium v cizím jazyce upravuje zákon o vysokých školách v § 58 odst. 4 a čl. 9 Přílohy č. 4 Statutu VUT. Přesnou výši tohoto poplatku určuje rozhodnutím děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu.

Více zde: https://www.vut.cz/studenti/poplatky.

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek