Doktorské studium, informace pro uchazeče pro akademický rok 2024/2025

Doktorské studium na FaVU VUT je určeno všem, kteří úspěšně ukončili magisterské studium na vysoké škole a jejich výsledky v praktické a/nebo teoretické činnosti mají těžiště zejména v oblasti umění a/nebo designu. Po složení státní doktorské zkoušky a úspěšném obhájení disertační práce se absolventům a absolventkám uděluje akademický titul doktor (zkratka „Ph.D.“ uváděná za jménem). Další informace o uměleckém doktorátu na FaVU VUT najdete ve FAQs. Dotazy zodpoví garant nebo koordinátorka doktorského studijního programu.

Pondělí 15. 4. 2024 10:30–11:00 (MS Teams): On-line otevřené okno pro uchazeče a uchazečky k doktorskému studiu na FaVU: link pro připojení https://bit.ly/3j0PVBM, otázky zodpoví garant studijního programu.

Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Výtvarná umění a umělecký provoz (8206V138), forma studia prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 4 roky, udělovaný akademický titul Ph.D.

Podání přihlášky

Přihlášky se podávají elektronicky na adrese www.vut.cz/eprihlaska do 30. dubna 2024 (včetně). Přihlášku je možné podat pouze k jednomu/jedné školiteli/školitelce. Prostřednictvím elektronické přihlášky (dále také „e-přihláška“) uchazeč/ka zašle následující dokumenty: 

  • písemně formulovanou koncepci disertačního projektu v rozsahu 3–5 normostran (ve formátu PDF nebo Word) na předepsaném formuláři; koncepcí disertačního projektu se rozumí odborná úvaha na zvolené téma disertační práce, ve které uchazeč/ka posuzuje problém v širším kontextu, jako jsou základní shrnutí současného stavu poznání, specifikace cílů a výstupů budoucí disertační práce a naznačení zamýšlených metod řešení; koncepce musí obsahovat rovněž popis připravovaného praktického výstupu disertačního projektu (povinné členění koncepce je uvedeno přímo ve formuláři);
  • odborný životopis (ve formátu PDF nebo Word), ve kterém je uvedena tvůrčí a/nebo publikační činnost uchazeče/ky;
  • portfolio (ve formátu PDF nebo ZIP) představující v dostatečné šíři dosavadní tvorbu, případně kurátorskou činnost uchazeče/ky formou výstižné dokumentace; maximální velikost odevzdaného souboru je 900 MB; v případě potřeby vkládat více souborů, uchazeč/ka soubory zkomprimuje do formátu .zip a do e-přihlášky odevzdá právě jeden soubor.

Uchazeč/ka je dále povinen/povinna předložit, a to nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu, úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání nebo prostou kopii, jde-li o uchazeče, který je absolventem VUT.

Platba administrativního poplatku se provádí podle instrukcí, které se uchazeči ukáží v systému VUT při vyplňování e-přihlášky. Výše administrativního poplatku je 700 Kč pro přihlášky podané na území České republiky a její platbě na účet VUT, nebo 30 € při podání přihlášky na území Slovenské republiky nebo ostatních států a její platbě na účet VUT (čísla účtů se ukáží při vyplňování e-přihlášky). Cizí státní příslušníci jsou přijímáni na FaVU ke studiu doktorského studijního programu v českém jazyce za stejných podmínek jako občané České republiky. Podmínkou přijetí cizinců ke studiu v českém jazyce je prokázání dostatečné úrovně českého jazyka během pohovoru u přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se koná 22. května 2024. Náhradní termín zkoušky fakulta nevypisuje. Přijímací zkouška má formu osobního pohovoru uchazeče/ky se členy komise o předloženém doktorském projektu s důrazem na teoretické znalosti oboru, na dosavadní praxi uchazeče v oblasti umění a její výsledky a ohlasy a na kvalitu prezentovaného doktorského projektu. Součástí zkoušky, která probíhá v českém jazyce, je rovněž prověření znalosti angličtiny. Maximální počet přijatých do doktorského studijního programu pro akademický rok 2024/2025 je 10 uchazečů. Ve výjimečných případech, zejména u zahraničních uchazečů, na základě žádosti podané nejpozději 5 pracovních dnů před stanoveným termínem přijímací zkoušky, nebo s ohledem na mimořádné okolnosti, které brání osobní přítomnosti uchazeče/ky u pohovoru, může děkan rozhodnout o vykonání přijímací zkoušky formou videokonference.

Podrobné informace k přijímacími řízení najdete ve směrnici děkana Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu na FaVU VUT pro akademický rok 2024/2025.

Školitelé a školitelky

Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem/kou a školitelem/kou. Student/ka se může hlásit maximálně k jednomu/jedné školiteli/školitelce. Seznam školitelů a školitelek pro akademický rok 2024/2025: 

prof. akad. soch. Jan Ambrůz
doc. MgA. Vasil Artamonov,
doc. MgA. Filip Cenek
doc. Mgr. Richard Fajnor
prof. akad. soch. Michal Gabriel
doc. MgA. Milan Houser
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD.
prof. Mgr. A. Lenka Klodová, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Korbička
prof. MgA. Petr Kvíčala,
doc. Mgr. Václav Magid
doc. MgA. Mikuláš Macháček
doc. Mgr. Tomáš Medek
doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta
doc. MgA. Luděk Rathouský
prof. akad. soch. Tomáš Ruller
doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D.,
doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.,
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.,
doc. Ing. arch. Jan Rajlich. 

Zohlednění specifických potřeb uchazečů o studium

Uchazeči mají možnost požádat VUT o zohlednění specifických potřeb jak při přijímací zkoušce (adaptace průběhu přijímací zkoušky), tak následně i v rámci studia (zdravotní postižení, duševní onemocnění, chronické somatické onemocnění, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra a narušené komunikační schopnosti apod.). Vyřízením této problematiky se zabývá Poradenské centrum VUT Alfons.

Související dokumenty

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek