Detail předmětu

Architektura 20. století

FaVU-ACHE20Ak. rok: 2022/2023

Přednáškový cyklus posluchače seznamuje s historiografií architektury 20. století a explikuje její základní teoretické a metodologické otázky. Výklad je uveden základními modernistickými architektonickými koncepty od 18. po 19. století, bez nichž sledovanému období nelze porozumět. Zohledňuje politicko-hospodářský a kulturní charakter 19. století, pro nějž je určující industrializace, překotná urbanizace a všeobecná proměna společenského uspořádání a potřeb. Důležitou vývojovou tendencí je také konstituování původních architektonických stylů legitimizujících autonomii nově vznikajících národních států. Proměna ideologického klimatu spolu s hospodářským a technologickým rozvojem po první světové válce ovlivnily proměnu nároků na podobu a funkce architektury, urbanismu a územního plánování. Těžištěm kurzu je představení avantgardních hnutí v jejich specifických kulturních, národních a autorských modifikacích. Typické světové tendence jsou srovnávány s českým lokálním vývojem včetně zohlednění jeho specifik. Přednáška se zaměřuje také na centralizační a etatizační projevy v rámci totalitních režimů válečného a poválečného období. Zvláštní kapitolu představuje uplatňování socialisticko-realistického kánonu v české architektuře, kterou praktikovali představitelé někdejší meziválečné avantgardy. Sledována je rovněž institucionální historie oboru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni definovat základní pojmy související s architekturou, urbanismem a územním plánováním první poloviny 20. století v širším společensko-kulturním a politickém kontextu. Současně dokážou identifikovat základní stylové tendence a klíčové projekty architektury a urbanismu sledovaného období a usouvztažnit určující teoretické koncepty z oblasti výtvarného umění vůči dění ve sféře architektury.

Prerekvizity

Znalosti z dějin architektury na středoškolské úrovni doplněné znalostmi získanými v rámci výuky dějin umění a architektury na bakalářském stupni studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky a exkurze; v průběhu jednoho semestru se koná vždy 10 přednášek a 3 exkurze (komentovaná prohlídka významných architektonických realizací na území města Brna in situ; návštěva vybrané výstavní instituce).

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška formou písemného testu (25 otázek, multiple choice, vždy 1 správná a 4 chybné odpovědi); časový limit pro vyplnění testu: 25 minut; za každou správnou odpověď 1 bod, za nesprávnou 0 bodů. Pro úspěšné ukončení předmětu je třeba dosáhnout minimálně 13 bodů.

Osnovy výuky

1. Vývoj myšlení o architektuře; architektura 20. století jako předmět dějin umění
2. Původ moderní architektury v historickém kontextu (revoluční architektura, Arts and Crafts, teorie zahradního města, Chicagská škola)
3. Zrození metropole. Otto Wagner a jeho škola
4. Moderna v architektuře a urbanismu 19. století
5. Expresionismus v evropské architektuře a jeho český derivát
6. „Národní styl“: hledání kulturní identity nově založeného Československa
7. Utopické architektonické koncepty meziválečné avantgardy
8. Bauhaus. Centra evropské avantgardy a jejich vliv na českou architekturu
9. Americká architektura a její reflexe v českém prostředí
10. Ruský konstruktivismus a jeho působení na českou architekturu
11. Purismus a funkcionalismus
12. Italská a německá architektura ve službách totalitního režimu
13. Socialistický realismus a česká architektura; historismus v architektuře 20. století

Učební cíle

Přednáškový cyklus zprostředkovává základní přehled o určujících teoretických konceptech, základních vývojových tendencích a autorských přístupech v oblasti architektury a urbanismu první poloviny 20. století. Zvláštní důraz je kladen na oblast architektonické avantgardy, tradicionalismu a socialistického realismu. Výklad je veden na pozadí politických a hospodářských dějin s přihlédnutím ke snahám klíčových protagonistů evropského a amerického urbanismu a územního plánování o propojení uvedených disciplín s plánováním hospodářským, které se začaly projevovat v důsledku velké hospodářské krize na počátku 30. let 20. století. V kurzu se zaměříme rovněž na způsoby začleňování výtvarného umění do architektury a na proměny jeho funkcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka – maximálně 4 neomluvené absence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor