Detail předmětu

Umění ve veřejném prostoru. Mecenáš, funkce, percepce

FaVU-UMFPAk. rok: 2021/2022

Výklad je zaměřen na základní strategie umisťování uměleckých děl ve veřejném prostoru ve středoevropském kulturním rámci od 19. století do současnosti. Představí jejich specifické funkce i formální řešení, stejně jako proměnlivý obsah pojmů „veřejnost/veřejné“, „veřejný prostor“ a „kolektivní reprezentace“, a to jak v soudobém diskursu, tak ve vybraných sociologických, empirických a uměleckohistorických přístupech. Prostřednictvím reprezentativních příkladů budou posluchači seznámeni s proměnlivým poměrem heteronomie a autonomie na ose politického zadání a uměleckého řešení, neboť prakticky každou uměleckou realizaci ve veřejném prostoru lze pojímat jako politický čin s politickými důsledky. Kromě strategií umisťování umění do veřejného prostoru bude zvláštní pozornost věnována i jejich likvidaci: tzv. „minusovému efektu“, který provází odstraňování „nežádoucích“ sochařských realizací (zvláště pak pomníků). K této praxi se také váže aspekt památkové ochrany oficiální i občansko aktivistické povahy. V úvodní části kurzu budou představeny „dějiny stavby měst“ a osazovaní uměleckých děl ve vztahu k urbanistickým řešením. Zaměříme se rovněž na současnou situaci, kdy tradiční městské památníky začínají ztrácet na svém symbolickém významu i vizuální naléhavosti a umělci se (často mimo oficiální struktury) snaží vytvářet alternativní intervence do veřejného prostoru a zároveň hledat efektivnější výpovědní strategie směřované k širokému – a velmi diverzifikovanému – městskému publiku. Zajímá nás také zpětné přisvojování si těchto subversivních uměleckých projevů mocenskou reprezentací. Uvedená témata budou reflektována skrze stěžejní kategorii městského veřejného prostoru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni definovat základní pojmy související s problematikou umění ve veřejném prostoru, klasifikovat a zařadit umělecké projevy a u trvale umístěných realizací popsat mechanismus jejich umisťování včetně reflexe ideologického kontextu v období osazení (městotvorná funkce, politická a mocenská reprezentace, nacionální intence, transfery neoficiálních projevů). Zároveň by měli umět zhodnotit roli, kterou díla ve veřejném prostoru plní v současnosti a uplatnit aktuální výkladové strategie při jejich interpretaci.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti historie a dějin umění na středoškolské úrovni.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky a exkurze; v průběhu jednoho semestru se koná vždy 10 přednášek a 3 exkurze (komentovaná prohlídka významných architektonických a uměleckých památek a současných realizací na území města Brna in situ; návštěva vybrané výstavní instituce).

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě referátu předneseného v rámci výuky. Konkrétní zadání bude upřesněno na úvodní hodině po konzultaci s vyučujícím tak, aby zohledňovalo individuální preference studenta. Rozsah prezentace: cca 15 minut, výklad a obrazová dokumentace včetně uvedení zdrojů.

Osnovy výuky

1. Veřejný prostor: obecný úvod do problematiky a vybrané výkladové strategie v kontextu dějin umění, architektury, urbanismu a územního plánování; základní teoretické přístupy (sociologický, empirický, uměleckohistorický).
2. Nejistý obsah pojmu „veřejný prostor“, jeho symbolické vlastnictví a legitimní využití.
3. Historické proměny: veřejný prostor jako základ kompozice tradičního města (Giambattista Nolli, Otto Wagner, Camillo Sitte); kolaps tradice – abstraktní funkcionalistický urbanismus (Le Corbusier).
4. Pokusy o návrat k tradičním urbanistickým formám, generické město, „metastázový“ urbanismus – obnova Barcelony.
5. Od parku k shopping mallu: napětí mezi privátní a veřejnou dimenzí městského prostoru.
6. Pomník jako politický čin; „pomníkové spory“ jako indikátory společensko politických změn. (Reprezentativní příklady v českém prostředí: Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, Památník národního osvobození v Praze na Vítkově).
7. Socialistická výstavba: systematizované osazování uměleckých děl do veřejného prostoru.
8. Damnatio memoriae a „minusový efekt“: odstraňování a demolice sochařských pomníků (Stalinův pomník na Letné v Praze, Komunisté na Moravském náměstí v Brně).
9. Zdánlivá autonomie: současné umělecké realizace ve veřejném prostoru a jejich vztah k oficiálnímu zadání.
10. Příklady strategie top-down a up-botton (Manuál monumentu).
11. Současné kurátorské a umělecké přístupy. Hledání konsenzu mezi „sochami v ulicích“ a současnými dematerializovanými uměleckými koncepty.
12. Současné posilování role státu jako zadavatele.
13. Umělecké realizace jako komentář k historii 20. a 21. století (domácí a zahraniční příklady).

Učební cíle

Cílem kurzu věnovaného umění ve veřejném prostoru v euroamerickém kulturním rámci od 19. století do současnosti je předání znalostí nezbytných ke kritické reflexi veřejného prostoru a identifikování role, kterou v něm umělecké dílo plní v různých politických režimech. Na základě získaných znalostí by měli být schopni nově nahlížet a interpretovat povahu prostoru i jednotlivých uměleckých děl.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka - maximálně 4 neomluvené absence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor