Detail předmětu

Klasická grafika: technologie - historie - praxe

FaVU-KLAGRAFAk. rok: 2021/2022

Předmět je koncipován jako fúze mezi teoretickou a praktickou výukou. Triadický model edukace je konstruován následovně: 4 x dějiny, 4 x kontextualizace, 4 x dílna. Konkrétní grafické techniky budou uvedeny do historického kontextu, dále do aktuálních souvislostí v rámci současného umění a jeho reflexe a následně prověřeny na praktické úrovni. Hlavním záměrem předmětu není cizelování dovedností v oblasti grafických technik, nýbrž získání nadhledu a schopnosti odůvodnit důležitost existence tradičních médií v digitální době a dovednosti pracovat s nimi ve vlastní umělecké tvorbě.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Obeznámení se se základy grafických technik po teoretické, historické a praktické stránce, stejně jako s jejich mediálními přesahy a potenciálem pro vlastní tvorbu studentů.

Prerekvizity

Umělecké schopnosti a znalosti z teorie a dějin umění prokázané při přijímací zkoušce do magisterského stupně studia. Předchozí zkušenost s grafickými technikami není nutná.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teoretické přednášky, diskuze, exkurze a praktické ukázky vybraných grafických technik.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky:
- aktivní účast ve výuce (2 povolené neomluvené absence) nebo předložení úkolu vypracovaného na základě alternativního zadání po dohodě s přednášejícími
- odevzdání splněných zadaných úkolů
- posuzována je rovněž míra naplnění cílů předmětu

Osnovy výuky

1. 4 x dějiny:
1.1. Šíření textové informace
1.2. Šíření obrazové informace
1.3. Informační revoluce I.: reprodukční techniky – knihtisk, dřevoryt, litografie (Johannes Gutenberg; Aldo Manuzio; Alois Senefelder ad.)
1.4. Informační revoluce II., internet – postinternet vs. grafika is message

2. 4 x kontextualizace:
2.1. Princip reprodukovatelnosti a sériovosti
2.2. Současné podoby grafiky ve světovém umění
2.3. Současné podoby grafiky v českém a slovenském umění (dekonstrukce
konceptualizace média)
2.4. Grafické platformy: DIY printing – hudební labely, fanziny, nakladatelství ad.

3. 4 x dílna:
3.1. Sítotisk (průtisk)
3.2. Klasická grafika: tisk z hloubky, z výšky, z plochy – názorná ukázka jedné vybrané
techniky
3.3. Knižní dílna
3.4. Exkurze do tiskárny – ofset

Zápočtový týden – závěrečná hodina (kolokvium): Variace na Fluxkit – student předloží praktický úkol dle zadání formulovaného v první třetině kurzu. Nad každým projektem proběhne diskuze s vyučujícími (případně s hosty).

Učební cíle

Cílem předmětu je propojování teorie a praxe v oblasti tradičních grafických technik. Studenti se budou seznamovat s aktuálností „návratu k materialitě“ v současném umění. Podstatným aspektem je uvědomění si skutečnosti, že tento v zásadě konceptuální návrat si – již historicky – vyžaduje bravurní zvládnutí ověřených rukodělných postupů. Dalším cílem předmětu je ovšem také odlehčení postulované rigidnosti, neboť už jenom znalost „topografie oblasti“ nebo porušení jejích pravidel může znamenat tvůrčí impuls. Obrat k materialitě lze samozřejmě chápat velmi široce, v případě klasické grafiky se však jedná zejména o návaznost na možnosti tiskařských technologií rozestřených v čase, jako jsou tisk z výšky, tisk z hloubky, sítotisk nebo ofset. Díky představení praktických postupů v historickém a teoretickém kontextu si studenti ozřejmí možnosti klasického média nejen jako historického reliktu, ale zejména jako funkčního prostředku pro vlastí tvorbu a interpretaci současného umění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v učebnách KTDU FaVU VUT a v grafických dílnách Ateliéru kresby a grafiky FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Minimální účast je 85 %. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních zadání.

Základní literatura

KREJČA, Aleš. Grafické techniky. 3. vyd. Praha: Aventinum, 1995. Umělcova dílna. ISBN 80-85277-48-4.
MICHÁLEK, Ondřej. Magie otisku. Grafické techniky a technologie tisku. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2016. ISBN 978-80-7485-098-1.

Doporučená literatura

BENJAMIN, Walter. Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. In: idem. Dílo a jeho zdroj. 1. vyd. Praha: Odeon, 1979. ISBN sine. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=26774&kod=JJM085.
BUDDEUS, Ondřej – MAGIDOVÁ, Markéta. Třídit slova. Literatura a konceptuální tendence 1949–2015. 1. vyd. Praha: tranzit.cz, 2015. ISBN 978-80-87259-34-4.
GOODMAN, Nelson – ELGIN Catherine Z. Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd. 1. vyd. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. ISBN 978-80-7308-737-1.
KRÁTKÁ, Eva. Vizuální poezie. Pojmy, kategorie a typologie ve světovém kontextu. 1. vyd. Brno: Host, 2016. ISBN 978-80-7491-501-7.
MITCHELL, W. J. T. Teorie obrazu. Eseje o verbální a vizuální reprezentaci. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3202-5.
PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem. Průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. 1. vyd. Praha: Herrmann, 2009. ISBN 978-80-87054-18-5. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:bc54c920-a467-11e8-a2d0-005056827e52.
PUCHNER, Martin. Svět ve slovech aneb O síle příběhů utvářet národy, historii a civilizaci. 1. vyd. Brno: Host, 2018. ISBN 978-80-7577-579-5.
RAMBOUSEK, Jan. Slovník a receptář malíře-grafika. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954. ISBN sine.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor