Děkan

 • Děkan je samosprávným akademickým orgánem fakulty. Jedná a rozhoduje jménem VUT ve věcech týkajících se fakulty, pokud zákon o vysokých školách nestanoví jinak. Po projednání v akademickém senátu fakulty odvolává a jmenuje proděkan(k)y a vymezuje rozsah jejich pravomocí a oblast působnosti. Děkan ukládá úkoly a kontroluje činnost vedoucích jednotlivých součástí fakulty, včetně tajemníka. Děkan odvolává a jmenuje člen(k)y umělecké rady a dalších poradních sborů a pracovních skupin nebo komisí.
     
    
  Sekretářkou děkana je Jana di Lenardo, tel. 54114 6802, místnost č. 323,
  budova U2, FaVU VUT, Údolní 244/53, 602 00 Brno.
 • doc. MgA. Filip Cenek

  doc. MgA.

  FilipCenek

  místnost č. 324/U2, 217/U2, tel. 777 744 790,
  chat/videohovor rovněž přes MS Teams a Signal

  +420 777 744 790
  cenek@favu.vut.cz


     
    

  Vizitka     Sekretariát děkana