Často kladené dotazy k doktorátu na FaVU

Doktorát na umělecké fakultě

Má to smysl?

Smyslem doktorského studia na Fakultě výtvarných umění VUT (program/obor Výtvarná umění a umělecký provoz) je umožnit vysoce specializované umělecké a vědecké vzdělání absolventům uměleckých vysokých škol a fakult, ale také absolventům neuměleckých oborů zaměřujících se na problematiku provozu současného umění v jeho různých aspektech (kurátorství, galerijní provoz, kulturní management, umělecká kritika a historie současného umění). Tato vysoká míra specializace přijímaných uchazečů předpokládá, že studium je výrazně individualizované – školitelé a odborní konzultanti pomáhají studentům především zpětnou vazbou a směrováním k žádoucím problematikám, zdrojům, institucím a lidem, a přesto obsahuje základ tvořený předměty, jejichž absolvování je povinné pro všechny studenty v programu. Zatímco absolventi uměleckých oborů jsou takto vedeni k dalšímu prohloubení znalostí z oblastí teorie umění nebo současného umění, absolventi neuměleckých oborů naopak získávají hlubší vhled do problematiky uměleckého výzkumu, respektive aktuální umělecké praxe.

Viz také „Florentské zásady“ doktorského studia v oblasti umění [Doktorské studijní programy v oblasti umění mají za cíl rozvíjet umělecké kompetence, generovat nové poznatky a posunout dál umělecký výzkum. (…) Disertační práce (dále disertační projekt), která probíhá v průběhu doktorského studia v oblasti umění, zahrnuje tvorbu originálního a konkrétního uměleckého výzkumného projektu. Tento projekt využívá umělecké metody a techniky, což přináší originální poznatky a vědomosti. Projekt se skládá z originálního uměleckého díla (děl) a obsahuje diskursivní složku, která kriticky reflektuje a dokumentuje výzkumný proces. Internacionalita, mezioborovost a interkulturalita jsou implicitně obsaženy v mnoha uměleckých postupech a doktorské programy v oblasti umění tento směr dále podporují], Doktorské studium výtvarných umění: nesmysl, nebo šance? [Kritériem pro získání doktorátu je úspěšná obhajoba disertační práce, která má dvě části – praktickou a textovou (ani jedna není hodnocena samostatně). K jejich vytvoření směřují dvě linie studia, praktické a teoretické. Cílem praktické části doktorského studia, která se pod vedením vedoucí/ho děje v ateliéru, kabinetu nebo na katedře, je realizace dlouhodobě a soustavně připravovaného uměleckého díla/projektu nebo nového technologického postupu. Cílem teoretické části doktorského studia, kterou garantují konzultanti a společná teoretická výuka, zajišťované katedrou teorie a dějin umění, je naučit výtvarné umělce sebereflexi vlastní tvorby, recepci náročnějších textů a odstupu vyjádřeného schopností o své práci napsat delší odborný text, respektive výsledky svého výzkumu zprostředkovávat v pedagogickém procesu] nebo aktuální výzvy Technologické agentury ČR [vedavyzkum.cz].

Co všechno musím zvládnout?

Doktorát (na FaVU VUT 4leté doktorské studium) je nejvyšším vysokoškolským vzděláním, které spočívá ve studiu. Studium v doktorském studijním programu má dvě části, které se doplňují: studijní část ukončenou splněním státní doktorské zkoušky a tvůrčí část ukončenou obhajobou disertační práce. Na rozdíl od kvalifikačních prací bakalářského a magisterského stupně je zde kladen mnohem větší důraz na samostatnou uměleckou a/nebo vědecko-výzkumnou činnost. Doktorand/ka má školitele/školitelku a ve spolupráci s ní/m si volí výzkumný úkol. Pod dohledem školitele/školitelky pak po dobu studia provádí výzkum, který by měl směřovat ke splnění vytyčeného úkolu. Tento proces a jeho výsledky doktorand/ka dokumentuje ve své disertační práci, kterou v závěru studia obhajuje před odbornou komisí. V průběhu studia musí rovněž složit státní doktorskou zkoušku. Obhájení disertační práce a složení státní doktorské zkoušky není jedinou podmínkou, kterou musí doktorand/ka pro získání doktorátu splnit. Další povinností je úspěšně absolvovat povinné předměty. K povinnostem dále patří vykazování vlastní umělecké a/nebo vědecké činnosti (zpravidla výstavní činnost, realizovaný design, publikování odborných článků, účast na konferencích). Doktorandi v prezenční formě studia musí rovněž po dva roky studia vykazovat určitou formu pedagogické činnosti.

Na koho se mohu obrátit s dalšími doplňujícími dotazy?

Agendou doktorského studia se zabývá studijní referentka Jana Janečková, tel. 541146803, janeckova@favu.vut.cz. Její kancelář se nachází ve třetím patře vlevo budovy U1 (FaVU VUT, Údolní 53, 602 00 Brno). Koncepční otázky je vhodné směrovat přímo na předsedu/předsedkyni oborové rady doktorského studia nebo na vedoucí/ho Katedry teorií a dějin umění.

Přijímačky

Co musím splnit pro přijetí do doktorského studia? Jak probíhá přijímací pohovor? Budu muset mluvit při pohovoru anglicky?

Student/ka musí mít dokončené magisterské studium, nebo musí být těsně před ukončením (tak, aby před zápisem do doktorského studia už bylo magisterské studium zakončené). Téma disertační práce musí být předem dohodnuté se školitelem/školitelkou (seznam možných školitelů je minimálně 4 měsíce před termínem pro podání přihlášky zveřejněn zde). Student/ka se musí umět domluvit anglicky, část přijímacího hovoru probíhá v angličtině. Hodnotí se především to, jak dobře má student/ka rozmyšlen postup a celkovou logiku disertačního projektu. Osobní pohovor (ve výjimečných situacích formou videokonference) uchazeče/uchazečky se členy komise se netýká jen předloženého doktorského projektu, ale je zaměřen i na dosavadní praxi uchazeče/uchazečky v oblasti umění a její výsledky a ohlasy. Koncepci disertačního projektu je nutné formulovat do předepsaného formuláře.

Můžu při doktorátu pracovat na plný úvazek jinde?

Pracovat při studiu je možné. Každý rok se hodnotí aktivity doktorandů, tudíž záleží na tom, do jaké míry pracovní úvazek omezuje to, jak student/ka pracuje. Větší nároky jsou přirozeně kladeny na studenty a studentky v prezenční formě studia.

Finanční otázky

Jaká je výše pravidelného měsíčního stipendia?

Všem doktorandům v prezenční formě studia jako řádné měsíční stipendium posíláme od začátku jejich studia částku, kterou obdržíme z ministerstva, tj. 11250 Kč. (Jedná se o nezdaněný příjem vyplácený každý měsíc na účet studenta/studentky.)

Jak dlouho budu měsíční stipendium dostávat?

Řádné doktorské stipendium dostáváte po standardní dobu studia. V případě doktorského studijního programu na FaVU to znamená první 4 roky studia, pokud studujete v prezenční formě. Ale pozor: Řádné doktorské stipendium obdržíte, jestliže celkovou dobou svého doktorského studia (nejen na FaVU!) nepřekročíte standardní dobu studia stanovenou pro příslušný studijní program (na FaVU 4 roky). Do celkové doby doktorského studia se započtou doby předchozích studií v doktorských studijních programech ukončených jinak než řádně podle § 56 odst. 1 zákona. Jinými slovy: pokud jste již doktorát studoval/a jinde a neukončil/a ho řádně, tzn. obhajobou disertace, potom doktorské stipendium na FaVU budete dostávat po dobu x let, kde x = 4 – počet let studia doktorátu jinde.

Jaká další stipendia a finanční podporu mohu během studia očekávat?

Kromě pravidelného měsíčního stipendia pro doktorandy v prezenční formě studia se lze ucházet o podporu na vlastní tvůrčí a/nebo pedagogickou činnost. Přehled stipendií najdete zde. Doktorandi mají možnost také soutěžit o prostředky Specifického vysokoškolského výzkumu (v rámci fakulty i v rámci mezifakultních univerzitních projektů), společně s akademiky také soutěží o fakultní prostředky z fondu umělecké činnosti na podporu realizací v oblasti umění, z prostředků institucionální podpory soutěží o podporu publikační činnosti, v rámci vnitřní soutěže pak mohou získat peníze na podporu pedagogické práce. Na základě výsledků vykázaných v Registru uměleckých výstupů (RUV) a v informačním systému VUT (RIV) doktorandi jednou ročně dostávají mimořádné stipendium v prosinci daného roku.

Průběh studia

Jaké předměty musím během studia absolvovat?

Předměty doktorského studijního programu na FaVU jsou povinné. Předměty Sociologické aspekty současného umění, Provozní systém současného umění, Teorie současného umění, Digitální kultura, Výzkumná práce uměleckou tvorbouCizí jazyk pro doktorské studium jsou ukončeny doktorskou zkouškou. Předměty Společná teoretická výukaDoktorandské kolokvium jsou ukončeny kolokviem. Předměty Metodika vědecké práce a metody kvalitativního výzkumuSeminář k disertační práci a Zahraniční stáž jsou ukončeny zápočtem. Přehledně (v čase) viz tabulku

Musím v rámci studia jet do zahraničí?

Studijní předpisy předpokládají, že student/ka (v prezenční i kombinované formě) během studia zahraniční zkušenosti získá, a to v délce minimálně jednoho měsíce. Většina doktorandů vyjede během studia na jeden semestr (4–6 měsíců) formou praktické a/nebo studijní stáže Erasmus+, jsou ale i případy, že v zahraničí stráví celý rok studia. Samozřejmě doporučujeme se účastnit relevantních zahraničních konferencí a sympózií, pokud to finance dovolují. To vše rozšiřuje zkušenosti s výzkumnou prací a její prezentací, a mělo by ve výsledku usnadnit zdárné ukončení studia. Absolvování stáží a aktivní účast na konferencích se také bere v úvahu při průběžném hodnocení oborovou radou.

Jak se přihlásím ke státní doktorské zkoušce?

Ve třetím roce studia je nutné absolvovat státní doktorskou zkoušku, ke které doktorand/ka předkládá 20stránkové pojednání o tématu disertační práce. Pojednání musí splňovat formální náležitosti dané Pravidly pro organizaci studia v doktorském studijním programu (Článek 10). Oficiální zadání disertační práce je do informačního systému univerzity (IS VUT) zaneseno právě v den úspěšného složení státní doktorské zkoušky. Zadání disertační práce doktorand/ka navrhuje v pojednání o tématu disertační práce, které je podkladem k diskuzi během státní doktorské zkoušky. Zpřesněné zadání na základě Protokolu o státní doktorské zkoušce (a po schválení děkanem) zanese do IS VUT studijní oddělení fakulty (tzn. přidělí doktorandovi/doktorandce závěrečnou práci s názvem, který je uveden v protokolu); zadání disertační práce již poté není možné měnit. Komise pro státní doktorskou zkoušku také může doktorandovi/doktorandce doporučit konzultanta/konzultantku teoretické a/nebo praktické části disertační práce. Po zdárném vykonání státní doktorské zkoušky už chybí poslední krok k úspěšnému absolvování doktorského studia – odevzdání a obhájení disertační práce (zpravidla ve čtvrtém, nebo pátém roce studia).

Mohu se přihlásit na státní doktorské zkoušky i předtím, než mám splněny všechny studijní povinnosti zahrnuté ve schváleném studijním plánu?

Nikoli, resp. jen z vážných důvodů (např. přeložení zahraniční stáže o rok z důvodu pandemické situace), musela by tomu předcházet změna studijního plánu. Kroky v tomto směru vždy předem konzultujte s garantem programu a školitelem/školitelkou.

Jak probíhá státní doktorská zkouška?

Průběh státní doktorské zkoušky je následující: předsedající zahájí státní doktorskou zkoušku, představí doktoranda/doktorandku, sdělí téma disertační práce a seznámí komisi s přehledem jeho/jejích aktivit, doktorand/ka přednese v 15minutovém referátu podstatné myšlenky pojednání, představí dosažené výsledky a plánovaný postup řešení disertační práce, školitel/ka seznámí komisi se svým stanoviskem k pojednání a k dosavadní práci doktoranda/doktorandky, oponent/ka pojednání (z řad komise) přednese podstatný obsah svého posudku, doktorand/ka zaujme stanovisko k námitkám, připomínkám a dotazům oponenta/oponentky, předsedající zahájí obecnou rozpravu, které se mohou účastnit všichni přítomní, doktorand/ka reaguje na otázky, které jsou uvedeny do protokolu. Během státní doktorské zkoušky je doktorandovi/doktorandce k dispozici standardní prezentační technika – projektor, počítač s internetem a ozvučením.

Jak dlouho mohu doktorát studovat?

Maximální doba studia je na VUT dvojnásobkem standardní doby studia, v případě 4letého doktorského programu na FaVU tedy 8 let. Do této doby se započítavají všechna přerušení s výjimkou přerušení z vážných zdravotních důvodů, z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství nebo v souvislosti s převzetím dítěte do péče nahrazující péči rodičů.

Jaké povinnosti má školitel/ka? Má povinnost sehnat na můj projekt finance a zajistit mi odpovídající zázemí? Jak se můžu bránit, pokud své povinnosti neplní?

Studenti a jejich školitelé by si měli profesně i lidsky rozumět a mít možnost dát si navzájem zpětnou vazbu. Školitel/ka má povinnost vést studenta/studentku tak, aby dokončil/a disertační projekt včas a na odpovídající profesní úrovni. Školitel/ka by měl/a i poradit, jak zajistit finance na realizaci disertačního projektu (se kterým se školitelství ujal/a). Školitel/ka má také povinnost zajistit doktorandovi/doktorandce na školícím pracovišti základní zázemí na základě vzájemné domluvy, pokud doktorandovi/doktorandce nepostačují sdílené prostory – dvě pracovny doktorandů (U2/333–334) a ateliér doktorandů (U1). Když školitel/ka své povinnosti neplní, je třeba změnit školitele/školitelku oficiální cestou (žádost, ke které se vyjadřuje oborová rada a schvaluje ji děkan/ka fakulty). Neshody a nedorozumění mezi studujícími a školiteli řeší zpravidla garant doktorského studijního programu, resp. oborová rada.

Ukončení studia (obhajoba disertace)

Jak probíhá obhajoba disertační práce (délka prezentace, jazyk apod.)?

Obhajoba disertační práce je odbornou rozpravou mezi doktorandem/doktorandkou a oponenty, členy komise pro obhajobu disertační práce a ostatními účastníky obhajoby. Předsedající zahájí obhajobu, představí doktoranda/doktorandku, sdělí téma disertační práce a seznámí komisi pro obhajobu disertační práce s přehledem aktivit během studia (publikace, vytvořená umělecká díla ad.), doktorand/ka vyloží podstatný obsah a hlavní výsledky své disertační práce (zpravidla 30minutová prezentace), školitel/ka seznámí komisi pro obhajobu disertační práce se svým stanoviskem k doktorandovi/doktorandce a k obhajované disertační práci, (dva) oponenti přednesou podstatný obsah svých posudků, doktorand/ka se vyjádří k posudkům oponentů, zejména k námitkám, připomínkám a dotazům, předsedající zahájí diskuzi. Na závěr komise neveřejně průběh obhajoby prodiskutuje a tajným hlasováním rozhodne, jestli student/ka práci úspěšně obhájil/a či nikoli. Výsledek se student/ka dozvídá vzápětí. Obhajoba disertační práce zpravidla netrvá déle než dvě hodiny. Obhajoba probíhá v angličtině, pokud byla v anglickém jazyce předložena i disertační práce a/nebo pokud jsou přítomni cizojazyční oponenti či členové komise.

Musím mít souhlas spoluautorů publikací, rukopisů, uměleckých děl, která chci použít do disertační práce?

Explicitní souhlas všech spoluautorů být v disertaci nemusí, ovšem musí být deklarováno, jaký je příspěvek autora/autorky disertace k jednotlivým pracím. To by mělo být doloženo potvrzením některého z významných spoluautorů. Prohlášení o autorském podílu je buď přímo součástí disertační práce, nebo se odevzdává spolu s ní jako samostatný dokument.

Jak je to s „prohlášeními“ v disertacích? Někdo píše, že práci zpracoval sám :), někdo, že byla důležitou členkou týmu. Musí být tato prohlášení součástí disertační práce?

Prohlášení musí být součásti disertační práce, musí být ovšem pravdivé a jeho formulace záleží do značné míry na autorovi/autorce. Doporučuje se proto prohlášení zhruba tohoto znění (nebo jeho český ekvivalent): „I declare that this thesis has not been submitted for the purpose of obtaining the same or any other academic degree earlier or at another institution. My involvement in the research presented in this thesis is expressed through the authorship order of the included artworks, publications and manuscripts. All literature sources I used when writing this thesis have been properly cited.“

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek