Tajemnice

 • Rozsah působnosti: řízení hospodaření fakulty a její vnitřní správa; správa majetku fakulty; příprava pravidel pro sestavení rozpočtu fakulty; příprava rozpočtu fakulty; plnění úkolů vyplývajících z ustanovení právních podkladů pro činnost fakulty, rozhodnutích děkana, rozhodnutích rektora a kvestora a dalších vnitřních norem univerzity a fakulty; příprava výroční zprávy o hospodaření fakulty; vystupování jménem fakulty v oblasti obchodní a občansko-právní v rozsahu stanoveném vnitřními předpisy a normami univerzity a fakulty; vypracování zpráv, statistik a dalších dokumentů potřebných pro fungování fakulty či vyžadovaných ze strany univerzity nebo kontrolních orgánů. Metodicky řídí ekonomické oddělení fakulty a koordinuje součinnost fakulty s příslušnými odděleními kvestora univerzity.
 • Ing. Martina Pěnčíková

  Ing.

  MartinaPěnčíková

  319/U2, tajemnice fakulty

  +420 54114 6801
  pencikova@favu.vut.cz


     
    

  Vizitka     Ekonomické odd.