Detail předmětu

Vizuální antropologie a její přesahy k současnému umění

FaVU-VAMMAk. rok: 2021/2022

Kurz je rozdělen na přednáškovou (6 přednášek) a seminární část (6 seminářů). Přednášková část kurzu představí kulturní a sociální antropologii jako jednu z nejdůležitějších současných syntéz na pomezí humanitních, sociálních, přírodních věd a umění. Zasadí ji do obecného kulturně-historického kontextu a objasní základy její systematiky, koncepcí a teorií. Úžeji se zacílí na subdisciplínu Vizuální antropologie, její vývoj a současný stav (práce s různými medii a žánry – malby, ilustrace, komiks, fotografie, film a video – Edward Curtis, Robert G. Flaherty, Margaret Meadová, Timothy Ash). Důležitou součástí bude také nastínění kontextu antropologie ve vztahu k tzv. domorodému umění a odlišnému chápání vizuality mimo rámec euroamerického kulturního okruhu či v různých historických obdobích. Pro názornější demonstraci probíraných témat se budou přednášky vždy opírat o prezentace a ukázky zásadních antropologických projektů a relevantních uměleckých děl.
Tyto ukázky projektů a uměleckých děl budou těžištěm seminární části kurzu. Bude se jednat především o filmy, videa, fotografie a také čtení zásadní textů a prezentace významných publikací. (Nicholas Mirzoeff, práce Zachariase Kunuka, Jeana Rouche, a představitelů fenoménu Indigenous cinema)

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu bude student rozumět teoretickým, gnozeologickým a metodologickým základům sociální a kulturní antropologie s přihlédnutím k antropologii umění, vizualitě kultury a nativnímu umění. Budou schopni zasadit současné umělecké trendy včetně svojí tvorby do širšího kulturně – společenského kontextu na pozadí antropologického diskurzu. Získají povědomí a schopnost pracovat s prameny antropologické a etnologické provenience, které jim mohou posloužit z pozice funkčního a inspirativního teoretického základu pro jejich vlastní tvorbu. Vzhledem ke stále rostoucímu významu antropologické teorie v širokém spektru humanitních, sociálních i uměleckých oborů studenti získají užitečnou metodologickou a teoretickou průpravu pro vedení buďto vlastního uměleckého výzkumu, nebo participaci na interdisciplinárních projektech aplikujících antropologické principy.

Prerekvizity

Základní kulturní přehled a orientace v soudobé vizuální kultuře.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je založena na kombinaci přednášek, workshopů a prezentací pozvaných hostů, kteří se specializují na probíraná témata.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška na základě testu založeného na kombinaci otevřených otázek s otázkami s výběrem správné odpovědi. V průběhu kurzu musí studenti také odevzdat referát na dohodnuté téma.

Osnovy výuky

Přednášková část:

1. Lidská kultura a antropologie jako pomezní věda zkoumající její vztahy (představení antropologických definice kultury, kořeny a počátky této vědní disciplíny) – subdisciplíny antropologie a příbuzné obory.
2. Vizuální antropologie: historické kořeny a vývoj od pomocné metody po samostatnou disciplínu. Tvorba vizuálních materiálů a jejich interpretace v rámci antropologické metodologie a teorie.
3. Tzv. domorodé umění a jeho kontext v současném západním pojetí umění a na uměleckém trhu.
4. Dichotomie „my a ti druzí“ v kontextu teorie kolonialismu, exotismu a orientalismu.
5. Exotismus a orientalismus v umění Střední Evropy versus folklorismus; důležité relevantní výstavy, muzea a galerie.
6. Současný diskurz domorodého umění s ohledem na zájmy nativních skupin a fenomén Indigenous Cinema.

Seminární část:
Prezentace vybraných antropologických projektů a relevantních umělců a jejich díla (Otto Placht, Lukáš Rittstein, Jimmie Durham, Rebecca Bellmore, Gjert Rognli, Geir Tore Holm, James Luna). Nedílnou součástí bude též prezentace tvorby a osobní účast umělců: Jarmila Mitríková, David Demjanovič, dokumentarista Martin Ryšavý, antropoložka Eva Šlesingerová.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený úvod do sociální a kulturní antropologie s důrazem na vizualitu a nativní umění. Podstatnou roli hraje zasazení do kontextu se současným uměním, výstavními projekty a galerijní praxí. V rámci kurzu budou posluchači seznámeni s problematikou nativního (domorodého) umění, jeho rolí na trhu s uměním a hlavními představiteli. Téma nativního umění v dějinách i současnosti „západní“ kultury bude zasazeno do širšího teoretického rámce spolu s fenomény exotismu, orientalismu, folklorismu a postmoderního diskurzu v západním umění.
Kromě přednáškové části zaměřené především teoreticky se studenti v rámci seminářů seznámí s konkrétními příklady tvorby, výstavních a výzkumných projektů ilustrujících prostupnost antropologického diskurzu se světem umění. V seminární části kurzu představí svoji tvorbu a výzkum též vybraní pozvaní umělci a antropologové. Studenti budou aktivně participovat formou vlastních referátů a prezentací na témata podle vlastní volby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast (povoleny 4 neomluvené absence).

Základní literatura

David Čeněk – Tereza Porybná. Vizuální antropologie – kultura žitá a viděná, 2010. (CS)
Nicolas Mirzoeff. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia 2012. (CS)

Doporučená literatura

Tomáš Petráň. Ecce Homo. Esej o vizuální antropologii, Univerzita Pardubice, 2011. (CS)
Josef Čapek. Umění přírodních národů, Praha 1938. (CS)
Sarah Pink – László Kurti – Ana Isabel Alfonso (eds.). Working Images. Visual Research and representation in Ethnography, Routlege 2004. (EN)
Graham Murdock – Sarah Pink. Picturing Practices, Visual Anthropology and media Ethnography, 149 – 161. In: Media Anthropology, Eric W. Rothenbuhler, Mihai Coman (eds.), London: Sage 2005. (EN)
John Collier – Jr. Malcolm Collier. Visual Anthropology, Photography as a Research Method. Albuquerque: University of new Mexico Press 1986. (EN)
Karl G. Heider. Seeing Anthropology. Cultural Anthropology Through Film. Allyn & Bacon 2000 (2nd Edition) (EN)
Gillian Rose. Visual Methodologies : an Introduction to the Interpretation of Visual Materials. London: SAGE Publications 2001. (EN)
Marita Sturken. Practises of Looking: an Introduction to Visual Culture. New York: Oxford University Press 2005. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor