Proč pracovat na FaVU

Vysoké učení technické v Brně (VUT), kterého je Fakulta výtvarných umění (FaVU) od r. 1993 nedílnou součástí, je největší technickou univerzitou v České republice a nejstarší vysokou školou v Brně. FaVU nabízí nejen kvalitní vysokoškolské vzdělání ve všech stupních studia, ale výrazně se angažuje i v oblasti vědy a (uměleckého) výzkumu, a její činnost se významně propisuje za hranice brněnského regionu. Spolu s Akademií výtvarných umění v Praze a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze patří dlouhodobě k nejžádanějším vzdělávacím institucím v oblasti výtvarného umění a designu v České republice.

 

Co nabízíme

 • přátelské a inspirativní prostředí umělecké fakulty a zároveň stabilní zázemí prestižní vysokoškolské instituce
 • 8 týdnů dovolené pro akademické pracovníky, 6 týdnů pro ostatní zaměstnance
 • vstřícný přístup ke slaďování pracovního a osobního života, pružná pracovní doba a možnost homeoffice (práce z domova)
 • zaměstnanecké benefity: penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření s příspěvkem zaměstnavatele ve formě měsíčního příspěvku a/nebo příspěvek zaměstnavatele na vybrané produkty a volnočasové aktivity ve formě ročního příspěvku a příspěvek zaměstnavatele na potřeby dítěte do 6 let věku ve formě ročního příspěvku
 • odpovídající finanční ohodnocení, osobní ohodnocení, výkonové odměny, roční a jubilejní odměny
 • příspěvek na stravenky, resp. stravenkový paušál, nebo cenově zvýhodněné stravování v menzách
 • výhodný tarif na mobilní telefony pro soukromé účely (vč. členů rodiny a přátel)
 • jazykové a další odborné kurzy pro rozvoj znalostí a dovedností v rámci Institutu celoživotního vzdělávání
 • možnost vzdělávacích kurzů či stáží v zahraničí v rámci mobilitních programů
 • univerzitní miniškolka
 • možnost využití rozsáhlého zázemí Centra sportovních aktivit
 • možnost krátkodobého a rekreačního ubytování v univerzitních ubytovacích zařízeních
 • volné vstupy do spřátelených kulturních organizací (přístup k fakultním ICOM kartám)
 • používání vybraného celoškolského softwaru i na domácích zařízeních
 • možnost tvůrčího volna pro akademické pracovníky

Transparentnost a rovné příležitosti

FaVU je zaměstnavatelem rovných příležitostí, který vítá uchazeče a uchazečky bez ohledu na etnicitu, věk, pohlaví a genderovou identitu. VUT je nositelem ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí a zavazuje se k dodržování nejvyšších standardů v oblasti řízení lidských zdrojů. V procesu náboru a výběru zaměstnanců univerzita postupuje v souladu s principy Evropské charty a Kodexu, což zahrnuje transparentnost, objektivitu a férovost. Výběrová řízení na VUT jsou upravena Řádem výběrových řízení VUT, který stanovuje jasné a konzistentní procedury pro všechny kandidáty a kandidátky. Odměňování zaměstnanců je realizováno v souladu se Mzdovým řádem VUT a je založeno na principech spravedlnosti a rovnosti. Univerzita se také zavazuje k podpoře profesního rozvoje a kontinuálního vzdělávání svých zaměstnanců.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání zpracováváme dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to jako správce osobních údajů.

Volná pracovní místa a výsledky výběrových řízení

Viz www.favu.vut.cz/f24415 .

Vybrané statistické údaje

Srovnání průměrné hrubé měsíční mzdy akademických a vědeckých pracovníků na FaVU s uměleckými akademie v ČR za rok 2022:

průměrná měsíční mzda¹ (bez OON) v roce 2022akademičtí prac.vědečtí prac. ostatní zam.
FaVU VUT48 148 Kč51 608 34 919 Kč
AVU38 594 40 343 40 429 Kč 
UMPRUM45 674 34 403 48 774 Kč 
AMU46 896 53 446 45 899 Kč 
JAMU42 072 34 291 39 463 Kč

¹ Bez ohledu na zdroj financování, tj. kap. 333 – MŠMT vč. doplňkové činnosti, prostředků strukturálních fondů EU a ostatních zdrojů.
Zdroj: MŠMT – Statistická ročenka školství (výkaz PaM_b106).

FaVU VUT v roce 2023akademičtí prac.    vědečtí prac.technickohosp. prac.
průměrná měsíční mzda (všechny zdroje) v roce 202358 489 Kč57 536 Kč51 793 Kč
medián² mezd v roce 2023prof.: 62 919 
doc.: 62 816 
odb. as.: 48 836 
as.: 44 002 
50 040 Kč47 769 Kč

² Medián mezd (střední hodnota mezd) dělí zaměstnance na dvě stejně početné části s nižší a vyšší mzdou. 
Zdroj: Odbor rozpočtování a financování VUT.

Tvůrčí volno

Sabatikl neboli tvůrčí volno je označení pro placené volno poskytované fakultou vysokoškolským pedagogům za účelem vědecké a/nebo umělecké práce související s kariérním růstem, sebevzděláváním a/nebo psychohygienou. Možnost je ošetřena přímo v zákoně o vysokých školách (§ 76): Akademickému pracovníku vysoké školy se na jeho žádost poskytne tvůrčí volno v délce šesti měsíců jedenkrát za sedm let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů vysoké školy. Po dobu tvůrčího volna náleží akademickému pracovníku mzda. Na FaVU se v posledních letech tvůrčí volno poskytuje pravidelně jednomu až dvěma akademickým pracovníkům ročně (pedagogovi ateliéru, kabinetu nebo katedry s plným prac. úvazkem) vždy na jeden semestr akademického roku. Podmínky a pravidla přiznání tvůrčího volna jsou detailně vymezeny pokynem děkana.

Motivační systém a odměňování

Snahou vedení fakulty je maximálně podpořit tvůrčí vědeckou a uměleckou činnost a kvalifikační růst zaměstnanců – jak formou každoročních soutěží na podporu publikační, umělecké, kurátorské a organizační činnosti a mobility zaměstnanců, tak motivačním vyplácením odměn za certifikované výsledky v Registru uměleckých výstupů (RUV), Rejstříku informací o výsledcích (RIV) nebo získání výzkumného grantového projektu. V poslední době se fakulta rovněž zaměřuje na podporu rozvoje pedagogických dovedností a profesních kompetencí zaměstnanců. Samozřejmostí jsou pak příplatky za výkon funkce nebo jubilejní odměny. Kromě ohodnocení kariérního růstu v rámci fakulty, univerzita aplikuje motivační cílové prémie pro mladé docent(k)yprofesor(k)y.

Kolektivní smlouva

Na VUT působí Koordinační odborová rada (KOR) zastupující Fakultní odborovou organizaci Fakulty stavební (FAST) a Základní odborové organizace Vysokoškolského odborového svazu Fakulty strojního inženýrství (FSI), Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT), Fakulty informačních technologií (FIT), Fakulty podnikatelské (FP), Fakulty chemické (FCH), Fakulty výtvarných umění (FaVU), Středoevropského technologického institutu (CEITEC), Kolejí a menz, rektorátu včetně hospodářské a vnitřní správy. Znění uzavřené kolektivní smlouvy je každoročně zveřejněno na stránkách univerzity.

Další informace

Pro další informace k pracovním vztahům kontaktujte tajemnici fakulty nebo sekretariát děkanátu.

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek