Bakalářské studium, informace pro uchazeče pro akademický rok 2021/2022

Níže naleznete základní informace k průběhu přijímacího řízení, které je vymezeno a detailně popsáno ve Směrnici děkana č. 3/2020 umístěné na Úřední desce FaVU VUT a také na konci tohoto textu.

Jak se podává přihláška a co je k ní třeba doložit

Přihlášky do bakalářského studijního programu Výtvarná umění na akademický rok 2021/2022 se podávají od 1. 10. do 25. 11. 2020 elektronicky na adrese https://www.vutbr.cz/eprihlaska. V přihlášce je třeba specifikovat ateliér (oborové zaměření), do kterého se uchazeč/ka hlásí. Přihlášku je možno podat pouze do jednoho ateliéru (profily ateliérů). Platbu administrativního poplatku k e-přihlášce je třeba provést nejpozději do 5 dnů od jejího podání, nejpozději však 27. 11. 2020. Výše administrativního poplatku je stanovena Rozhodnutím rektora č. 5/2017. Podrobné informace k výši poplatku, způsobu jeho úhrady (včetně informace o číslech účtů) se zobrazí při zadávání e-přihlášky. Administrativní poplatek za chybnou nebo duplicitní registraci se nevrací.

Po vložení e-přihlášky je potřeba zaslat na adresu fakulty k rukám studijní referentky do 25. 11. 2020 (rozhoduje razítko pošty) tyto dokumenty:

  • výtisk protokolu e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením;
  • uchazeči, kteří již složili maturitní zkoušku, vyplní v e-přihlášce pouze maturitní předměty a jejich hodnocení a dokládají notářem nebo matrikou ověřenou kopii maturitního vysvědčení; uchazeči, kteří v době podání přihlášky nemají ukončený maturitní ročník, vykazují ve formuláři e-přihlášky prospěch za 1., 2. a 3. ročník ze všech předmětů. V tomto případě potvrzuje formulář ředitel/ka školy;
  • životopis (ve formátu PDF jej zadá uchazeč/ka také do elektronického formuláře přihlášky);
  • v případě, že uchazeč/ka získal/a středoškolské vzdělání na zahraniční škole, předloží doklad dle § 48 odst. 4 vysokoškolského zákona, v souladu se Směrnicí rektora č. 11/2019.  U řady států EU se ověření nevyžaduje (např. Slovensko), blíže v příloze zmíněné směrnice.

Popis přijímacího řízení – termíny a průběh jednotlivých kol

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu B8206 je dvoukolové. Má charakter talentové zkoušky, která je v druhém kole doplněna o test znalostí z dějin umění a obecného kulturního přehledu. Cizí státní příslušníci mohou být ke studiu ve studijním programu v českém jazyce přijati za podmínek shodných s domácími uchazeči. První kolo, spočívající v předložení vlastních výtvarných („domácích“) prací dle požadavků jednotlivých ateliérů (vizte zde), se koná ve středu 6. 1. 2021 od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin. Domácí práce odevzdává uchazeč/ka (nebo jí/m zmocněná osoba) v ateliérech, do kterých se hlásí. Domácí práce musí být zřetelně označeny jménem uchazeče/ky a názvem ateliéru, do kterého se hlásí. Práce zaslané poštou nejsou akceptovány. Soubory domácích prací se předávají proti podpisu osobám pověřeným vedoucími ateliérů. Druhé kolo přijímacího řízení se koná v úterý 2. 2. a ve středu 3. 2. 2021 vždy od 8.00 hodin. Sestává ze čtyř praktických úkolů  (dva denně) a testu. Tři úkoly, zadávané vedoucí/m ateliéru, vycházejí z ateliérových specializací, jeden je společný pro všechny uchazeče. Během prvního dne druhého kola přijímacího řízení píší uchazeči test ověřující znalosti z dějin umění a obecný kulturní přehled. Test, který byl použit v přijímacím řízení do bakalářského studia v loňském roce, je s vyznačenými správnými odpověďmi umístěn na této stránce jako příloha (úplně dole).

Hodnocení přijímacího řízení

Hodnocení prvního kola: Ve dnech 7. a 8. ledna 2021 jsou domácí práce v uzavřeném jednání hodnoceny přijímací komisí. Hodnotí se bodovací stupnicí 0–10 bodů. Hodnocena je tvořivá stránka talentu, schopnost osobitého myšlení a jeho vyjadřování výtvarnými prostředky, s ohledem na zaměření ateliéru, do kterého se uchazeč/ka hlásí. Uchazeči, kteří obdrží 5–10 bodů, postupují do 2. kola talentové zkoušky. Body získané v 1. kole se do hodnocení 2. kola přijímacího řízení nezapočítávají. Uchazečům, kteří v 1. kole obdrží hodnocení 0–4 body, je přijímací řízení ukončeno odesláním rozhodnutí o nepřijetí.
Hodnocení druhého kola: Přijímací komise hodnotí výsledky druhého kola přijímacího řízení při neveřejném jednání 4. února 2021. V případě, že se uchazeč/ka nezúčastní některé části 2. kola talentové zkoušky, bude tato část hodnocena 0 body. Každý praktický úkol je ohodnocen ve stupnici 0–10 bodů. Test je rovněž vyhodnocen 0–10 body. Součet bodů z hodnocení čtyř praktických úkolů a testu teoretických znalostí určí celkové pořadí uchazečů a jejich pořadí v jednotlivých oborových zaměřeních. Maximální počet dosažitelných bodů je 50. Minimální počet bodů pro přijetí ke studiu je 35.

Výdej domácích prací

Uchazeči, kteří nebyli přijati po 1. kole, si domácí práce vyzvedávají v úterý 2. 2. nebo ve středu 3. 2. 2021 v ateliéru, ve kterém byly odevzdány. Pokud uchazeč/ka nebude vyzvedávat práce osobně, musí pověřená osoba předložit úředně ověřenou plnou moc s podpisem uchazeče/ky. Domácí práce uchazečů, kteří postoupili do 2. kola přijímacího řízení, se vydávají ve středu 14. 4. 2021 v ateliéru, ve kterém byly odevzdány. Pokud uchazeč/ka nebude vyzvedávat práce osobně, musí pověřená osoba předložit úředně ověřenou plnou moc. V případě, že domácí práce budou vyzvednuty před výše uvedeným datem, uchazeč/ka ztrácí nárok na odvolání.

Doporučená forma domácích prací

Ateliér sochařství 1: Fotodokumentace prostorových prací, příp. originály v kresbě, malbě, grafice atd.
Ateliér sochařství 2: Povinná část: fotodokumentace prostorových prací: a) volná tvorba (např. instalace, objekty, krajinná tvorba, projekty, přípravné skici apod.); b) studie (např. modelovaná hlava, kreslená hlava, modelovaná figura, kreslená figura apod.); c) motivační dopis (proč se hlásím do Ateliéru sochařství 2); nepovinná část: studijní kresby (např. kreslená hlava, kreslená figura apod.).
Ateliér malířství 1: Originály malířských a kresebných prací na papíře, lepence nebo sololitu, zabalené v uzavíratelné složce nebo deskách (rozměr nepřesahující 100 x 115 cm). Originály malířských prací na plátně napnutém na rámu o rozměru větším než 120 x 120 cm nebudou přijímány (u velkých formátů stačí jejich dokumentace v portfoliu). Dokumentace malířských, kresebných, grafických, prostorových prací v tištěné podobě upravené do kroužkové vazby nebo do šanonu formátu A4 s popisy děl (název, rozměr, technika, rok vzniku). Elektronická dokumentace (na standardním digitálním nosiči) je možná pro filmy, animace, zvuk atd.
Ateliér malířství 2: Originály malířských a kresebných prací, dokumentace prací z oboru ve formě fotografií (portfolio) nebo na standardních digitálních nosičích.
Ateliér malířství 3: Originály vlastních prací (malířské, kresebné, grafické apod.), tato díla mohou být doplněna o tištěné portfolio.
Ateliér kresby a grafiky: Kresebné studie v měřítku 1:1 – volné téma; studie hlavy – min. počet 5; volná tvorba – libovolný formát i technika, minimálně 10 prací; osobní skicář, deník, poznámkový blok či jiné médium s kresbami, poznámkami, záznamy z výstav a cest.
Ateliér grafického designu 1: Cokoliv, co je pro uchazečku nebo uchazeče osobně důležité, co ji/jej zajímá. V digitální, fyzické nebo jiné podobě. Neomezujeme se na vizuální výstupy, zajímá nás způsob přemýšlení a motivace být součástí právě tohoto ateliéru s jeho koncepcí. Digitální materiál mohou uchazeči přinést k odevzdání v jednom odkazu, data považujeme za finální v den odevzdání. (Zájemci se mohou spojit s ateliérem přes chat na Discordu: http://bit.ly/enteragdx.)
Ateliér grafického designu 2: Tištěné portfolio, výběr 15–20 prací se stručnými vysvětlujícími texty. Charakter projektů je libovolný, od školních prací až po vlastní volná zadání. Přiložte originály projektů, u kterých to považujete za důležité (např. kvůli barevnosti, materiálu, technice nebo rozměru). Digitální projekty odevzdejte na USB flash disku.
Ateliér produktového designu: Portfolio prací v oboru (např. kresby návrhů, fotografie modelů, obrázky 3D modelů a rendrované výstupy nebo jiné kresebné, malířské a grafické práce) v tištěné formě. Rozměrné originály prací nepředkládat, doložit je formou fotografie zařazené do portfolia. Práce doplnit popiskem s uvedením názvu a druhu práce – použitého média (např. fotografie realizace, render apod.) Doplňující práce, jejichž povaha si žádá elektronickou prezentaci (např. video a audio záznamy) mohou, být doloženy v elektronické podobě na standardním digitálním nosiči.
Ateliér tělového designu: Originály a příp. dokumentace prací z oboru formou portfolia (vytisknutých fotografií), příp. originály kresebných, malířských, grafických prací, písemné projekty, záznamy akcí a realizací na standardním digitálním nosiči.
Ateliér intermédií: Portfolio, dokumentace, případně originály prací z oboru. Akceptována je široká škála medií od kresby, malby, textu, konceptu, knihy, deníku, fotografie, videa, audia, až po dokumentaci instalací, performance, akcí, událostí apod.
Ateliér environmentu: Portfolio, dokumentace, případně originály prací z oboru. Akceptována je široká škála medií od kresby, malby, textu, konceptu, knihy, deníku, fotografie, videa, audia, až po dokumentaci instalací, performance, akcí, událostí apod.
Ateliér fotografie: Volná fotografická tvorba. Předkládá se na černobílých nebo barevných fotografiích do formátu max. 30 x 40 cm. Min. počet 15 fotografií (fotografický soubor může být také ve formátu knihy). Vhodné jsou doprovodné texty, délka max. 1 stránka A4. V případě jiných výtvarných prací doporučujeme předložení výběru. Všechny materiály je nutné odevzdat i v digitální podobě na standardním digitálním nosiči.
Ateliér video: Dokumentace prací na digitálním nosiči. V případě fotografických a jiných výtvarných prací doporučujeme předložení výběru. U fotografické dokumentace originály, či reprodukce, nebo data ve formátech JPG, TIFF. Vhodné jsou doprovodné texty.
Ateliér performance: Dokumentace akcí ve vhodných formátech, videopráce na digitálních nosičích. V případě fotografických, textových, zvukových a jiných autorských prací doporučujeme předložení výběru. Všechny materiály i v digitální podobě na USB flash disku. Vhodné jsou doprovodné texty.
Ateliér herních médií: Součástí odevzdaných prací by měl být i motivační dopis, výběr domácích prací soustředit na práce s vlastním autorským zadáním (ne práce ze školy), pokud není z předložených prací zřejmé, jak souvisí s vývojem digitálních nebo jiných her nebo se samotným tématem hry, záměr objasnit v motivačním dopise.

Zohlednění specifických potřeb uchazečů o studium

Uchazeči o studium mají možnost požádat VUT o zohlednění specifických potřeb při přijímací zkoušce (adaptace průběhu přijímací zkoušky) a následně i v rámci studia, a to vyplněním příslušné části elektronické přihlášky ke studiu týkající se specifických potřeb (zdravotní postižení, duševní onemocnění, chronické somatické onemocnění, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra a narušené komunikační schopnosti apod.). Vyřízením těchto žádostí a zpracováním návrhu adaptace se zabývá Poradenské centrum VUT Alfons. Více informací naleznete zde: http://alfons.vutbr.cz/sluzby-centra/uchazeci.

Související dokumenty

Odpovědnost: Hana Křížová