Doktorské studium, informace pro uchazeče pro akademický rok 2020/2021

Doktorské studium je určeno studentům, kteří úspěšně ukončili magisterské studium na vysoké škole a jejich výsledky v praktické a/nebo teoretické činnosti mají těžiště zejména v oblasti výtvarného umění. Doktorský studijní program FaVU VUT je zaměřen na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Po složení státní doktorské zkoušky a úspěšném obhájení disertační práce se absolventům uděluje akademický titul doktor (zkratka „Ph.D.“ uváděná za jménem). Další informace najdete zde a ve FAQs.

Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Výtvarná umění a umělecký provoz (8206V138), forma studia prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 4 roky, udělovaný akademický titul Ph.D., platnost akreditace do 31. 12. 2024 (č.j. MŠMT-22870/2016-1).

Podání přihlášky

Přihlášky se podávají elektronicky na internetové adrese www.vut.cz/eprihlaska v termínu do 30. dubna 2020 (včetně). Přihlášku je možné podat pouze k jednomu/jedné školiteli/školitelce. Do 4. května 2020 je nutné na adresu fakulty poslat (rozhoduje razítko pošty) nebo osobně zanést (v úřední hodiny studijního oddělení) tyto dokumenty:

  • výtisk formuláře e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením a podpisem školitele/ky, ke které/mu se uchazeč/ka hlásí;
  • písemně formulovanou koncepci disertačního projektu v rozsahu 3–5 normostran (ve formátu PDF na digitálním nosiči) na předepsaném formuláři; koncepcí disertačního projektu se rozumí odborná úvaha na zvolené téma disertační práce, ve které uchazeč/ka posuzuje problém v širším kontextu, jako jsou základní shrnutí současného stavu poznání, specifikace cílů a výstupů budoucí disertační práce a naznačení zamýšlených metod řešení; koncepce musí obsahovat rovněž popis připravovaného praktického výstupu disertačního projektu (povinné členění koncepce je uvedeno přímo ve formuláři);
  • odborný životopis (ve formátu PDF na digitálním nosiči), ve kterém je uvedena tvůrčí a/nebo publikační činnost uchazeče/ky;
  • portfolio (ve formátu PDF na digitálním nosiči) představující v dostatečné šíři dosavadní činnost uchazeče/ky v oblasti umění formou výstižné dokumentace;
  • kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání; originály dokladů předloží uchazeč/ka při zápisu do studia (vyjma absolventů magisterského studia na FaVU VUT); v případě, že uchazeč/ka získal/a vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, předloží doklad dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, v souladu se Směrnicí rektora č. 11/2019. (Dojde-li k situaci, že termín přijímací zkoušky předchází v daném akademickém roce státní závěrečné zkoušce v magisterském stupni studia, dodá uchazeč/ka ověřenou kopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o vykonané státní závěrečné zkoušce dodatečně. Rozhodnutí o přijetí ke studiu v tomto případě nabývá platnost až po předložení ověřených dokladů prokazujících absolvování magisterského studia. Tyto doklady musí být doručeny na studijní oddělení fakulty neprodleně po vykonání magisterské státní závěrečné zkoušky, nejpozději však do 9. září 2020.)

Platba administrativního poplatku se provádí nejpozději do 4. května 2020 podle instrukcí, které se uchazeči ukáží v systému VUT při vyplňování e-přihlášky. Výše administrativního poplatku je 600 Kč pro přihlášky podané na území České republiky a její platbě na účet VUT, nebo 24 € při podání přihlášky na území Slovenské republiky nebo ostatních států a její platbě na účet VUT (čísla účtů se ukáží při vyplňování e-přihlášky). Cizí státní příslušníci jsou přijímáni na FaVU ke studiu doktorského studijního programu v českém jazyce za stejných podmínek jako občané České republiky. 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se koná 27. května 2020. (Vzhledem k aktuální situaci je možná i distanční forma videokonference.) Náhradní termín zkoušky fakulta nevypisuje. Přijímací zkouška má formu osobního pohovoru uchazeče/ky se členy komise o předloženém doktorském projektu s důrazem na teoretické znalosti oboru, na dosavadní praxi uchazeče v oblasti umění a její výsledky a ohlasy a na kvalitu prezentovaného doktorského projektu. Součástí zkoušky, která probíhá v českém jazyce, je rovněž prověření znalosti angličtiny. Předpokládaný počet přijatých do doktorského studijního programu pro akademický rok 2020/2021 je 7 uchazečů.

Podrobné informace k přijímacími řízení najdete ve směrnici děkana Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu na FaVU VUT pro akademický rok 2020/2021.

Školitelé a školitelky

Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem/kou a školitelem/kou. Student/ka se může hlásit maximálně k jednomu/jedné školiteli/školitelce. Seznam školitelů a školitelek pro akademický rok 2020/2021 schválený oborovou radou fakulty dne 27. listopadu 2019: 

prof. akad. soch. Jan Ambrůz
doc. MgA. Filip Cenek
doc. Mgr. Richard Fajnor
prof. akad. soch. Michal Gabriel
doc. MgA. Milan Houser
PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D.,
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD.
doc. Mgr.A. Lenka Klodová, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Korbička
prof. MgA. Petr Kvíčala,
doc. Mgr. Václav Magid
doc. MgA. Mikuláš Macháček
doc. Mgr. Tomáš Medek
doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta
doc. MgA. Luděk Rathouský
prof. akad. soch. Tomáš Ruller
doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.

Zohlednění specifických potřeb uchazečů o studium

Studenti mají možnost požádat VUT o zohlednění specifických potřeb jak při přijímací zkoušce (adaptace průběhu přijímací zkoušky), tak následně i v rámci studia (zdravotní postižení, duševní onemocnění, chronické somatické onemocnění, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra a narušené komunikační schopnosti apod.). Vyřízením této problematiky se zabývá Poradenské centrum VUT Alfons.

Související dokumenty

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek