Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Produktový design - letní

FaVU-M2PD-LAk. rok: 2021/2022

Poslední semestr je vymezen pro realizaci diplomové práce. V závěru předkládá student textovou část obsahující rešeršní kapitolu s designérskou reflexí stávajícího řešení, vymezení cíle práce, případně ergonomickou studii,tvarovou analýzu (kompoziční záměr),inspirační zdroje, skici dokladující genezi konstrukčního konceptu, rozměrový koncepční výkres a specifikaci realizačního postupu případně výrobní technologie. Dále předkládá fyzický model nebo funkční prototyp s doprovodnou grafickou prezentací dle zadání.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace vlastního uměleckého projektu.

Prerekvizity

Rozpracovaný magisterský projekt.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Konzultace, přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet.

Osnovy výuky

Šestý ročník je vymezen pro ateliérovou diplomní práci. Součástí hodnocení diplomové práce je opět vymezení tématu a jeho formulace. Student prokazuje celým projektem svoji samostatnost. Dokladuje analytickou fázi řešení od vymezení tématu přes rešerši stávajících řešení,úvodní skici, inspirační prameny, použité faktografické zdroje, konstrukční koncept až po nástin realizačního postupu (technologie). Formuluje všechny výše zmíněné aspekty řešení v písemné zprávě a předkládá věrohodný prostorový model s doprovodnou dokumentací, jejíž rozsah je specifikován v zadání.

Učební cíle

Realizovat magisterský úkol, schopný konkurence na ve svém oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Castelnuovo, E. a kol.: History of Industrial Design
Walker, J.: Design History and the History of Design
Papanek, V.: Design for the Real World. podtitul Human Ecology and Social Change
H. Gardiner, CH.Gere, ed.: Art Practice in a Digital Culture
http://www.rapidtoday.com/design.html
http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.