Volby do Akademického senátu Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně pro funkční období 2024–2027

Informace k volbám

Volby do Akademického senátu Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (dále jen AS FaVU) vyhlásil akademický senát fakulty dne 6. 12. 2023. Volby probíhají podle Volebního řádu AS FaVU.

Volby do AS FaVU se uskuteční od pondělí 18. 3. 2024, 8:00 hod., do středy 20. 3. 2024, 23:59 hod. Volby proběhnou elektronicky na adrese: https://www.vutbr.cz/intra/volby.

Pro účely voleb do AS FaVU se na FaVU zřizuje jeden volební obvod, tvořený akademickými pracovníky a studenty fakulty. Všichni členové a členky akademické obce FaVU jsou oprávněnými voliči.

Pro volby do AS FaVU se sestavuje jedna strukturovaná kandidátní listina, oprávnění voliči volí z obou skupin kandidátů. Hlasovací lístky (on-line) jsou pro obě komory AS FaVU společné. Akademičtí pracovníci FaVU mohou v rámci voleb do AS FaVU kandidovat do skupiny kandidátů – komory akademických pracovníků (KAP). Studenti FaVU mohou v rámci voleb do AS FaVU kandidovat do skupiny kandidátů – studentské komory (SK). Bližší informace najdete v podrobných organizačních pokynech k volbám.

Harmonogram voleb

6. 12. 2023                   vyhlášení voleb, zveřejnění složení Volební komise
10. 1. 2024začátek přijímání návrhů pro sestavení kandidátních listin
14. 2. 2024konec přijímání návrhů pro sestavení kandidátních listin a předání seznamu voličů Volební komisi
19. 2. 2024zveřejnění kandidátních listin včetně volebních prohlášení kandidátů
18. 3. (8:00)
– 20. 3. 2024 (23:59)
elektronické volby do AS FaVU
22. 3. 2024zveřejnění výsledků voleb do AS FaVU
29. 3. 2024 konec lhůty pro podání stížností na průběh a výsledky voleb
3. 4. 2024 ustavující zasedání AS FaVU

Seznam kandidátů (podle abecedy)

Seznam kandidátů do komory akademických pracovníků
1. MgA. Karel Bařina, DiS.
2. MgA. Jennifer Helia DeFelice, Ph.D.
3. MgA. Tomáš Hrůza
4. Mgr. MgA. Kristína Jamrichová, Ph.D.
5. prof. Mgr. A. Lenka Klodová, Ph.D. (volební prohlášení)
6. Mgr. Jana Kořínková, Ph.D.
7. doc. Mgr. Václav Magid
8. Mgr. Martin Mazanec, Ph.D.
9. MgA. Karolina Raimund (volební prohlášení)
10. MgA. Kateřina Spáčilová Blažková
11. doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D.
12. MgA. Vojtěch Vaněk

Seznam kandidátů do studentské komory
1. Matyáš Dynka
2. Klaudia Ďugelová (volební prohlášení)
3. Martin Hudák
4. MgA. Barbora Ilič (volební prohlášení)
5. Eliška Katonová
6. Jaromír Krtek
7. Erika Kubálková
8. MgA. Petr Mucha
9. Maria Neal
10. MgA. Daniel Nováček
11. BcA. Klára Odehnalová
12. Paulína Pinková
13. Jan Rajmont
14. Anna Roháčová
15. Alina Shaikhutdinova
16. Zuzana Staňková (volební prohlášení)
17. BcA. Ondřej Zábojník
18. Štěpán Žůrek (volební prohlášení)

Kandidátní listiny a návrhový lístek

Kandidátem na člena AS FaVU může být každý člen akademické obce FaVU. Návrh kandidáta do AS FaVU může podat každý člen akademické obce FaVU. Návrh musí obsahovat:

 • jednoznačné identifikační údaje a podpis kandidáta;
 • jeho příslušnost ke skupině strukturované kandidátní listiny;
 • identifikační údaje a podpis navrhovatele;
 • souhlas navrhovaného kandidáta s kandidaturou;
 • datum podání návrhu.

Vzory návrhových lístků jsou dostupné zde.

Návrhy kandidátů shromažďuje paní Jana di Lenardo ze sekretariátu děkanátu následujícím způsobem:

  • elektronicky na e-mailové adrese: dilenardo@favu.vut.cz do 14. 2. 2024 do 23.59 h naskenovaný ve formátu PDF nebo JPG včetně podpisů navrhovatele a kandidáta;
  • v listinné podobě poštou na adresu: Jana di Lenardo, Fakulta výtvarných umění VUT, Údolní 244/53, 602 00 Brno (rozhodující je datum podání);
  • osobně na sekretariátu FaVU (budova U2, Údolní 244/53, 602 00 Brno, místnost č. 323) v pracovní dny od 8.00 do 15.00 h rovněž do 14. 2. 2024.
Po vypršení termínu pro přijímání nominací Volební komise sestaví kandidátní listinu a zveřejní ji ve veřejné části internetových stránek FaVU VUT.

Volební prohlášení

Každý kandidát uvedený na zveřejněných kandidátních listinách má právo vydat své volební prohlášení. Volební prohlášení v elektronické podobě (ve formátu PDF) může nejpozději den před zveřejněním kandidátních listin (tj. dne 18. 2. 2024) zaslat předsedovi Volební komise (tomas.hruza@vut.cz), který zajistí zveřejnění volebních prohlášení na webových stránkách AS FaVU tak, aby se s ním mohli seznámit všichni voliči.

Volební prohlášení kandidátů a kandidátek najdete zde.

Volební komise

Volby do AS FaVU řídí Volební komise ve složení: MgA. Tomáš Hrůza (předseda komise), Mgr. et MgA. Barbora Lungová, MgA. Marie Štindlová, MgA. Petr Mucha, Bc. Jakub Matušek.

Informace o AS FaVU a jeho účelu

Akademický senát fakulty je samosprávný zastupitelský orgán, který zřizuje zákon o vysokých školách (§ 23 odst. 2 a § 25 odst. 1 písm. a/). Jeho členy volí ze svých řad akademická obec fakulty (tedy studenti i pedagogové; FaVU VUT aplikuje jednoobvodový volební systém). AS FaVU má 11 členů, z toho 7 akademických pracovníků a 4 studující. Funkční období zvolených zástupců je maximálně tříleté. V čele fakultního senátu stojí předseda a 2 místopředsedové (předseda komory akademických pracovníků a předseda studentské komory). V rámci senátu fungují komise zaměřené na určitou oblast: ekonomická, legislativní. Akademický senát fakulty zejména: usnáší se na návrhu jmenování děkanem, případně jeho odvolání z funkce, schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání, schvaluje vnitřní předpisy fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy, schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě, schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty, schvaluje dlouhodobý záměr a jeho každoroční aktualizaci, schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů umělecké rady fakulty, vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru děkana jmenovat proděkany, rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť. Zasedání fakultního akademického senátu jsou veřejně přístupná. V souladu s Pokynem děkana je členům a členkám akademického senátu přiznávána měsíční odměna. Zasedání fakultního senátu se koná zhruba jednou měsíčně, kromě letních prázdnin, kdy senát obvykle nezasedá.

Přílohy

Odpovědnost: MgA. Tomáš Hrůza