Tajemnice

 • Oblast působnosti: řídí hospodaření fakulty a odpovídá za čerpání finančních prostředků fakulty; připravuje pravidla pro sestavení rozpočtu a následný rozpočet fakulty; plní úkoly vyplývající z ustanovení právních podkladů pro činnost fakulty, rozhodnutích děkana, rozhodnutích rektora a kvestora a dalších vnitřních norem univerzity a fakulty; zodpovídá za přípravu výroční zprávy o hospodaření fakulty; vystupuje jménem fakulty v oblasti obchodní a občansko-právní v rozsahu stanoveném vnitřními předpisy a normami univerzity a fakulty; zodpovídá za vypracování zpráv, statistik a dalších dokumentů potřebných pro fungování fakulty či vyžadovaných ze strany univerzity nebo kontrolních orgánů; zodpovídá za vnitřní správu fakulty a řídí administrativní činnosti fakulty v oblasti ekonomické, investiční, personální, právní a provozu fakulty; metodicky řídí ekonomické oddělení a koordinuje součinnost fakulty s příslušnými odděleními kvestorky univerzity.
 • Ing. Martina Pěnčíková

  Ing.

  MartinaPěnčíková

  319/U2, tajemnice fakulty

  +420 54114 6801
  pencikova@favu.vut.cz


     
    

  Vizitka     Ekonomické odd.