Bakalářské studium, informace pro uchazeče pro akademický rok 2021/2022

Níže naleznete základní informace k průběhu přijímacího řízení, které je vymezeno a detailně popsáno ve Směrnici děkana č. 3/2020 umístěné na Úřední desce FaVU VUT a také na konci tohoto textu. Dotazy k přijímacímu řízení Vám rády zodpoví referentky studijního oddělení.

Jak se podává přihláška a co je k ní třeba doložit

Přihlášky do bakalářského studijního programu Výtvarná umění na akademický rok 2021/2022 se podávají od 1. 10. do 25. 11. 2020 elektronicky na adrese https://www.vutbr.cz/eprihlaska. V přihlášce je třeba specifikovat ateliér (oborové zaměření), do kterého se uchazeč/ka hlásí. Přihlášku je možno podat pouze do jednoho ateliéru (profily ateliérů). Platbu administrativního poplatku k e-přihlášce je třeba provést nejpozději do 5 dnů od jejího podání, nejpozději však 27. 11. 2020. Výše administrativního poplatku je stanovena Rozhodnutím rektora č. 5/2017. Podrobné informace k výši poplatku, způsobu jeho úhrady (včetně informace o číslech účtů) se zobrazí při zadávání e-přihlášky. Administrativní poplatek za chybnou nebo duplicitní registraci se nevrací.

Po vložení e-přihlášky je potřeba zaslat na adresu fakulty (Studijní oddělení FaVU VUT, Údolní 244/53, 60200 Brno) k rukám studijní referentky do 25. 11. 2020 (rozhoduje razítko pošty) tyto dokumenty:

  • výtisk protokolu e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením;
  • uchazeči, kteří již složili maturitní zkoušku, vyplní v e-přihlášce pouze maturitní předměty a jejich hodnocení a dokládají notářem nebo matrikou ověřenou kopii maturitního vysvědčení; uchazeči, kteří v době podání přihlášky nemají ukončený maturitní ročník, vykazují ve formuláři e-přihlášky prospěch za 1., 2. a 3. ročník ze všech předmětů. V tomto případě potvrzuje formulář ředitel/ka školy;
  • životopis (ve formátu PDF jej zadá uchazeč/ka také do elektronického formuláře přihlášky);
  • v případě, že uchazeč/ka získal/a středoškolské vzdělání na zahraniční škole, předloží doklad dle § 48 odst. 4 vysokoškolského zákona, v souladu se Směrnicí rektora č. 11/2019. U řady států EU se ověření nevyžaduje (např. Slovensko), blíže v příloze zmíněné směrnice.

Popis přijímacího řízení – termíny a průběh jednotlivých kol

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu B8206 je dvoukolové. Má charakter talentové zkoušky, která je v druhém kole doplněna o test znalostí z dějin umění a obecného kulturního přehledu. Cizí státní příslušníci mohou být ke studiu ve studijním programu v českém jazyce přijati za podmínek shodných s domácími uchazeči. 

První kolo (15. 12. 2020)

 První kolo spočívá v odevzdání tištěného nebo digitálního portfolia (doporučen je USB flash disk), dokumentujícího vlastní práce, jejichž charakter je libovolný (v případě velkých cyklů se doporučuje předložení výběru). Dokumentaci jednotlivých prací v portfoliu doporučujeme opatřit upřesňujícími popiskami (datace, rozměry, technika, krátká anotace) a doplnit všeobecnějším textem, popisujícím umělecké záměry uchazečky/uchazeče, případně motivačným dopisem. Originály prací se letos neodevzdávají. Obálka s portfoliem musí být označena následovně: Portfolio – název ateliéru (např. Portfolio – Ateliér performance). Portfolio musí být zasláno (Studijní oddělení FaVU VUT, Údolní 244/53, 60200 Brno) nejpozději 15. 12. 2020 (rozhoduje datum podání na poště), nebo doručeno osobně dne 15. 12. 2020 mezi 9:00–12:00 13:00–15:00 na vrátnici FaVU VUT, Údolní 244/53. Uchazeči o studium mohou z vážných důvodů požádat o zaslání digitálního portfolia alternativním způsobem. 

Druhé kolo (14.–15. 4. 2021)

Druhé kolo talentové zkoušky se uskuteční distanční formou. Skládá se ze čtyř praktických úkolů, testu a prezentace splnění praktických úkolů. První praktický úkol je společný pro celý studijní program (stanoví jej děkan). Druhý, třetí a čtvrtý úkol vychází z ateliérových specializací (stanovují příslušní vedoucí ateliérů). Všechny čtyři praktické úkoly jsou domácí a jejich zadání bude uchazečům odesláno elektronicky na emailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce v pondělí 29. 3. 2021.

Vypracované úkoly vloží uchazeč/ka elektronicky na určené datové úložiště nejpozději v pondělí 12. 4. 2021 do 23:59 hodin. Odkaz na datové úložiště pro vkládání bude uchazeči včetně technického návodu zaslán na emailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce v pondělí 29. 3. 2021.

Test teoretických znalostí z dějin umění a obecného kulturního přehledu se uskuteční online v den konání 2. kola talentové zkoušky. Odkaz, kde se v den konání uskuteční on-line test, bude uchazeči včetně technického návodu zaslán na emailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce v pondělí 29. 3. 2021.

Prezentace splnění jednotlivých úkolů se uskuteční formou videokonference přes platformu MS Teams ve středu 14. 4. 2021 od 10:00 hodin do čtvrtku 15. 4. 2021 podle harmonogramu stanoveného jednotlivými ateliéry. Při prezentaci uchazeč/ka představí jednotlivé domácí úkoly. Odkaz, kde se v den konání uskuteční prezentace, bude uchazeči včetně technického návodu zaslán na emailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce v pondělí 29. 3. 2021.

Poučení pro účastníka přijímacího řízení

Účastník je povinen vykonat přijímací řízení osobně, jeho osobní účast v přijímacím řízení je nezastupitelná. Uchazeč je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vyvolat pochybnosti o tom, že přijímací řízení konal osobně nebo za použití nepovolených prostředků. Upozorňujeme uchazeče, že přijímací řízení končí, jakmile vyjde najevo, že uchazeč se dopustil uvedeného. Dále upozorňujeme uchazeče, že vyjde-li najevo uvedené v průběhu studia, bude takový student podle ust. § 67 zákona o vysokých školách ze studia vyloučen. Za účelem zamezení popsaného jednání a k ověření identity se uchazeč na začátku pohovoru prokáže na kameru průkazem totožnosti. FaVU VUT za účelem řádné dokumentace průběhu distančního přijímacího řízení pořídí snímek obrazovky s osobními údaji uchazeče (dále jen „snímek“), který bude pro přijaté uchazeče využit i k jejich ztotožnění při zápisu do studia. Se snímkem obrazovky FaVU VUT nakládá podle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Snímek uchazeče, který není přijat ke studiu, FaVU VUT vymaže okamžitě po právní moci rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Snímek uchazeče, který je přijat ke studiu, FaVU VUT vymaže okamžitě po zápisu přijatého uchazeče do studia.

Hodnocení přijímacího řízení

Hodnocení prvního kola: Ve dnech 7. a 8. 1. 2021 jsou domácí práce v uzavřeném jednání hodnoceny přijímací komisí (bez přítomnosti uchazečů). Hodnotí se bodovací stupnicí 0–10 bodů. Hodnocena je tvořivá stránka talentu, schopnost osobitého myšlení a jeho vyjadřování výtvarnými prostředky, s ohledem na zaměření ateliéru, do kterého se uchazeč/ka hlásí. Uchazeči, kteří obdrží 5–10 bodů, postupují do 2. kola talentové zkoušky. Body získané v 1. kole se do hodnocení 2. kola přijímacího řízení nezapočítávají. Uchazečům, kteří v 1. kole obdrží hodnocení 0–4 body, je přijímací řízení ukončeno odesláním rozhodnutí o nepřijetí.

Hodnocení druhého kola: Přijímací komise hodnotí výsledky 2. kola talentové zkoušky při neveřejném jednání dne 16. 4. 2021. V případě, že se uchazeč/ka nezúčastní některé části 2. kola talentové zkoušky (nebo neodevzdá některý ze zadaných domácích úkolů), bude tato část hodnocena 0 body. Každý praktický úkol včetně jeho prezentace je ohodnocen ve stupnici 0–10 bodů. Test je rovněž vyhodnocen 0–10 body. Součet bodů z hodnocení čtyř praktických úkolů a testu teoretických znalostí určí pořadí uchazečů v jednotlivých ateliérech. Maximální počet dosažitelných bodů je 50. Minimální počet bodů pro přijetí ke studiu je 35.

Výdej domácích prací

Výdej portfolií po 2. kole přijímacího řízení je stanoven na 26. května 2021. Portfolia se vydávají v ateliéru, do kterého byla podána elektronická přihláška. Portfolio může vyzvednout i jiná osoba, pověřená uchazečem, ovšem pouze na základě úředně ověřené plné moci s podpisem uchazeče.

Doporučená forma domácích prací

Z důvodu pandemické situace se odevzdává výhradně portfolio (tištěné nebo digitální na USB flash disku). Portfolio – sestavené z dokumentace vlastních prací, vhodné jsou doprovodné texty – je možné poslat poštou, nebo donést osobně. Dokumentaci jednotlivých prací v portfoliu doporučujeme opatřit upřesňujícími popiskami (datace, rozměry, technika, krátká anotace) a doplnit všeobecnějším textem, popisujícím umělecké záměry uchazečky/uchazeče, případně motivačným dopisem. Obálka s portfoliem musí být označena následovně: Portfolio – název ateliéru (např. Portfolio – Ateliér sochařství 2). Originály prací se letos neodevzdávají. 

Zohlednění specifických potřeb uchazečů o studium

Uchazeči o studium mají možnost požádat VUT o zohlednění specifických potřeb při přijímací zkoušce (adaptace průběhu přijímací zkoušky) a následně i v rámci studia, a to vyplněním příslušné části elektronické přihlášky ke studiu týkající se specifických potřeb (zdravotní postižení, duševní onemocnění, chronické somatické onemocnění, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra a narušené komunikační schopnosti apod.). Vyřízením těchto žádostí a zpracováním návrhu adaptace se zabývá Poradenské centrum VUT Alfons. Více informací naleznete zde: http://alfons.vutbr.cz/sluzby-centra/uchazeci.

Související dokumenty

Odpovědnost: Hana Křížová