Státní doktorská zkouška

Ve třetím roce studia je nutné absolvovat státní doktorskou zkoušku, ke které doktorand/ka předkládá (min. 20stránkové) pojednání o tématu disertační práce (tzn. 36000 znaků vč. mezer). Ke zkoušce se přihlašuje podáním písemné přihlášky vč. příloh (viz druhou stranu přihlášky). Samotné pojednání musí splňovat formální náležitosti dané Pravidly pro organizaci studia v doktorském studijním programu (viz níže). Nezapomeňte, že přihlásit se ke státní doktorské zkoušce musíte v termínu daném harmonogramem akademického roku a měli byste mít splněny všechny předměty individuálního studijního plánu (viz výjimky) vč. předmětu Pojednání o tématu disertační práce, jehož zápočet uděluje školitel/ka. Další informace k průběhu zkoušky najdete zde.

Společně s přihláškou ke státní doktorské zkoušce doktorand/ka na studijním oddělení odevzdá:

Pojednání o tématu disertační práce

Cíl

Pojednání o tématu disertační práce (dále jen „pojednání“) by mělo ve stručné formě informovat o podstatě disertační práce jako celku – tedy v obou jejích částech – teoretické i praktické: o tématu, výzkumných cílech, o metodách práce a o předpokládaných, případně již dosažených výsledcích. V uchopitelném rozsahu a přehledně by mělo pojednání umožnit rozpoznat základní kvality finálního disertačního projektu. Pojednání slouží jako podklad pro diskuzi komise pro státní doktorskou zkoušku s doktorandem/doktorandkou, při které dojde k definitivnímu zadání disertační práce a případnému určení konzultantů disertačního projektu. Obhajoba pojednání (dále obhajoba) musí prokázat připravenost doktoranda/doktorandky ke zpracování disertační práce. V úvodu obhajoby seznámí doktorand/ka komisi s obsahem předloženého materiálu. Po přednesení stanovisek školitele a jednoho ze členů komise odpoví doktorand/ka na vznesené dotazy a připomínky. V rámci obhajoby pojednání je možno dále precizovat název a zadání disertační práce.

Forma

Pojednání se předkládá ve 2 tištěných vyhotoveních a v elektronické verzi ve formátu PDF v rozsahu 20–30 normostran formátu A4 v českém (resp. slovenském) nebo anglickém jazyce. Pojednání obsahuje zejména kriticky zhodnocený stav poznání v oblasti tématu disertační práce, vymezení předpokládaných cílů disertační práce, charakteristiky zvolených metod řešení a shrnutí dosavadních výsledků doktoranda. Součástí pojednání jsou rovněž výstižné informace o připravovaném praktickém výstupu – uměleckém díle (o jeho koncepci a formě), resp. o výstavě, kurátorském projektu nebo jiné podobě aktivit, které budou praktickým výstupem doktorského studia.

Náležitosti pojednání (rozpoznatelně by mělo pojednání obsahovat následující informace):

  1. název disertační práce – česky (slovensky) a anglicky;
  2. klíčová slova – česky (slovensky) a anglicky;
  3. anotace disertační práce – česky (slovensky) a anglicky;
  4. cíle disertační práce – česky (slovensky) nebo anglicky;
  5. charakteristika metod řešení – česky (slovensky) nebo anglicky;
  6. zhodnocení dosavadního stavu poznání – česky (slovensky) nebo anglicky;
  7. přehled literatury a zdrojů – česky (slovensky) nebo anglicky;
  8. informace o praktickém výstupu studia – česky (slovensky) nebo anglicky.

Titulní list pojednání by měl obsahovat název instituce, jméno doktoranda/doktorandky, jméno školitele/školitelky, vročení, informaci, že jde o „pojednání o tématu disertační práce“. Stránky pojednání je nutné číslovat a v celém dokumentu používat jednotnou citační normu (viz). Dokument rovněž opatřete pro snazší orientaci obsahem.

Příklady

Příklady odevzdaných pojednání (pouze po přihlášení VUT loginem a pouze pro vnitřní potřebu): https://bit.ly/2YAPjfy. Vzor titulní strany pojednání ve formátu Word (.doc) ke stažení: www.favu.vut.cz/dsp/sdz-pojednani/vzor-titulky-pojednani-o-tematu-disertacni-prace-p210641.

Aktuální životopis

Strukturovaný životopis doktorand/ka odevzdá v elektronické verzi ve formátu PDF.

Soupis aktivit vykonaných během studia

Strukturovaný soupis aktivit (v 1 tištěném vyhotovení a v elektronické verzi ve formátu PDF) vykonaných během studia v DSP včetně přehledu realizací a/nebo uveřejněných prací. Pedagogickou, publikační, uměleckou, odbornou a grantovou činnost doktorand/ka musí doložit odkazem do Informačního systému VUT a/nebo do Registru uměleckých výstupů (RUV), přiložením separátu článku s odkazem na databáze, kde je článek uveden apod. 

Stanovisko školitele/ky k aktivitám doktoranda/ky a předloženému pojednání

Stanovisko ke zpracovanému pojednání v rozsahu 1–2 normostrany (v 1 tištěném vyhotovení a v elektronické verzi ve formátu PDF) vypracuje školitel/ka, který/á rovněž udělí zápočet v Informačním systému VUT (Apollo) z předmětu Pojednání o tématu disertační práce. Ve stanovisku školitel/ka zhodnotí dosavadní aktivity doktorandky/doktorandky během studia a předložené pojednání o tématu disertační práce.

Přílohy

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek