Děkan

 • V čele fakulty stojí děkan, který jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkan zastupuje a reprezentuje fakultu jak směrem dovnitř, zejména vůči vedení univerzity a akademickému senátu univerzity, tak navenek vůči veřejnosti, státním institucím i soukromým subjektům. Děkana jmenuje na návrh akademického senátu fakulty rektor, přičemž jeho funkční období je čtyřleté. Děkan je samosprávným akademickým orgánem fakulty, který zejména: jedná a rozhoduje jménem VUT ve věcech týkajících se fakulty, pokud zákon o vysokých školách nestanoví jinak; má široké rozhodovací pravomoce a odpovědnosti ve všech oblastech, zejména co se týče pracovněprávních vztahů, vnitřní organizace, financování a hospodaření fakulty; jmenuje a odvolává proděkany a proděkanky, kteří ho zastupují v jím určeném rozsahu; jmenuje a odvolává tajemníka, který řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty; jmenuje a odvolává členy a členky umělecké rady a disciplinární komise, přičemž zastává funkci předsedy umělecké rady fakulty; ukládá úkoly a kontroluje činnost vedoucích jednotlivých součástí fakulty; odvolává a jmenuje členy a členky dalších poradních sborů a pracovních skupin nebo komisí.
    
  Výkon funkce děkana administrativně zabezpečuje sekretariát děkanátu, tel. 541146802, místnost č. 323/U2, FaVU VUT, Údolní 244/53, 602 00 Brno.
 • doc. MgA. Filip Cenek

  doc. MgA.

  FilipCenek

  místnost č. 324/U2 nebo 217/U2, tel. 777 744 790,
  osobní konzultace: pondělí 15:00–16:20 (217/U2)

  chat/hovor rovněž přes Signal, Discord, MS Teams

  +420 777 744 790
  cenek@favu.vut.cz


     
    

  24/5 Signal     Sekretariát     Vizitka