Magisterské studium, informace pro uchazeče pro akademický rok 2024/2025

Níže naleznete základní informace k průběhu přijímacího řízení v magisterských studijních programech Volné uměníDesign, uskutečňovaných Fakultou výtvarných umění VUT, pro akademický rok 2024/2025, které je vymezeno a detailně popsáno ve Směrnici děkana č. 7/2023 (Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech pro akademický rok 2024/2025). Dotazy k přijímacímu řízení Vám zodpoví referentky studijního oddělení.

Podmínky pro přijetí

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je získání vysokoškolského vzdělání. Další podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky. Přijímací zkoušku nelze prominout.

Jak se podává přihláška a co je potřeba k ní doložit

Přihlášku ke studiu do magisterských studijních programů Volné uměníDesign lze podat v termínu od 10. ledna 2024 do 14. března 2024 (do 23:59 hod.). Přihláška se podává elektronicky na adrese https://www.vutbr.cz/eprihlaska. Prostřednictvím elektronické přihlášky („e-přihláška“) uchazeč/ka rovněž zašle:

  • životopis ve formátu PDF nebo Word.

Po podání e-přihlášky (do 14. března 2024) uchazeč/ka prostřednictvím rozhraní e-přihlášky dále zašle (do 18. března 2024) digitální portfolio a motivační dopis (podrobněji viz 1. kolo přijímacího řízení). V e-přihlášce je nutné specifikovat ateliér, do kterého se uchazeč/ka hlásí (viz profily ateliérů). Výše administrativního poplatku je stanovena Rozhodnutím rektora č. 3/2023. Podrobné informace k výši poplatku, způsobu jeho úhrady (včetně informace o číslech účtů) se zobrazí při zadávání e-přihlášky. Má-li přihláška vady, fakulta vyzve uchazeče/uchazečku k jejich odstranění. Pokud uchazeč/ka neodstraní vady přihlášky v předepsané lhůtě nebo neuhradí-li určenou formou poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví. O tomto důsledku musí být uchazeč/ka poučen/a. Dokud nebylo pravomocně rozhodnuto o přijetí nebo nepřijetí ke studiu, uchazeč/ka může podat nejvýše jednu přihlášku ke studiu.

S výjimkou absolventů bakalářského studijního programu na VUT v oblasti vzdělávání Umění jsou uchazeči povinni předložit, a to nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu: úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání; v případě, že uchazeč získal vysokoškolské vzdělání na zahraniční škole, předloží doklad dle § 48 odst. 5 zákona (viz směrnici rektora).

Popis přijímacího řízení – termíny a průběh jednotlivých kol

Přijímací zkouška má dvě kola a probíhá před zkušební komisí, kterou jmenuje děkan z pedagogů ateliérů, do nichž se uchazeči hlásí, a dalších pedagogů fakulty. Komise má nejméně 5 členů.

První kolo (portfolio a motivační dopis)

První kolo přijímací zkoušky má dvě části a sestává z předložení a hodnocení:

  • digitálního portfolia,
  • motivačního dopisu (písemně formulované motivace ke studiu a koncepce diplomního projektu).

Digitální portfolio se odevzdává elektronicky v rozhraní e-přihlášky na určené místo pro vkládání (pod záložkou Přílohy) do 18. března 2024 (včetně). Digitální portfolio je sestavené z dokumentace vlastních prací, jejichž charakter je libovolný (v případě velkých cyklů se doporučuje předložení výběru). Portfolio je vhodné opatřit doprovodnými texty. Maximální velikost odevzdaného souboru je 900 MB. V případě potřeby vkládat více souborů uchazeč/ka soubory zkomprimuje do formátu .zip a do e-přihlášky odevzdá právě jeden soubor.

Motivační dopis (písemně formulovaná motivace ke studiu a koncepce diplomního projektu) se odevzdává na předepsaném formuláři (závaznou šablonu pro studijní program Design najdete zde, pro studijní program Volné umění zde), a vkládá se elektronicky ve formátu PDF nebo Word na určené datové úložiště prostřednictvím e-přihlášky (pod záložkou Přílohy) do 18. března 2024 (včetně).

Dne 26. března 2024 jsou digitální portfolia a motivační dopis hodnoceny přijímací komisí na uzavřeném jednání bez účasti uchazečů. Při hodnocení portfolia je pozornost věnována tvořivosti uchazeče/ky, schopnosti osobitého myšlení a jeho vyjadřování uměleckými prostředky s ohledem na zaměření ateliéru, do kterého se uchazeč/ka hlásí. Při hodnocení motivačního dopisu je rozhodující prokázaní přehledu, koncepční vyspělosti a realizovatelnosti návrhu diplomního projektu a jeho kontextualizace v rámci současných tendencí ve vizuální kultuře. Každá z částí se hodnotí na bodovací stupnici 0–10 bodů. Uchazeči, kteří v prvním kole obdrží 10–20 bodů, postupují do druhého kola. Ve výjimečných případech může být uchazeč/ka navržen/a pro postup do druhého kola do jiného ateliéru. Uchazeči, kteří v prvním kole obdrží 0–9 bodů, budou v přijímacím řízení hodnoceni jako neúspěšní a obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro neprospěch u přijímací zkoušky.

Druhé kolo (pohovor)

Druhé kolo přijímací zkoušky sestává z osobního pohovoru nad prezentací zaslaných podkladů. Pohovory proběhnou prezenčně na FaVU VUT ve dnech 8. a 9. dubna 2024 a 11. a 12. dubna 2024. Přesný termín a místo budou uchazečům sděleny v pozvánce k účasti ve druhém kole přijímací zkoušky, která je úspěšným uchazečům zaslána bezprostředně po skončení prvního kola. Pozvánka je zaslána elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v e-přihlášce. Současně je pozvánka uchazeči zpřístupněna v e-přihlášce.

Hodnocení druhého kola přijímací zkoušky probíhá na uzavřeném jednání komise dne 12. dubna 2024. Hodnotí se pohovor nad prezentací zaslaných podkladů na bodovací stupnicí 0–10 bodů. Při hodnocení je pozornost věnována především schopnosti přesvědčivě artikulovat vlastní tvůrčí záměr a orientaci ve zvolené problematice. Uchazeči, kteří obdrží 5–10 bodů, jsou komisí doporučeni děkanovi k přijetí. Uchazečům, kteří obdrží hodnocení 0–4 body, je přijímací řízení ukončeno.

Zohlednění specifických potřeb uchazečů o studium

Uchazeči o studium mají možnost požádat VUT o zohlednění specifických potřeb při přijímací zkoušce (adaptace průběhu přijímací zkoušky) a následně i v rámci studia, a to vyplněním příslušné části elektronické přihlášky ke studiu týkající se specifických potřeb (zdravotní postižení, duševní onemocnění, chronické somatické onemocnění, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra a narušené komunikační schopnosti apod.). Vyřízením těchto žádostí a zpracováním návrhu adaptace se zabývá Poradenské centrum VUT Alfons.

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí nebo nepřijetí rozhoduje na základě doporučení přijímací komise vyjádřené bodovým hodnocením děkan. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku a umístili se na maximálně 36. místě ve studijním programu Volné umění, nebo na 14. místě ve studijním programu Design. Umístí-li se na posledním postupovém místě více uchazečů se stejným počtem bodů, jsou ke studiu přijati všichni tito uchazeči. Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení, a to prostřednictvím děkana. Děkan může sám napadené rozhodnutí změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání, jinak jej předá k rozhodnutí rektorovi. Uchazeč/ka má právo nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o (ne)přijetí ke studiu v úředních hodinách na studijním oddělení fakulty (místnost č. 321, budova U2, Údolní 244/53, Brno). Fakulta může namísto toho poskytnout uchazečům kopii spisu.

Doporučená forma domácích prací

Digitální portfolio je sestavené z dokumentace vlastních prací, jejichž charakter je libovolný (v případě velkých cyklů se doporučuje předložení výběru). Jednotlivé práce (nebo cykly prací) je vhodné opatřit doprovodnými texty. Maximální velikost odevzdaného souboru je 900 MB. V případě potřeby vkládat více souborů uchazeč/ka soubory zkomprimuje do formátu .zip a do e-přihlášky odevzdá právě jeden soubor.

Související dokumenty

Odpovědnost: Hana Křížová