Proč pracovat na FaVU

Vysoké učení technické v Brně (VUT), kterého je Fakulta výtvarných umění (FaVU) od r. 1993 nedílnou součástí, je největší technickou univerzitou v České republice a nejstarší vysokou školou v Brně. Fakulta nabízí nejen kvalitní vysokoškolské vzdělání ve všech stupních studia, ale výrazně se angažuje i v oblasti vědy a (uměleckého) výzkumu, a její činnost se významně propisuje za hranice brněnského regionu. Spolu s Akademií výtvarných umění v Praze a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze patří dlouhodobě k nejžádanějším vzdělávacím institucím v oblasti výtvarného umění a designu v České republice.

 

Co nabízíme

 • přátelské a inspirativní prostředí malé umělecké fakulty a zároveň stabilní zázemí prestižní vysokoškolské instituce
 • 8 týdnů dovolené pro akademické pracovníky, 6 týdnů pro ostatní zaměstnance
 • vstřícný přístup ke slaďování pracovního a osobního života, pružná pracovní doba a možnost homeoffice (práce z domova)
 • příspěvek na penzijní připojištění, soukromé životní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření (po zkušební době)
 • osobní ohodnocení, výkonové odměny, jubilejní odměny ad.
 • příspěvek na stravenky, resp. stravenkový paušál, nebo cenově zvýhodněné stravování v menzách
 • výhodný tarif na mobilní telefony pro soukromé účely
 • jazykové a další odborné kurzy pro rozvoj znalostí a dovedností v rámci Institutu celoživotního vzdělávání
 • možnost vzdělávacích kurzů či stáží v zahraničí v rámci mobilitních programů
 • univerzitní miniškolka
 • možnost využití rozsáhlého zázemí Centra sportovních aktivit
 • možnost krátkodobého a rekreačního ubytování v univerzitních ubytovacích zařízeních
 • používání vybraného celoškolského softwaru i na domácích zařízeních
 • možnost tvůrčího volna pro akademické pracovníky

Transparentnost a rovné příležitosti

VUT je nositelem ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí. V procesu náboru a výběru zaměstnanců univerzita postupuje v souladu s principy Evropské charty a KodexuPřijímací a výběrová řízení na VUT jsou upravena Řádem výběrových řízení pro obsazování míst akademických, výzkumných a vývojových pracovníků, vedoucích zaměstnanců a dalších pracovních míst na VUT. Odměňování zaměstnanců je realizováno na základě Mzdového řádu VUT.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání zpracováváme dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to jako správce osobních údajů.

Vybrané statistické údaje

Srovnání průměrné měsíční mzdy akademických a vědeckých pracovníků na FaVU s uměleckými akademie v ČR za rok 2021:

průměrná měsíční mzda (bez OON) v roce 2021*akademičtí prac.vědečtí prac. technickohosp. prac.
FaVU VUT47 496 Kč55 285 44 975 Kč
AVU40 164 38 405  
UMPRUM40 209 33 410  
AMU44 685 59 518  
JAMU41 341 36 487  

*Bez ohledu na zdroj financování, tj. kap. 333 – MŠMT vč. doplňkové činnosti, prostředků strukturálních fondů EU a ostatních zdrojů. Zdroj: MŠMT – Statistická ročenka školství (výkaz P1b-04).

FaVU VUTakademičtí prac.       vědečtí prac.technickohosp. prac.
průměrná měsíční mzda (vč. OON) v roce 202149 276 Kč55 285 Kč44 975 Kč
medián mezd v roce 2021*prof.: 55 502
doc.: 53 987
odb. as.: 41 648 
as.: 37 115
55 006 Kč40 092 Kč

*Medián mezd (střední hodnota mezd) dělí zaměstnance na dvě stejně početné části s nižší a vyšší mzdou. Zdroj: VZoH FaVU VUT za rok 2021.

Tvůrčí volno

Sabatikl neboli tvůrčí volno je označení pro placené volno poskytované fakultou vysokoškolským pedagogům za účelem vědecké a/nebo umělecké práce související s kariérním růstem, sebevzděláváním a/nebo psychohygienou. Možnost je ošetřena přímo v Zákoně o vysokých školách (§ 76): Akademickému pracovníku vysoké školy se na jeho žádost poskytne tvůrčí volno v délce šesti měsíců jedenkrát za sedm let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů vysoké školy. Po dobu tvůrčího volna náleží akademickému pracovníku mzda. Na FaVU se v posledních letech tvůrčí volno poskytuje pravidelně jednomu akademickému pracovníkovi ročně (zpravidla pedagogovi ateliéru, kabinetu nebo katedry s plným prac. úvazkem) vždy na jeden semestr akademického roku. Podmínky a pravidla přiznání tvůrčího volna na FaVU VUT jsou detailně vymezeny v příslušném pokynu děkana.

Odměny

Snahou vedení fakulty je maximálně podpořit tvůrčí vědeckou a uměleckou činnost a kvalifikační růst zaměstnanců – jak formou každoročních soutěží na podporu publikační, umělecké, kurátorské a organizační činnosti a mobility zaměstnanců, tak motivačním vyplácením odměn za certifikované výsledky v Registru uměleckých výstupů (RUV), Rejstříku informací o výsledcích (RIV) nebo získání výzkumného grantového projektu. Samozřejmostí jsou pak příplatky za výkon funkce nebo jubilejní odměny. Kromě ohodnocení kariérního růstu v rámci fakulty, univerzita aplikuje motivační cílové prémie pro mladé docent(k)yprofesor(k)y na základě rozhodnutí rektora univerzity.

Kolektivní smlouva

Na VUT působí Koordinační odborová rada (KOR) zastupující Fakultní odborovou organizaci Fakulty stavební (FAST) a Základní odborové organizace Vysokoškolského odborového svazu Fakulty strojního inženýrství (FSI), Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT), Fakulty informačních technologií (FIT), Fakulty podnikatelské (FP), Fakulty chemické (FCH), Fakulty výtvarných umění (FaVU), Středoevropského technologického institutu (CEITEC), Kolejí a menz, rektorátu včetně hospodářské a vnitřní správy. Znění uzavřené kolektivní smlouvy je každoročně zveřejněno na stránkách univerzity.

Další informace

Pro další informace k pracovním vztahům kontaktujte tajemnici fakulty nebo sekretariát děkanátu.

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek