Magisterské studium, informace pro uchazeče pro akademický rok 2019/2020

Níže naleznete základní informace k průběhu přijímacího řízení, které je vymezeno a detailně popsáno ve Směrnici děkana č. 2/2019.

Základní ustanovení

Přijímací řízení do návazného magisterského studijního programu Výtvarná umění má dvě kola. První kolo je určeno uchazečům – studentům bakalářského studia na FaVU VUT, kteří hodlají studovat v návazném programu bezprostředně po vykonání bakalářské státní zkoušky. Druhé kolo je určeno uchazečům, kteří v bakalářském stupni studia nestudovali na FaVU VUT, a uchazečům – studentům bakalářského studia na FaVU VUT, kteří byli v ateliérové části státní bakalářské zkoušky hodnoceni stupni D nebo E, nebo nepokračovali v návazném studiu bezprostředně. Podmínkou přijetí ke studiu na FaVU VUT je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Cizí státní příslušníci, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a obdrží informaci o přijetí, musí nejpozději v den zápisu doložit osvědčení o znalosti českého jazyka na úrovni alespoň B1.

Jak se podává přihláška a co je třeba k ní doložit

Termín pro podání přihlášek v prvním kole (tedy v kole určeném pouze studentům bakalářského studia na FaVU VUT) je od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019. Přihláška se podává elektronicky na adrese https://www.vutbr.cz/eprihlaska. Nejpozději do 5. 6. 2019 je pak nutno doručit na studijní oddělení podepsaný výtisk e-přihlášky. Podání přihlášek v prvním kole je zproštěno administrativního poplatku.

Termín pro podání přihlášek v druhém kole je od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2019. Přihláška se podává elektronicky na adrese https://www.vutbr.cz/eprihlaska. Platbu administrativního poplatku je třeba provést nejpozději do pěti pracovních dnů od podání přihlášky, nejpozději však 31. 7. 2019. Podrobné informace k výši poplatku, způsobu jeho úhrady včetně informace o číslech účtů se zobrazí při zadávání e-přihlášky. Přihlášku je možné podat pouze do jednoho ateliéru.

V druhém kole je nutné spolu s přihláškou nejpozději do 31. 7. 2019 (včetně) odeslat na adresu fakulty tyto dokumenty:
výtisk formuláře e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením;
notářem nebo matrikou ověřené doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání minimálně bakalářského stupně;
— cizí státní příslušníci (s výjimkou občanů Slovenské republiky a cizinců, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání v České republice) nostrifikovaný doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání nejméně bakalářského stupně;
kopii dodatku k diplomu (Diploma Supplement) s vyznačením nejvyššího absolvovaného stupně angličtiny, případně dalších jazyků, včetně vytištěné anotace kurzů, popř. mezinárodně uznávané certifikáty minimálně na úrovni B1 (TOEFL, IELTS, City and Guilds, Cambridge exams);
životopis (ve formátu PDF jej uchazeč/ka vloží také do elektronického formuláře přihlášky);
motivační dopis zahrnující tvůrčí záměr pro první semestr magisterského studia (ve formátu PDF je uchazeč/ka vloží také do elektronického formuláře přihlášky).

Uchazeči, kteří neuhradí v daném termínu a určenou formou (viz výše) administrativní poplatek nebo nedoručí požadovanou dokumentaci, nesplní základní podmínku pro zařazení do přijímacího řízení. Administrativní poplatek za chybné nebo duplicitně podané přihlášky se nevrací. V e-přihlášce je do kolonky "Kvalifikace" potřeba uvést dosažené vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářské (což je požadavek pro přihlášku do magisterského stupně studia). Neúplné a nesprávně vyplněné přihlášky nebudou zařazeny do seznamu uchazečů o studium.

Popis přijímacího řízení – termíny a průběh jednotlivých kol

Přijímací řízení v prvním kole: Uchazečům – studentům FaVU VUT, kteří si podají přihlášku do návazného studijního programu (ve stanoveném termínu a se všemi náležitostmi) a ve dnech 10.–14. 6. 2019, respektive 27.–28. 8. 2019 obhájí bakalářskou práci s hodnocením A, B, C, je přijímací zkouška prominuta a následující den po vykonání poslední části bakalářské státní zkoušky jsou automaticky převedeni do dalšího studia.

Přijímací řízení v druhém kole: Druhé kolo přijímacího řízení se koná ve dnech 10. 9. nebo 11. 9. 2019 (přesné datum bude uvedeno v pozvánce k přijímací zkoušce) a sestává z talentové a ústní zkoušky. Talentová zkouška spočívá v prezentaci, při které uchazeč/ka komisi představí vlastní práce nebo jejich dokumentaci. Přijímací komise v uzavřeném jednání, následujícím bezprostředně po prezentacích všech uchazečů, doporučí vybrané uchazeče k ústní zkoušce, která proběhne téhož dne v odpoledních hodinách. Na informační tabuli fakulty (Informační tabule FaVU u vrátnice v budově U2) budou zveřejněny výsledky hodnocení talentové zkoušky a seznam uchazečů, postupujících k ústní zkoušce do 14:00 hodin. Ústní zkouška sestává z pohovoru odvíjejícím se od motivačního dopisu, respektive tvůrčího záměru pro první semestr magisterského studia. Pozornost je věnována především schopnosti přesvědčivě artikulovat vlastní tvůrčí záměr a orientaci ve zvolené problematice. Po skončení pohovorů všech uchazečů, kteří se byli pozváni k ústní zkoušce, vybere přijímací komise v uzavřeném jednání vhodné uchazeče a doporučí je děkanovi k přijetí.

Zohlednění specifických potřeb uchazečů o studium

Uchazeči o studium mají možnost požádat VUT o zohlednění specifických potřeb při přijímací zkoušce (adaptace průběhu přijímací zkoušky) a následně i v rámci studia, a to vyplněním příslušné části elektronické přihlášky ke studiu týkající se specifických potřeb (zdravotní postižení, duševní onemocnění, chronické somatické onemocnění, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra a narušené komunikační schopnosti apod.). Vyřízením těchto žádostí a zpracováním návrhu adaptace se zabývá Poradenské centrum VUT Alfons. Více informací naleznete zde: http://alfons.vutbr.cz/sluzby-centra/uchazeci.

Odpovědnost: Hana Křížová