Magisterské studium, informace pro uchazeče pro akademický rok 2021/2022

Níže naleznete základní informace k průběhu přijímacího řízení, které je vymezeno a detailně popsáno ve Směrnici děkana č. 3/2021 (Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do návazného magisterského studijního programu na FaVU VUT pro akademický rok 2021/2022).

Základní ustanovení

Přijímací řízení do návazného magisterského studijního programu Výtvarná umění má dvě kola. První kolo je určeno uchazečům – studentům bakalářského studia na FaVU VUT, kteří hodlají studovat v návazném programu bezprostředně po vykonání bakalářské státní zkoušky. Druhé kolo je určeno uchazečům, kteří v bakalářském stupni studia nestudovali na FaVU VUT, a uchazečům – studentům bakalářského studia na FaVU VUT, kteří byli v ateliérové části státní bakalářské zkoušky hodnoceni stupni D nebo E, nebo nepokračovali v návazném studiu bezprostředně. Podmínkou přijetí ke studiu na FaVU VUT je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Cizí státní příslušníci, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a obdrží informaci o přijetí, musí nejpozději v den zápisu doložit osvědčení o znalosti českého jazyka na úrovni alespoň B1. Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje.

Jak se podává přihláška a co je třeba k ní doložit

Termín pro podání přihlášek v prvním kole (tedy v kole určeném pouze studentům bakalářského studia na FaVU VUT) je od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021. Přihláška se podává elektronicky na adrese https://www.vutbr.cz/eprihlaska. Nejpozději do 10. 6. 2021 je pak nutno doručit na studijní oddělení podepsaný výtisk e-přihlášky. Podání přihlášek v prvním kole je zproštěno administrativního poplatku.

Termín pro podání přihlášek ve druhém kole (tedy v kole určeném uchazečům z jiných vysokých škol) je od 1. 6. 2021 do 31. 7. 2021. Přihláška se podává elektronicky na adrese https://www.vutbr.cz/eprihlaska. Platbu administrativního poplatku je třeba provést nejpozději do pěti pracovních dnů od podání přihlášky, nejpozději však 3. 8. 2021. Podrobné informace k výši poplatku, způsobu jeho úhrady včetně informace o číslech účtů se zobrazí při zadávání e-přihlášky. Přihlášku je možné podat pouze do jednoho ateliéru. Do 3. 8. 2021 (včetně) je nutné na adresu fakulty odeslat (rozhoduje razítko pošty) tyto dokumenty:

  1. výtisk formuláře e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením;
  2. ověřené doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání minimálně bakalářského stupně (vyjma absoventů FaVU);
  3. v případě, že uchazeč/ka získal/a vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, předloží doklad dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, v souladu se Směrnicí rektora č. 11/2019;
  4. kopii dodatku k diplomu (Diploma Supplement) s vyznačením nejvyššího absolvovaného stupně angličtiny, případně dalších jazyků, včetně vytištěné anotace kurzů, popř. mezinárodně uznávané certifikáty minimálně na úrovni B1 (TOEFL, IELTS, City and Guilds, Cambridge exams);
  5. životopis (ve formátu PDF jej uchazeč/ka vloží také do elektronického formuláře přihlášky);
  6. motivační dopis zahrnující tvůrčí záměr pro první semestr magisterského studia (ve formátu PDF jej uchazeč/ka vloží také do elektronického formuláře přihlášky).

Popis přijímacího řízení – termíny a průběh jednotlivých kol

První kolo (pro uchazeče z FaVU VUT)

Uchazečům – studentům FaVU VUT, kteří si podají přihlášku do návazného studijního programu a ve dnech 14.–18. 6. 2021, respektive 25.–27. 8. 2021 obhájí bakalářskou práci s hodnocením A, B nebo C, je přijímací zkouška prominuta a následující den po vykonání poslední části bakalářské státní zkoušky jsou automaticky převedeni do dalšího studia. Studenti, kteří obdrželi z ateliérové části bakalářské státní zkoušky hodnocení D nebo E, postupují do druhého kola přijímacího řízení bez nutnosti opět podávat přihlášku.

Druhé kolo (pro uchazeče z jiných VŠ)

Druhé kolo přijímacího řízení se koná ve dnech 7. 9. nebo 8. 9. 2021 (přesné datum bude uvedeno v pozvánce k přijímací zkoušce). Přijímací zkouška se skládá z prezentace, při které uchazeč/ka komisi představí vlastní práce nebo jejich dokumentaci, a z pohovoru odvíjejícím se od motivačního dopisu, respektive tvůrčího záměru pro první semestr magisterského studia. Při hodnocení portfolia je pozornost věnována tvořivé stránce talentu, schopnosti osobitého myšlení a jeho vyjadřování výtvarnými prostředky, s ohledem na zaměření ateliéru, do kterého se uchazeč/ka hlásí. Při hodnocení pohovoru a motivačního dopisu je pozornost věnována především schopnosti přesvědčivě artikulovat vlastní tvůrčí záměr a orientaci ve zvolené problematice. Po skončení pohovorů všech uchazečů vybere přijímací komise v uzavřeném jednání vhodné uchazeče a doporučí je děkanovi k přijetí.

Ve výjimečných případech, zejména u zahraničních uchazečů, na základě žádosti podané nejpozději 5 pracovních dnů před stanoveným termínem přijímací zkoušky, nebo s ohledem na mimořádné okolnosti, které brání osobní přítomnosti uchazeče/ky u pohovoru, může děkan rozhodnout o vykonání přijímací zkoušky formou videokonference.

Zohlednění specifických potřeb uchazečů o studium

Uchazeči o studium mají možnost požádat VUT o zohlednění specifických potřeb při přijímací zkoušce (adaptace průběhu přijímací zkoušky) a následně i v rámci studia, a to vyplněním příslušné části elektronické přihlášky ke studiu týkající se specifických potřeb (zdravotní postižení, duševní onemocnění, chronické somatické onemocnění, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra a narušené komunikační schopnosti apod.). Vyřízením těchto žádostí a zpracováním návrhu adaptace se zabývá Poradenské centrum VUT Alfons.

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí nebo nepřijetí rozhoduje na základě doporučení přijímací komise vyjádřené bodovým hodnocením děkan. Proti rozhodnutí se uchazeč/ka může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení, a to prostřednictvím děkana. Děkan může sám napadené rozhodnutí změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání, jinak jej předá k rozhodnutí rektorovi. Uchazeč/ka má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu dne 15. září 2021 na studijním oddělení fakulty (místnost č. 321, budova U2, Údolní 244/53, Brno). Práce uchazečů se vydávají dne 20. října 2021 v úředních hodinách na studijním oddělení fakulty. Pokud si uchazeč/ka vyzvedne své práce dříve, ztrácí na odvolací řízení právo.

Související dokumenty

Odpovědnost: Hana Křížová