Doktorské studium, informace pro uchazeče pro akademický rok 2022/2023

Doktorské studium na FaVU VUT je určeno všem, kteří úspěšně ukončili magisterské studium na vysoké škole a jejich výsledky v praktické a/nebo teoretické činnosti mají těžiště zejména v oblasti umění a/nebo designu. Po složení státní doktorské zkoušky a úspěšném obhájení disertační práce se absolventům a absolventkám uděluje akademický titul doktor (zkratka „Ph.D.“ uváděná za jménem). Další informace o uměleckém doktorátu na FaVU VUT najdete ve FAQs. Dotazy zodpoví garant nebo koordinátorka doktorského studijního programu.

Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Výtvarná umění a umělecký provoz (8206V138), forma studia prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 4 roky, udělovaný akademický titul Ph.D., platnost akreditace do 31. 12. 2024 (č.j. MŠMT-22870/2016-1).

Podání přihlášky

Přihlášky se podávají elektronicky na adrese www.vut.cz/eprihlaska do 30. dubna 2022 (včetně). Přihlášku je možné podat pouze k jednomu/jedné školiteli/školitelce. Do 3. května 2022 je nutné na adresu fakulty poslat (rozhoduje razítko pošty) nebo osobně zanést (v úřední hodiny studijního oddělení) tyto dokumenty: 

  • písemně formulovanou koncepci disertačního projektu v rozsahu 3–5 normostran (ve formátu PDF na digitálním nosiči) na předepsaném formuláři; koncepcí disertačního projektu se rozumí odborná úvaha na zvolené téma disertační práce, ve které uchazeč/ka posuzuje problém v širším kontextu, jako jsou základní shrnutí současného stavu poznání, specifikace cílů a výstupů budoucí disertační práce a naznačení zamýšlených metod řešení; koncepce musí obsahovat rovněž popis připravovaného praktického výstupu disertačního projektu (povinné členění koncepce je uvedeno přímo ve formuláři); souhlas školitele/školitelky s vedením práce lze doložit e-mailovou korespondencí;
  • odborný životopis (ve formátu PDF na digitálním nosiči), ve kterém je uvedena tvůrčí a/nebo publikační činnost uchazeče/ky;
  • portfolio (ve formátu PDF na digitálním nosiči) představující v dostatečné šíři dosavadní činnost uchazeče/ky v oblasti umění formou výstižné dokumentace;
  • kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání; originály dokladů předloží uchazeč/ka při zápisu do studia (vyjma absolventů magisterského studia na FaVU VUT); v případě, že uchazeč/ka získal/a vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, předloží doklad dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, v souladu se Směrnicí rektora č. 11/2019. (Dojde-li k situaci, že termín přijímací zkoušky předchází v daném akademickém roce státní závěrečné zkoušce v magisterském stupni studia, dodá uchazeč/ka ověřenou kopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o vykonané státní závěrečné zkoušce dodatečně. Rozhodnutí o přijetí ke studiu v tomto případě nabývá platnost až po předložení ověřených dokladů prokazujících absolvování magisterského studia. Tyto doklady musí být doručeny na studijní oddělení fakulty neprodleně po vykonání magisterské státní závěrečné zkoušky, nejpozději však do 14. září 2022.)

Platba administrativního poplatku se provádí podle instrukcí, které se uchazeči ukáží v systému VUT při vyplňování e-přihlášky. Výše administrativního poplatku je 700 Kč pro přihlášky podané na území České republiky a její platbě na účet VUT, nebo 28 € při podání přihlášky na území Slovenské republiky nebo ostatních států a její platbě na účet VUT (čísla účtů se ukáží při vyplňování e-přihlášky). Cizí státní příslušníci jsou přijímáni na FaVU ke studiu doktorského studijního programu v českém jazyce za stejných podmínek jako občané České republiky. 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se koná 25. května 2022. (Vzhledem k pandemické situaci je možná i distanční forma videokonference.) Náhradní termín zkoušky fakulta nevypisuje. Přijímací zkouška má formu osobního pohovoru uchazeče/ky se členy komise o předloženém doktorském projektu s důrazem na teoretické znalosti oboru, na dosavadní praxi uchazeče v oblasti umění a její výsledky a ohlasy a na kvalitu prezentovaného doktorského projektu. Součástí zkoušky, která probíhá v českém jazyce, je rovněž prověření znalosti angličtiny. Maximální počet přijatých do doktorského studijního programu pro akademický rok 2022/2023 je 12 uchazečů.

Podrobné informace k přijímacími řízení najdete ve směrnici děkana Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu na FaVU VUT pro akademický rok 2022/2023.

Školitelé a školitelky

Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem/kou a školitelem/kou. Student/ka se může hlásit maximálně k jednomu/jedné školiteli/školitelce. Seznam školitelů a školitelek pro akademický rok 2022/2023: 

prof. akad. soch. Jan Ambrůz
doc. MgA. Vasil Artamonov,
doc. MgA. Filip Cenek
doc. Mgr. Richard Fajnor
prof. akad. soch. Michal Gabriel
doc. MgA. Milan Houser
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD.
doc. Mgr.A. Lenka Klodová, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Korbička
prof. MgA. Petr Kvíčala,
doc. Mgr. Václav Magid
doc. MgA. Mikuláš Macháček
doc. Mgr. Tomáš Medek
doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta
doc. MgA. Luděk Rathouský
prof. akad. soch. Tomáš Ruller
doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D.,
doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.,
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.,
doc. Ing. arch. Jan Rajlich.

V souladu s předpisy budou dále na konkrétní téma konkrétní/ho uchazečky/uchazeče mezi školitele a školitelky pro akad. r. 2022/2023 zařazeni: Mgr. Martin Mazanec, Ph.D.; MgA. Katarína Hládeková, Ph.D.; Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. 

Zohlednění specifických potřeb uchazečů o studium

Uchazeči mají možnost požádat VUT o zohlednění specifických potřeb jak při přijímací zkoušce (adaptace průběhu přijímací zkoušky), tak následně i v rámci studia (zdravotní postižení, duševní onemocnění, chronické somatické onemocnění, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra a narušené komunikační schopnosti apod.). Vyřízením této problematiky se zabývá Poradenské centrum VUT Alfons.

Související dokumenty

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek