Detail předmětu

Praktický úvod do kritické teorie 1

FaVU-KRIT1Ak. rok: 2021/2022

Seminář se zaměřuje na témata a metody kritické teorie. Studijní texty reprezentují výběr z teoretických směrů do poloviny 20. století, jejichž společným rysem je zaměření na kritickou analýzu společnosti (marxismus, Frankfurtská škola, Gramsci). Namátkový seznam témat zahrnuje hesla jako ideologie, technická racionalita, zbožní fetišismus, kulturní průmysl atd. Logika práce v semináři postupuje od uvedení do obecného rámce přes interpretaci konkrétních problémů až k realizaci praktického výstupu. Ústřední roli při práci v semináři by měla hrát diskuze nad četbou, při níž si studující procvičují kritické myšlení a zkoumají možnosti aplikace teoretických konstrukcí na aktuální podmínky. Doprovodný výklad vyučujícího se omezuje pouze na základní orientaci v metodě a historickém kontextu studovaných teorií. V dalším kroku je pak probírané téma zpracováváno jako návrh umělecké či designové realizace. Tyto návrhy, kterých v průběhu semestru vznikne cca 5, jsou konzultovány s vyučujícím a dalšími účastníky kurzu. Na konci semestru si pak studující vybírají jeden z návrhů, jejž realizují. V ideálním případě by práci v semináři měla vyústit ve skupinovou výstavu takto vytvořených děl.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Umělecká realizace reflektující témata probíraná v semináři.

Prerekvizity

Všeobecný humanitní přehled, zájem o aktuální dění ve společnosti, základní orientace v současném umění.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka kombinuje práci s teoretickými texty a praktické úkoly. Ke každému z témat si studenti přečtou článek, o kterém diskutují na semináři. Na toto téma následně reagují v rámci svého oboru (umělecké dílo, grafický návrh apod.).

Způsob a kritéria hodnocení

Seminář je ukončen zápočtem. Podmínkou ukončení kursu je nadpoloviční docházka, aktivní účast a předložení závěrečného projektu.

Osnovy výuky

1. Co je to kritická teorie?
2. Osvícenství a technická racionalita
3. Odcizení, fetišismus zboží, reifikace
4. Ideologie
5. Hegemonie

Učební cíle

Cílem semináře je zprostředkovat studujícím uměleckých oborů problémy a metody kritické teorie a vést je při reflexi těchto témat v praktické tvorbě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka (50 procent).

Doporučená literatura

Theodor W. ADORNO – Max HORKHEIMER, Dialektika osvícenství, Praha: OIKOYMENH 2009.
Louis ALTHUSSER, „Ideologie a ideologické státní aparáty (Poznámky k výzkumu)“, in: Helena BENDOVÁ – Matěj STRNAD, Společenské vědy a audiovize, Praha: NAMU 2015, s. 264–292.
Guy DEBORD, Společnost spektáklu, Praha: INTU 2007.
Antonio GRAMSCI, „Sešity z vězení, úryvky“, in: Helena BENDOVÁ – Matěj STRNAD, Společenské vědy a audiovize, Praha: NAMU 2015, s. 139–154.
Ernesto LACLAU – Chantal MOUFFE, Hegemonie a socialistická strategie. Za radikálně demokratickou politiku, Praha: Karolinum 2014.
Jodi DEANOVÁ, Slast a politika. Žižkova politická teorie, Praha: Filosofia 2014.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor