Informace pro akademický rok 2024/2025 budou zveřejněny na konci prosince.
E-přihlášky bude možné podávat od ledna do poloviny března 2024.

Magisterské studium, informace pro uchazeče pro akademický rok 2023/2024

Níže naleznete základní informace k průběhu přijímacího řízení, které je vymezeno a detailně popsáno ve Směrnici děkana č. 2/2023 (Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu Výtvarná umění pro akademický rok 2023/2024).

Podmínky pro přijetí

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je získání vysokoškolského vzdělání. Další podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky.

Přijímací zkoušku lze prominout po splnění těchto podmínek: uchazeč je absolventem FaVU VUT v bakalářském studijním programu Výtvarná umění; uchazeč byl v praktické části státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu hodnocen známkou A, B nebo C. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeč písemně požádat v termínu kontroly splnění studijních povinností na studijním oddělení fakulty (uzávěrka studia). O tom, zda bylo žádosti o prominutí přijímací zkoušky vyhověno, je uchazeč studijním oddělením vyrozuměn na e-mailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce den po absolvování poslední části bakalářské státní závěrečné zkoušky. 

Celkem může být přijato maximálně 55 uchazečů.

Jak se podává přihláška a co je potřeba k ní doložit

Přihlášku ke studiu lze podat v termínu od 1. května 2023 do 31. července 2023. Přihláška se podává elektronicky na adrese https://www.vutbr.cz/eprihlaska. V přihlášce je třeba specifikovat ateliér (oborové zaměření), do kterého se uchazeč hlásí. Přihlášku je možno podat pouze do jednoho ateliéru (viz profily ateliérů). Výše administrativního poplatku je stanovena Rozhodnutím rektora č. 5/2022. Podrobné informace k výši poplatku, způsobu jeho úhrady (včetně informace o číslech účtů) se zobrazí při zadávání e-přihlášky.

Prostřednictvím elektronické přihlášky (dále „e-přihláška“) uchazeč zašle následující dokumenty:

  1. životopis ve formátu PDF nebo Word;
  2. motivační dopis zahrnující tvůrčí záměr pro první semestr magisterského studia ve formátu PDF nebo Word.

S výjimkou absolventů bakalářského studijního programu na VUT v oblasti vzdělávání Umění je uchazeč dále povinen předložit, a to nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu: úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání; v případě, že uchazeč získal vysokoškolské vzdělání na zahraniční škole, předloží doklad dle § 48 odst. 5 zákona (viz směrnici rektora).

Má-li přihláška vady, fakulta vyzve uchazeče k jejich odstranění. Pokud uchazeč neodstraní vady přihlášky v předepsané lhůtě nebo neuhradí-li určenou formou poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.

Popis přijímací zkoušky

Přijímací zkouška má dvě části a skládá se z:

  1. prezentace portfolia, při které uchazeč komisi představí vlastní práce a/nebo jejich dokumentaci,
  2. pohovoru, který je veden v českém nebo slovenském jazyce, odvíjejícím se od motivačního dopisu, respektive tvůrčího záměru pro první semestr magisterského studia.

Přijímací zkouška probíhá ve dnech 5. září 2023 a 6. září 2023. Přesný termín je uchazečům sdělen v pozvánce k přijímací zkoušce, kterou studijní oddělení zašle elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v e-přihlášce nejpozději 10 dní před konáním zkoušky. Přijímací zkouška probíhá před komisí. Komisi jmenuje děkan fakulty z pedagogů ateliérů, do kterých se uchazeči hlásí, a dalších pedagogů fakulty. Komise má nejméně 5 členů.

Hodnocení přijímací zkoušky probíhá na uzavřeném jednání komise. Hodnotí se bodovací stupnicí 0–10 bodů za prezentaci portfolia a 0–10 bodů za pohovor. Při hodnocení portfolia je pozornost věnována tvořivé stránce talentu, schopnosti osobitého myšlení a jeho vyjadřování uměleckými prostředky, s ohledem na zaměření ateliéru, do kterého se uchazeč hlásí. Při hodnocení pohovoru omotivačním dopisu je pozornost věnována především schopnosti přesvědčivě artikulovat vlastní tvůrčí záměr a orientaci ve zvolené problematice. Uchazeči, kteří obdrží 10–20 bodů, jsou komisí doporučeni děkanovi k přijetí. Uchazečům, kteří obdrží hodnocení 0–9 bodů, je přijímací řízení ukončeno.

Zohlednění specifických potřeb uchazečů o studium

Uchazeči o studium mají možnost požádat VUT o zohlednění specifických potřeb při přijímací zkoušce (adaptace průběhu přijímací zkoušky) a následně i v rámci studia, a to vyplněním příslušné části elektronické přihlášky ke studiu týkající se specifických potřeb (zdravotní postižení, duševní onemocnění, chronické somatické onemocnění, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra a narušené komunikační schopnosti apod.). Vyřízením těchto žádostí a zpracováním návrhu adaptace se zabývá Poradenské centrum VUT Alfons.

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí nebo nepřijetí rozhoduje na základě doporučení přijímací komise vyjádřené bodovým hodnocením děkan. Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení, a to prostřednictvím děkana. Děkan může sám napadené rozhodnutí změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání, jinak jej předá k rozhodnutí rektorovi. Uchazeč má právo nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o (ne)přijetí ke studiu v úředních hodinách na studijním oddělení fakulty (místnost č. 321, budova U2, Údolní 244/53, Brno). Fakulta může namísto toho poskytnout uchazeči kopii spisu.

Související dokumenty

Odpovědnost: Hana Křížová