Detail předmětu

Umění ve veřejném prostoru. Mecenáš, funkce, percepce

FaVU-UMFPAk. rok: 2021/2022

Výklad je zaměřen na základní strategie umisťování uměleckých děl ve veřejném prostoru ve středoevropském kulturním rámci od 19. století do současnosti. Představí jejich specifické funkce i formální řešení, stejně jako proměnlivý obsah pojmů „veřejnost/veřejné“, „veřejný prostor“ a „kolektivní reprezentace“, a to jak v soudobém diskursu, tak ve vybraných sociologických, empirických a uměleckohistorických přístupech. Prostřednictvím reprezentativních příkladů budou posluchači seznámeni s proměnlivým poměrem heteronomie a autonomie na ose politického zadání a uměleckého řešení, neboť prakticky každou uměleckou realizaci ve veřejném prostoru lze pojímat jako politický čin s politickými důsledky. Kromě strategií umisťování umění do veřejného prostoru bude zvláštní pozornost věnována i jejich likvidaci: tzv. „minusovému efektu“, který provází odstraňování „nežádoucích“ sochařských realizací (zvláště pak pomníků). K této praxi se také váže aspekt památkové ochrany oficiální i občansko aktivistické povahy. V úvodní části kurzu budou představeny „dějiny stavby měst“ a osazovaní uměleckých děl ve vztahu k urbanistickým řešením. Zaměříme se rovněž na současnou situaci, kdy tradiční městské památníky začínají ztrácet na svém symbolickém významu i vizuální naléhavosti a umělci se (často mimo oficiální struktury) snaží vytvářet alternativní intervence do veřejného prostoru a zároveň hledat efektivnější výpovědní strategie směřované k širokému – a velmi diverzifikovanému – městskému publiku. Zajímá nás také zpětné přisvojování si těchto subversivních uměleckých projevů mocenskou reprezentací. Uvedená témata budou reflektována skrze stěžejní kategorii městského veřejného prostoru.

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni definovat základní pojmy související s problematikou umění ve veřejném prostoru, klasifikovat a zařadit umělecké projevy a u trvale umístěných realizací popsat mechanismus jejich umisťování včetně reflexe ideologického kontextu v období osazení (městotvorná funkce, politická a mocenská reprezentace, nacionální intence, transfery neoficiálních projevů). Zároveň by měli umět zhodnotit roli, kterou díla ve veřejném prostoru plní v současnosti a uplatnit aktuální výkladové strategie při jejich interpretaci.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti historie a dějin umění na středoškolské úrovni.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky a exkurze; v průběhu jednoho semestru se koná vždy 10 přednášek a 3 exkurze (komentovaná prohlídka významných architektonických a uměleckých památek a současných realizací na území města Brna in situ; návštěva vybrané výstavní instituce).

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě referátu předneseného v rámci výuky. Konkrétní zadání bude upřesněno na úvodní hodině po konzultaci s vyučujícím tak, aby zohledňovalo individuální preference studenta. Rozsah prezentace: cca 15 minut, výklad a obrazová dokumentace včetně uvedení zdrojů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Veřejný prostor: obecný úvod do problematiky a vybrané výkladové strategie v kontextu dějin umění, architektury, urbanismu a územního plánování; základní teoretické přístupy (sociologický, empirický, uměleckohistorický).
2. Nejistý obsah pojmu „veřejný prostor“, jeho symbolické vlastnictví a legitimní využití.
3. Historické proměny: veřejný prostor jako základ kompozice tradičního města (Giambattista Nolli, Otto Wagner, Camillo Sitte); kolaps tradice – abstraktní funkcionalistický urbanismus (Le Corbusier).
4. Pokusy o návrat k tradičním urbanistickým formám, generické město, „metastázový“ urbanismus – obnova Barcelony.
5. Od parku k shopping mallu: napětí mezi privátní a veřejnou dimenzí městského prostoru.
6. Pomník jako politický čin; „pomníkové spory“ jako indikátory společensko politických změn. (Reprezentativní příklady v českém prostředí: Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, Památník národního osvobození v Praze na Vítkově).
7. Socialistická výstavba: systematizované osazování uměleckých děl do veřejného prostoru.
8. Damnatio memoriae a „minusový efekt“: odstraňování a demolice sochařských pomníků (Stalinův pomník na Letné v Praze, Komunisté na Moravském náměstí v Brně).
9. Zdánlivá autonomie: současné umělecké realizace ve veřejném prostoru a jejich vztah k oficiálnímu zadání.
10. Příklady strategie top-down a up-botton (Manuál monumentu).
11. Současné kurátorské a umělecké přístupy. Hledání konsenzu mezi „sochami v ulicích“ a současnými dematerializovanými uměleckými koncepty.
12. Současné posilování role státu jako zadavatele.
13. Umělecké realizace jako komentář k historii 20. a 21. století (domácí a zahraniční příklady).

Cíl

Cílem kurzu věnovaného umění ve veřejném prostoru v euroamerickém kulturním rámci od 19. století do současnosti je předání znalostí nezbytných ke kritické reflexi veřejného prostoru a identifikování role, kterou v něm umělecké dílo plní v různých politických režimech. Na základě získaných znalostí by měli být schopni nově nahlížet a interpretovat povahu prostoru i jednotlivých uměleckých děl.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka - maximálně 4 neomluvené absence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor