Proděkanka pro vědu a kvalitu

 • Rozsah působnosti: koordinace vědecko-výzkumné činnosti fakulty; zpracování vnitřních předpisů, norem, strategických a rozvojových záměrů a jejich aktualizace v oblastech vědy a kvality; zabezpečení související agendy v oblasti hodnocení fakulty (ve spolupráci s proděkanem/proděkankou pro studium); zabezpečení přípravné fáze, koordinace a kontroly plnění výzkumných a vývojových projektů včetně projektů specifického vysokoškolského výzkumu a relevantních projektů operačních programů; organizace soutěže na podporu výsledků VaV a dohled nad řešením specifického výzkumu; koordinace činností při přípravě odborných konferencí a seminářů organizovaných fakultou; garance agendy habilitačních a profesorských řízení; koordinace vkládání a kontrola údajů vkládaných z oblasti VaV do informačního systému univerzity (v součinnosti s projektovou manažerkou fakulty); garance a koordinace ediční činnosti fakulty; komunikace a zveřejňování informací v oblasti své působnosti. Metodicky řídí projektovou manažerku fakulty a koordinuje součinnost fakulty s Odborem projektové podpory a Odborem výzkumu a vývoje VUT.
 • Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D.

  Mgr.

  MarkétaŽáčková

  Ph.D.

  místnost č. 309/U2, tel. 724 918 999

  +420 54114 6823
  zackova@favu.vut.cz


     
    

  Vizitka     Projektová manažerka

 • Všechny proděkanky a proděkané ve spolupráci s vedením univerzity, děkanem, tajemnicí a odpovědnými pracovníky fakulty zabezpečují zejména tyto oblasti: plnění ustanovení právních norem vztahujících se k vysokým školám (zejm. zákon č. 111/1998 Sb. a 130/2002 Sb.) a příslušných nařízení a usnesení vlády a vnitřních předpisů a norem univerzity a fakulty; posuzování efektivnosti a účinnosti vnitřních předpisů a norem fakulty, zpracovávání a předkládání návrhů na jejich úpravy; naplňování strategického záměru fakulty a v rámci své funkční působnosti příprava návrhů pro jejich aktualizaci; naplňování rozhodnutí, směrnic a pokynů děkana (a jejich kontrola v rámci své působnosti); aktivní účast v poradních orgánech děkana; vytváření a řízení poradních sborů v rámci své působnosti; organizační a obsahové zabezpečování akademických obřadů; vytváření podkladů pro prezentační materiály fakulty v návaznosti na svou funkční působnost.