Uchazeči o studium na VUT, kterým byla na území ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, jsou od 28. 3. 2022 osvobozeni od poplatku za podání přihlášky a poplatku za posouzení předchozího zahraničního vzdělání.             

Зацікавлені у навчанні на VUT, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, з 28 березня 2022 року звільнені від збору за подання заяви та збору за процедуру щодо визнання освіти, отриманої за кордоном.

New postgraduate programme in English (Fine Art and Design), application deadline 31 May 2022.

Magisterské studium, informace pro uchazeče pro akademický rok 2022/2023

Níže naleznete základní informace k průběhu přijímacího řízení, které je vymezeno a detailně popsáno ve Směrnici děkana č. 7/2021 (Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do návazného magisterského studijního programu na FaVU VUT pro akademický rok 2022/2023).

Základní ustanovení

Přijímací řízení do návazného magisterského studijního programu Výtvarná umění má dvě kola. První kolo je určeno uchazečům – studentům bakalářského studia na FaVU VUT, kteří hodlají studovat v návazném programu bezprostředně po vykonání bakalářské státní zkoušky. Druhé kolo je určeno uchazečům, kteří v bakalářském stupni studia nestudovali na FaVU VUT, a uchazečům – studentům bakalářského studia na FaVU VUT, kteří byli v ateliérové části státní bakalářské zkoušky hodnoceni stupni D nebo E, nebo nepokračovali v návazném studiu bezprostředně. Podmínkou přijetí ke studiu na FaVU VUT je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Cizí státní příslušníci, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a obdrží informaci o přijetí, musí nejpozději v den zápisu doložit osvědčení o znalosti českého jazyka na úrovni alespoň B1. Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje.

Jak se podává přihláška a co je třeba k ní doložit

Termín pro podání přihlášek v prvním kole (tedy v kole určeném pouze studentům bakalářského studia na FaVU VUT) je od 1. 5. 2022 do 31. 5. 2022. Přihláška se podává elektronicky na adrese https://www.vutbr.cz/eprihlaska. Podání přihlášek v prvním kole je zproštěno administrativního poplatku.

Termín pro podání přihlášek ve druhém kole (tedy v kole určeném uchazečům z jiných vysokých škol) je od 1. 6. 2022 do 31. 7. 2022. Přihláška se podává elektronicky na adrese https://www.vutbr.cz/eprihlaska. Platbu administrativního poplatku je třeba provést nejpozději do 3. 8. 2022. Podrobné informace k výši poplatku, způsobu jeho úhrady včetně informace o číslech účtů se zobrazí při zadávání e-přihlášky. Přihlášku je možné podat pouze do jednoho ateliéru. Prostřednictvím e-přihlášky uchazeč/ka rovněž zašle:

  • Životopis ve formátu PDF;
  • Motivační dopis zahrnující tvůrčí záměr pro první semestr magisterského studia ve formátu PDF.

Do 3. 8. 2022 (včetně) je nutné na adresu fakulty odeslat (rozhoduje razítko pošty) tyto dokumenty:

  • Ověřené doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání minimálně bakalářského stupně. Uchazeči v posledním ročníku, kteří dosud neabsolvovali úspěšně bakalářské studium, dodají úředně ověřené doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání nejméně bakalářského stupně nejpozději v den zápisu do návazného magisterského studia. Nutnost doložení bakalářského vzdělání se netýká uchazečů, kteří absolvovali studijní program B8206 na FaVU VUT.
  • V případě, že uchazeč/ka získal/a vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, předloží doklad dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, v souladu se Směrnicí rektora č. 11/2019;
  • Kopii dodatku k diplomu (Diploma Supplement) s vyznačením nejvyššího absolvovaného stupně angličtiny, případně dalších jazyků, včetně vytištěné anotace kurzů, popř. mezinárodně uznávané certifikáty minimálně na úrovni B1 (TOEFL, IELTS, City and Guilds, Cambridge exams).

Má-li přihláška vady, fakulta vyzve uchazeče k jejich odstranění. Pokud uchazeč/ka neodstraní vady přihlášky v předepsané lhůtě nebo neuhradí-li určenou formou poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.

Popis přijímacího řízení – termíny a průběh jednotlivých kol

První kolo (pro uchazeče z FaVU VUT)

Uchazečům – studentům FaVU VUT, kteří si podají přihlášku do návazného studijního programu a ve dnech 13.–17. 6. 2022, respektive 23.–25. 8. 2022 obhájí bakalářskou práci s hodnocením A, B nebo C, je přijímací zkouška prominuta a následující den po vykonání poslední části bakalářské státní zkoušky jsou automaticky převedeni do dalšího studia. Studenti, kteří obdrželi z ateliérové části bakalářské státní zkoušky hodnocení D nebo E, postupují do druhého kola přijímacího řízení bez nutnosti opět podávat přihlášku.

Druhé kolo (pro uchazeče z jiných VŠ)

Druhé kolo přijímacího řízení se koná ve dnech 6. 9. nebo 7. 9. 2022 (přesné datum bude uvedeno v pozvánce k přijímací zkoušce). Přijímací zkouška se skládá z prezentace, při které uchazeč/ka komisi představí vlastní práce nebo jejich dokumentaci, a z pohovoru odvíjejícím se od motivačního dopisu, respektive tvůrčího záměru pro první semestr magisterského studia. Při hodnocení portfolia je pozornost věnována tvořivé stránce talentu, schopnosti osobitého myšlení a jeho vyjadřování výtvarnými prostředky, s ohledem na zaměření ateliéru, do kterého se uchazeč/ka hlásí. Při hodnocení pohovoru a motivačního dopisu je pozornost věnována především schopnosti přesvědčivě artikulovat vlastní tvůrčí záměr a orientaci ve zvolené problematice. Po skončení pohovorů všech uchazečů vybere přijímací komise v uzavřeném jednání vhodné uchazeče a doporučí je děkanovi k přijetí.

Ve výjimečných případech, zejména u zahraničních uchazečů, na základě žádosti podané nejpozději 5 pracovních dnů před stanoveným termínem přijímací zkoušky, nebo s ohledem na mimořádné okolnosti, které brání osobní přítomnosti uchazeče/ky u pohovoru, může děkan rozhodnout o vykonání přijímací zkoušky formou videokonference.

Zohlednění specifických potřeb uchazečů o studium

Uchazeči o studium mají možnost požádat VUT o zohlednění specifických potřeb při přijímací zkoušce (adaptace průběhu přijímací zkoušky) a následně i v rámci studia, a to vyplněním příslušné části elektronické přihlášky ke studiu týkající se specifických potřeb (zdravotní postižení, duševní onemocnění, chronické somatické onemocnění, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra a narušené komunikační schopnosti apod.). Vyřízením těchto žádostí a zpracováním návrhu adaptace se zabývá Poradenské centrum VUT Alfons.

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí nebo nepřijetí rozhoduje na základě doporučení přijímací komise vyjádřené bodovým hodnocením děkan. Proti rozhodnutí se uchazeč/ka může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení, a to prostřednictvím děkana. Děkan může sám napadené rozhodnutí změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání, jinak jej předá k rozhodnutí rektorovi. Uchazeč/ka má právo nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o (ne)přijetí ke studiu v úředních hodinách na studijním oddělení fakulty (místnost č. 321, budova U2, Údolní 244/53, Brno). Fakulta může namísto toho poskytnout uchazeči kopii spisu. Práce uchazečů se vydávají dne 2. 11. 2022 v úředních hodinách na studijním oddělení fakulty. Pokud si uchazeč/ka vyzvedne své práce dříve, ztrácí právo na odvolací řízení.

Související dokumenty

Odpovědnost: Hana Křížová