Na podání e-přihlášky do bakalářského studia zbývá

Bakalářské studium, informace pro uchazeče pro akademický rok 2024/2025

Níže naleznete základní informace k průběhu přijímacího řízení do 4letého bakalářského studia (studijní programy Volné umění a Design) na Fakultě výtvarných umění VUT, které je vymezeno a detailně popsáno ve Směrnici děkana č. 5/2023. Dotazy k přijímacímu řízení Vám zodpoví referentky studijního oddělení.

Jak se podává přihláška a co je k ní potřeba doložit

Přihlášky do bakalářských studijních programů FaVU VUT na akademický rok 2024/2025 se podávají od 1. listopadu do 13. prosince 2023 elektronicky na adrese https://www.vutbr.cz/eprihlaska. Prostřednictvím elektronické přihlášky (e-přihláška) uchazeč/ka rovněž zašle:

  • Životopis ve formátu PDF nebo Word;
  • Motivační dopis ve formátu PDF nebo Word;
  • Digitální portfolio sestavené z dokumentace vlastních prací (portfolio je vhodné opatřit doprovodnými texty); maximální velikost odevzdaného souboru je 900 MB (v případě potřeby vkládat více souborů, uchazeč/ka soubory zkomprimuje do formátu .zip a do e-přihlášky odevzdá právě jeden soubor; pozn.: čas uploadu velkého souboru záleží na rychlosti internetového připojení, soubor je potřeba kompletně nahrát do e-přihlášky nejpozději do půlnoci 15. prosince 2023); Odevzdání (upload) digitálního portfolia je možné až po podání e-přihlášky, kdy se v e-přihlášce objeví možnost nahrání přílohy. 

V případě, že uchazeč/ka získal/a středoškolské vzdělání na zahraniční škole, předloží doklad dle § 48 odst. 4 zákona. Postup pro posouzení zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení na VUT najdete zde. Postup se netýká uchazečů se vzděláním ze Slovenska, Maďarska, Polska, Německa a uchazečů se středoškolským nebo vysokoškolským magisterským vzděláním ze Slovinska. Doklad o vzdělání z těchto zemí je automaticky rovnocenný s dokladem o vzdělání v České republice.

V e-přihlášce je třeba specifikovat ateliér, do kterého se uchazeč/ka hlásí (viz profily ateliérů, nebo navštivte přímo den otevřených dveří 1. listopadu 2023 a využijte možnost osobní konzultace s pedagogy). Výše administrativního poplatku je stanovena Rozhodnutím rektora č. 3/2023. Podrobné informace k výši poplatku, způsobu jeho úhrady (včetně informace o číslech účtů) se zobrazí při zadávání e-přihlášky. Má-li přihláška vady, fakulta vyzve uchazeče k jejich odstranění. Pokud uchazeč/ka neodstraní vady přihlášky v předepsané lhůtě nebo neuhradí-li určenou formou poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví. O tomto důsledku musí být uchazeč/ka poučen/a. Dokud nebylo pravomocně rozhodnuto o přijetí nebo nepřijetí ke studiu, uchazeč/ka může podat nejvýše jednu přihlášku ke studiu.

Popis přijímacího řízení – termíny a průběh jednotlivých kol

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu je dvoukolové. Má charakter talentové zkoušky, která je v druhém kole doplněna o test znalostí z dějin umění a obecného kulturního přehledu. Cizí státní příslušníci mohou být ke studiu ve studijním programu v českém jazyce přijati za podmínek shodných s domácími uchazeči. Podmínkou přijetí cizinců je dále prokázání dostatečné úrovně českého jazyka (bližší informace obsahuje Článek 5 odst. 9 směrnice děkana č. 5/2023).

První kolo (portfolio vlastních prací)

Digitální portfolio se odevzdává elektronicky v rozhraní e-přihlášky na určená místa pro vkládání do 15. prosince 2023 (včetně). Odevzdání portfolia je možné až po podání e-přihlášky, kdy se v e-přihlášce objeví možnost nahrání přílohy. Digitální portfolio je sestavené z dokumentace vlastních prací, jejichž charakter je libovolný (v případě velkých cyklů se doporučuje předložení výběru). Portfolio je vhodné opatřit doprovodnými texty. (Další specifická doporučení jednotlivých ateliérů jsou zveřejněná zde.) Maximální velikost odevzdaného souboru je 900 MB. V případě potřeby vkládat více souborů, uchazeč/ka soubory zkomprimuje do formátu .zip a do e-přihlášky odevzdá právě jeden soubor.

Druhé kolo (praktické úkoly a test znalostí)

Druhé kolo talentové zkoušky se skládá ze čtyř praktických úkolů a testu. První a druhý praktický úkol je domácí. Třetí a čtvrtý praktický úkol je prezenční. Praktické úkoly vychází z ateliérových specializací a stanovují je příslušní vedoucí ateliérů.

Zadání prvního a druhého úkolu bude uchazečům odesláno elektronicky na emailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce ve středu 10. ledna 2024. Vypracované úkoly vloží uchazeč/ka elektronicky na určené datové úložiště v e-přihlášce (pod záložkou Přílohy) nejpozději ve středu 24. ledna 2023 do 12:00 hod. (v poledne). V případě zpracovaní úkolu ve fyzické formě, do e-přihlášky odevzdá fotodokumentaci nebo video dokumentaci díla a slovní doprovod obsahující rozměry díla, techniku a krátkou anotaci či zdůvodnění. Maximální velikost jednoho odevzdaného souboru je 900 MB. V případě potřeby vkládat v rámci jednoho úkolu více souborů, uchazeč/ka soubory zkomprimuje do formátu .zip a do e-přihlášky odevzdá v rámci jednoho úkolu právě jeden soubor.

Zadání třetího a čtvrtého úkolů je písemné a pověřeným pedagogem je zveřejněno vždy bezprostředně před začátkem příslušné části zkoušky. Úkoly se zadávají fyzicky v prostorách ateliéru, do kterého se uchazeč/ka hlásí, a to v průběhu 30. ledna a 31. ledna 2024. Na každý praktický úkol je vymezen čas 4 hodiny.

Test teoretických znalostí z dějin umění a obecného kulturního přehledu se uskuteční v úterý 30. ledna 2024. Na test je vymezen čas 30 minut.

Poučení pro účastníka přijímacího řízení

Účastník je povinen vykonat přijímací řízení osobně, jeho osobní účast v přijímacím řízení je nezastupitelná. Účastník je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vyvolat pochybnosti o tom, že přijímací řízení konal osobně nebo za použití nepovolených prostředků. Přijímací řízení končí, jakmile vyjde najevo, že se účastník dopustil uvedeného. Vyjde-li najevo uvedené v průběhu studia, bude student/ka podle ust. § 67 zákona o vysokých školách ze studia vyloučen/a.

Hodnocení přijímacího řízení

Hodnocení prvního kola: Dne 4. ledna 2024 jsou portfolia hodnocena přijímací komisí na uzavřeném jednání bez účasti uchazečů. Hodnotí se bodovací stupnicí 0–10 bodů. Hodnocena je tvořivá stránka talentu, schopnost osobitého myšlení a jeho vyjadřování výtvarnými prostředky s ohledem na zaměření ateliéru, do kterého se uchazeč/ka hlásí. Uchazeči, kteří obdrží 5–10 bodů, postupují do 2. kola talentové zkoušky. Body získané v 1. kole se do hodnocení 2. kola přijímacího řízení nezapočítávají. Uchazečům, kteří v 1. kole obdrží hodnocení 0–4 body, je odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

Hodnocení druhého kola: Přijímací komise hodnotí výsledky 2. kola talentové zkoušky při neveřejném jednání 1.–2. února 2024. V případě, že se uchazeč/ka nezúčastní některé části druhého kola zkoušky (nebo neodevzdá některý ze zadaných domácích úkolů), bude tato část hodnocena 0 body. První a druhý (domácí) praktický úkol je hodnocen na stupnici 0–5 bodů. Třetí a čtvrtý (prezenční) praktický úkol je hodnocen na stupnici 0–15 bodů. Test je vyhodnocen 0–10 body. Součet bodů z hodnocení čtyř praktických úkolů a testu teoretických znalostí určí pořadí uchazečů. Maximální počet dosažitelných bodů je 50. Přijímací zkoušku úspěšně vykonali uchazeči, kteří ve 2. kole získali minimálně 35 bodů.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu

O přijetí nebo nepřijetí rozhoduje na základě doporučení přijímací komise vyjádřené bodovým hodnocením děkan fakulty. Ke studiu může být přijat ten z uchazečů, který úspěšně vykonal přijímací zkoušku a umístil se v rámci přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Volné umění do 48. místa, resp. do 20. místa v rámci přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Design. Umístí-li se na posledním místě více uchazečů se stejným počtem bodů, jsou ke studiu přijati všichni tito uchazeči. Proti rozhodnutí se uchazeč/ka může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení, a to prostřednictvím děkana. Děkan může sám napadené rozhodnutí změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání, jinak jej předá k rozhodnutí rektorovi VUT. Uchazeč/ka má právo nahlížet do spisu od data oznámení rozhodnutí v úředních hodinách studijního oddělení. Fakulta může namísto toho poskytnout uchazeči kopii spisu.

Výdej originálů domácích prací

Nepřijatým uchazečům, kteří předložili originály prací v portfoliu, se práce vydají ve dnech 30.–31. ledna 2024 (10:00–12:00, 13:00–15:00). Práce se vydávají v ateliéru, do kterého byla podána elektronická přihláška. Originály odevzdaných prací může vyzvednout i jiná osoba, pověřená uchazečem, ovšem pouze na základě úředně ověřené plné moci s podpisem uchazeče/ky.

Výdej originálů prací v portfoliu uchazečům, kteří se zúčastnili 2. kola přijímacího řízení, je stanoven na 10. dubna 2024 (13:00–15:00). Domácí práce se vydávají v ateliéru, do kterého byla podána elektronická přihláška. Originály odevzdaných prací může vyzvednout i jiná osoba, pověřená uchazečem, ovšem pouze na základě úředně ověřené plné moci s podpisem uchazeče/ky.

Doporučená forma domácích prací

S ohledem na specifika zvoleného ateliéru je kromě povinného odevzdání digitálního portfolia (jako přílohy formuláře e-přihlášky) možné předložit i originály prací, a to fyzicky v prostorách FaVU VUT, Údolní 244/53, Brno, dne 13. prosince 2023 od 9:00 do 13:00 hod. Originály prací musí být výrazně označeny jménem uchazeče/ky a názvem ateliéru, do kterého se hlásí, a musí být součástí odevzdaného digitálního portfolia. Originály prací zaslané poštou nebudou akceptovány.

Ateliér sochařství: Fotodokumentace prostorových prací, příp. originály v kresbě, malbě, grafice atd. U tohoto ateliéru je doporučené odevzdat kromě digitálního portfolia i výběr z originálů prací dokumentovaných v portfoliu ve fyzické formě.
Ateliér prostorové tvorby: Povinná část: fotodokumentace prostorových prací: a) volná tvorba (např. instalace, objekty, krajinná tvorba, projekty, přípravné skici apod.); b) studie (např. modelovaná hlava, kreslená hlava, modelovaná figura, kreslená figura apod.); nepovinná část: studijní kresby (např. kreslená hlava, kreslená figura apod.). U tohoto ateliéru je doporučené odevzdat kromě digitálního portfolia i výběr z originálů prací dokumentovaných v portfoliu ve fyzické formě.
Ateliér malířství 1: Fotodokumentace malířských, kresebných, grafických a prostorových prací na plátně, papíře, lepence nebo sololitu s popisy děl (název, rozměr, technika, rok vzniku), video, fotografie, animace, zvuk atd. U tohoto ateliéru je doporučené odevzdat kromě digitálního portfolia i výběr z originálů prací dokumentovaných v portfoliu ve fyzické formě.
Ateliér malířství 2: Dokumentace malířských, kresebných prací a jiných relevantních prací z oboru včetně popisek a textového doprovodu. U tohoto ateliéru je doporučené odevzdat kromě digitálního portfolia i výběr z originálů prací dokumentovaných v portfoliu ve fyzické formě.
Ateliér malířství 3: Vítáme jak malby či kresby, tak i práce v jiných médiích. Fotografii díla na stránce vždy doprovoďte popiskem obsahujícím název díla, rok vzniku, rozměry a techniku. Pokud máte pocit, že portfolio nevyjadřuje charakter vaší tvorby dostatečně, nebo chcete-li je doplnit, využijte možnost dodat k přijímacím zkouškám originály vašich děl. Také připomínáme, že si lze domluvit v našem ateliéru předběžnou konzultaci vaší práce. U tohoto ateliéru je doporučené odevzdat kromě digitálního portfolia i výběr z originálů prací dokumentovaných v portfoliu ve fyzické formě.
Ateliér kresby a grafiky: Dokumentace kresebných studií v měřítku 1:1 – volné téma; studie hlavy – min. počet 5; volná tvorba – libovolný formát i technika, minimálně 10 prací; osobní skicář, deník, poznámkový blok či jiné médium s kresbami, poznámkami, záznamy z výstav a cest (možná dokumentace prostřednictvím videa). U tohoto ateliéru je doporučené odevzdat kromě digitálního portfolia i výběr z originálů prací dokumentovaných v portfoliu ve fyzické formě.
Ateliér grafického designu 1: Klíčové je seznámení se s koncepcí ateliéru, formulování svého názoru na ni, detailní prezentace vlastních témat, oblastí a projektů, kterým se chce uchazeč/ka věnovat nebo kterým se již věnuje. Vítaná je kritická reflexe projektů, které v ateliéru rozvíjíme. Koncepci a projekty najdete na http://www.agd1.info. Kdykoli využijte možnost konzultace s ateliérem přes chat na discordu http://bit.ly/enteragdx.
Ateliér grafického designu 2: Zajímá nás hlavně to, co zajímá vás. Vaše portfolio by mělo představovat ucelený obraz toho, kým jste, co vás zajímá, a jakým způsobem to transformujete do vaší tvorby. Nezajímají nás jen finální projekty, ale také skici, plány, reference, zájmy a všechno, co nám může přiblížit způsob vašeho myšlení. Nebojte se ukázat široké spektrum vaší tvorby ve formě, jakou uznáte za vhodnou. (V případě zájmu je ateliér každou středu a pátek otevřen pro každého. Napište nám e-mail, jestli nás chcete navštívit.)
Ateliér produktového designu: Portfolio (max. 15 prací) prezentující dosavadní výtvarné i řemeslné zkušenosti a potenciál pro zvolený obor. Kromě dokumentace finální podoby prací doporučujeme přiložit i dokumentaci procesu práce. (Skici, fotodokumentace pracovních modelů, schémata, kontext, …)
Ateliér tělového designu: Fotodokumentace prací z oboru, případně dokumentace kresebných, malířských, grafických prací, písemné projekty, záznamy akcí a realizací.
Ateliér intermédií: Portfolio obsahující fotodokumentace a dokumentaci relevantních prací z oboru. Akceptována je široká škála médií od kresby, malby, textu, konceptu, knihy, deníku, fotografie, videa, audia, až po dokumentaci instalací, performance, akcí, událostí apod.
Ateliér environmentu: Portfolio obsahující fotodokumentace a dokumentaci relevantních prací z oboru. Akceptována je široká škála médií od kresby, malby, textu, konceptu, knihy, deníku, fotografie, videa, audia, až po dokumentaci instalací, performance, akcí, událostí apod.
Ateliér fotografie: Volná fotografická tvorba, min. počet 15 fotografií. Vhodné jsou doprovodné texty, délka max. 1 stránka A4. V případě jiných výtvarných prací doporučujeme předložení výběru.
Ateliér video: Portfolio obsahující výběr projektů týkajících se volné tvorby uchazečů. V případě videí a jiných digitálních formátů vložit soubor nebo aktivní odkazy. Vhodnou součástí jsou doprovodné anotační texty vysvětlující podstatu jednotlivých projektů.
Ateliér performance: Portfolio obsahující výběr projektů týkajících se volné tvorby uchazečů. V případě videí a jiných digitálních formátů vložit soubor nebo aktivní odkazy. Vhodnou součástí jsou doprovodné anotační texty vysvětlující podstatu jednotlivých projektů.
Ateliér herních médií: Výběr domácích prací soustředit na práce s vlastním autorským zadáním (nejen práce na středoškolská zadání), pokud není z předložených prací zřejmé, jak souvisí s vývojem digitálních nebo jiných her a/nebo se samotným tématem hry, záměr objasnit v doprovodném textu.

Zohlednění specifických potřeb uchazečů o studium

Uchazeči o studium mají možnost požádat VUT o zohlednění specifických potřeb při přijímací zkoušce (adaptace průběhu přijímací zkoušky) a následně i v rámci studia, a to vyplněním příslušné části elektronické přihlášky ke studiu týkající se specifických potřeb (zdravotní postižení, duševní onemocnění, chronické somatické onemocnění, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra a narušené komunikační schopnosti apod.). Vyřízením těchto žádostí a zpracováním návrhu adaptace se zabývá Poradenské centrum VUT Alfons. Více informací naleznete na alfons.vutbr.cz/sluzby-centra/uchazeci.

Související dokumenty

Odpovědnost: MgA. Katarína Hládeková, Ph.D.