Wikipedie doktorského studia

[Původní Wiki FaVU – instrukce i s obrázky (nutné přihlášení přes VUTlogin)]


Obecné informace

Hlavní rozcestník k doktorátu na FaVU: https://www.favu.vut.cz/dsp.

Práva a povinnosti studujících v doktorském studijním programu na FaVU VUT upravují Studijní a zkušební řád VUT a zejména směrnice Organizace studia v doktorském studijním programu na FaVU VUT. Dílčí upřesnění najdete v příslušných pokynech děkana/ky a pokynech předsedy/kyně oborové rady. Dokumenty, upravující organizaci doktorského studia, jsou dostupné na internetové stránce https://www.favu.vut.cz/studenti/predpisy#ds. Případné dotazy k předpisům a organizaci studia vám zodpoví předseda/kyně oborové rady nebo koodrinátor/ka programu. Studijní administrativu vyřizuje studijní referent/ka pro doktorské studium Jana Janečková. Studující mají možnost požádat VUT o zohlednění specifických potřeb jak při přijímací zkoušce (adaptace průběhu přijímací zkoušky), tak následně i v rámci studia (zdravotní postižení, duševní onemocnění, chronické somatické onemocnění, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra a narušené komunikační schopnosti apod.). Vyřízením této problematiky se zabývá Poradenské centrum VUT Alfons. Studující-rodiče mohou využít služeb univerzitní miniškolky Edisonka.

Zápis

Nově přijaté se do studia zapisují osobně (případně v zastoupení zmocněné osoby) v termínu, který jim byl zaslán ve Vyrozumění o přijetí ke studiu. Stávající studenti se zapisují elektronicky dle instrukcí studijní referentky pro doktorské studium. Po zápisu následuje setkání s předsedou/kyní oborové rady, které je věnováno organizaci studia v doktorském programu, časovému plánu akademického roku, požadavkům fakulty na doktorand(k)y v oblasti uměleckého i vědeckého výzkumu (vykazovaná činnost) a Q&A. Během zápisu je možné nechat si na studijním oddělení vystavit Potvrzení o studiu, které je potřeba pro uplatnění slev v dopravě atp.

Přístup do IS VUT

Pro studující, kteří jsou absolvent(k)y FaVU, platí pro vstup do Informačního systému VUT (dále jen IS VUT) přihlašovací údaje (VUTlogin a VUTheslo), které jim byly přiděleny v předchozím studiu. Absolventům a absolventkám jiných škol budou přihlašovací údaje vygenerovány při zápise do studia. Případné potíže s přihlášením do IS VUT řeší systémový integrátor fakulty. Bývalým absolventům a absolventkám FaVU zůstává kromě přihlašovacích údajů rovněž průkaz studenta/ky, jehož platnost bude aktivována zápisem do doktorského studia. Studující, kteří nejsou absolventy VUT, mají povinnost do týdne od zápisu nahrát do IS VUT fotografii se svojí aktuální podobou (průkazovou fotografii), nebo k zápisu přinesou fotografii a požádají studijní oddělení o vystavení průkazu studenta/ky VUT (k vyzvednutí bude na témže místě zpravidla o týden později). Studující si mohou také požádat o studentský ISIC průkaz elektronicky na odkaze http://www.vutbr.cz/prukazy. Nárok na ISIC mají pouze studenti prezenční formy studia (bez ohledu na věk). Zatímco první vydání průkazu studenta VUT je zdarma, ISIC průkaz je zpoplatněn (lze však díky němu v průběhu studia uplatňovat různé slevy). Bez platného průkazu studenta/ky VUT/ISIC se např. nelze dostat do budov fakulty, (digitální) knihovny, menzy atd.

Podle platných předpisů VUT student/ka komunikuje s pracovníky a vyučujícími fakulty elektronicky prostřednictvím IS VUT, případně s využitím e-mailové adresy, kterou mu/jí přidělila fakulta. Na přidělený email budou studujícímu zasílány zprávy a informace, týkající se jeho studia na VUT, a studující má povinnost je sledovat. Proto fakulta doporučuje „přesměrovat“ si příchozí VUT zprávy a fakultní email do poštovní elektronické schránky, kterou student/ka sleduje pravidelně. S nastavením přeposílání příchozích VUT zpráv a emailů vám poradí systémový integrátor fakulty.

S nastavením bezdrátového připojení k internetu Eduroam ve vašich zařízeních (telefony, notebooky) vám pomůže Oddělení informačních technologií FaVU, příp. konfigurátor připojení Eduroam; k nastavení budete potřebovat váš VUTlogin a VUTpin.

Stipendia

Studující prezenční i kombinované formy studia si v IS VUT Studis (modul Stipendia a poplatky → Stipendijní a EUR učty) vyplní číslo účtu, na který jim budou docházet stipendia (řádná, mimořádná, pobytová, sociální atd.). Formulář se založením nebo změnou účtu je nutné vytisknout a podepsaný předat na studijním oddělení fakulty referentce pro doktorské studium nejpozději do konce měsíce září. Řádná stipendia jsou vyplácena studujícím v prezenční formě po standardní dobu studia, pokud děkan/ka nerozhodne jinak. Výši řádného stipendia a informace k dalším formám stipendií upravuje příslušný Pokyn děkana/ky. Viz také FAQs.

Zázemí

Viz https://www.favu.vut.cz/dsp#zazemi.

Evidence studia

Studující pro administraci svého studia používají systémy Studis a Apollo. Systém Apollo je nutné použít pro vyplnění a správu Individuálního studijního plánu doktoranda/ky (dále jen ISP). Školitelé a školitelky pracují zejm. v systému Apollo, příp. Teacher.

ISP, podle něhož studium doktoranda/ky ve studijním programu probíhá, stanoví zejména: obsahové zaměření jeho samostatné teoretické a tvůrčí činnosti v oblasti umění a jeho vlastní vzdělávací činnosti s ohledem na oborovou specializaci a téma disertační práce; studijní předměty, které je doktorand povinen absolvovat; činnosti související s tvůrčí činností, zejména plánované či doporučené stáže a pobyty na zahraničních pracovištích, účast na konferencích, seminářích, uměleckých rezidencích apod.; časové rozvržení studia; v případě studia v prezenční formě rovněž povinnou pedagogickou praxi ve prospěch fakulty. ISP je ve spolupráci doktoranda a školitele zapsán do IS VUT nejpozději do jednoho měsíce od zápisu do studia. ISP je zpracováván a veden elektronicky prostřednictvím sytému Apollo. Pro úřední záznamy je na studijním oddělení fakulty uložena i jeho tištěná verze.

Změny v ISP mohou představovat:

 1. změnu obsahové náplně ISP – navrhovanou změnu v ISP povoluje oborová rada na základě návrhu školitele v souvislosti s každoročním upřesněním ISP (příp. i mimo tento termín), vizte níže;
 2. změnu časového harmonogramu ISP (prodloužení, příp. zkrácení studia) – povoluje děkan na základě žádosti doporučené školitelem a vedoucím školícího pracoviště; školitel přikládá návrh na úpravu harmonogramu ISP;
 3. přerušení studia – povoluje děkan na základě žádosti doktoranda projednané se školitelem a vedoucím školicího pracoviště;
 4. změnu formy studia – povoluje děkan na základě žádosti doporučené školitelem a vedoucím školicího pracoviště; školitel přikládá návrh na úpravu ISP.

Změny podle odstavce 1 předkládá školite/lka po dohodě s doktorandem, změny podle odstavce 2 až 4 jsou možné pouze na základě písemné žádosti doktoranda adresované děkanovi.

Záložky Plán studia a Roční hodnocení

Individuální studijní plán je klíčovým dokumentem pro průběh studia, proto je potřeba mu věnovat odpovídající péči a pozornost.

Nově zapsaní studující

 1. Student/ka po konzultaci se školitelem/kou vyplní Plán studia (modul Studium → Ph.D. studium) ve všech relevantních kartách (Časový plán, Vědecko-výzkumná činnost, Pedagogická činnost, Studijní pobyty...). Příklady vyplnění karet v Plánu studia najdete zde.
 2. Školitel/ka, zodpovědný/á za formální i obsahovou úroveň ISP, provede kontrolu a doplnění podle svých požadavků a nároků na doktoranda/ku (modul Výuka → Moji doktorandi). Příklady vyplnění karet v Plánu studia najdete zde.
 3. Takto upravený Plán studia odsouhlasí nejdříve student/ka (zaškrtnutím políčka „schváleno studentem“) a poté školitel/ka (zaškrtnutím políčka „schváleno školitelem“) nejpozději do jednoho měsíce od data zápisu do prvního ročníku studia. O odsouhlasení ISP studující/m přijde školícím VUT zpráva.
 4. Po odsouhlasení školitelem schvaluje ISP vedoucí školícího pracoviště (v případě FaVU zpravidla opět školitel; resp. vedoucími školících pracovišť jsou na FaVU vedoucí ateliérů, vedoucí kabinetů a vedoucí Katedry teorií a dějin umění). Po odsouhlasení vedoucího školícího pracoviště je dále ISP postoupen oborové radě k projednání. Po doporučení oborové rady studijní oddělení ISP vytiskne (pomocí tiskové sestavy FaVU: Individuální studijní plán) a předá jej ke schválení a podpisu děkanovi fakulty. Děkanem podepsaná listinná verze je archivována na studijním oddělení fakulty.

Studující vyšších ročníků

Roční hodnocení za uplynulý rok
 1. Studující výstižně popíše na záložce Roční hodnocení míru splnění Plánu studia uplynulého akademického roku. (Aby student/ka plán nemusel/a opisovat, může využít tlačítko „Zkopírovat z individuálního plánu“.) Student/ka rovněž vyplní realizované studijní pobyty a akce a svoji tvůrčí činnost na kartách Studijní pobyty a akce a Tvůrčí činnost (doplňte včetně všech uměleckých a kurátorských výstupů, účastí na festivalech atd.). Sebehodnocení student odsouhlasí („schváleno studentem“). Součástí sebehodnocení je rovněž zanesení všech údajů o publikačních a jiných výsledcích vědecko-výzkumné činnosti prostřednictvím IS Apollo v modulu Výzkum a vývoj. Toto sebehodnocení vykonává doktorand/ka vždy za uplynulý akademický rok, tj. za období od 1. září předešlého kalendářního roku do 31. srpna běžného roku.
 2. Školitel/ka okomentuje, příp. poopraví hodnocení studující/ho za uplynulý akademický rok, a na kartě Celkové hodnocení školitele vyjádří míru spokojenosti s aktivitami doktoranda a pokud studenta doporučí k postupu do dalšího ročníku, uvede tuto skutečnost slovně do hodnocení. Školitel/ka potvrdí finální verzi hodnocení zaškrtnutím políčka „schváleno školitelem“. V hodnocení školitel/ka upřesňuje ISP doktoranda pro následující akademický rok. Hodnocení školitel/ka provede nejpozději do 10. září.
 3. Vyplněné a odsouhlasené roční hodnocení je podmínkou pro zápis do dalšího ročníku studia.
Plán studia na nový rok
 1. Studující, kteří jsou zapsáni do dalšího ročníku, vyplní na záložce Plán studia svůj individuální plán na daný akademický rok. Text se automaticky zkopíruje z plánu studia předchozího roku, neboť se předpokládá, že student/ka bude v původním plánu pokračovat. Povinností studující/ho je text upravit v souladu se vzniknuvšími změnami v původním plánu a celkově jej aktualizovat.
 2. Následnou finální korekci plánu a upřesnění požadavků na doktoranda provede školitel/ka.
 3. Zpřesněný Plán studia odsouhlasí student/ka a poté školitel/ka nejpozději do jednoho měsíce od zápisu. Pokud je školitel/ka současně vedoucí/m školicího pracoviště (vedoucí ateliéru, resp. kabinetu nebo katedry), odsouhlasí plán rovněž zatrhnutím položky „schváleno vedoucím pracoviště“.

Záložka Předměty

 1. Studijní předměty doktorského studijního programu FaVU jsou povinné a objeví se tedy v ISP doktoranda/ky automaticky (student/ka ani školitel/ka je nemusí do ISP přidávat ručně).
 2. Předměty Sociologické aspekty současného umění, Provozní systém současného umění, Teorie současného umění, Digitální kultura, Výzkumná práce uměleckou tvorbouCizí jazyk pro doktorské studium jsou ukončeny doktorskou zkouškou (s hodnocením „prospěl/neprospěl“).
 3. Předměty Společná teoretická výukaDoktorandské kolokvium jsou ukončeny kolokviem (s hodnocením „prospěl/neprospěl“).
 4. Předměty Metodika vědecké práce a metody kvalitativního výzkumu, Seminář k disertační práci, Pedagogická činnost (pouze pro studenty v prezenční formě studia) a Zahraniční studijní stáž pro doktorandy jsou ukončeny zápočtem.
 5. Školitel/ka může po dohodě s doktorandem/kou do ISP specifikovat povinnost splnění dalších kurzů, souvisejících se zaměřením disertační práce, nad rámec výše uvedených předmětů.

Záložka Pedagogická praxe

Student/ka prezenční formy studia vykazuje, jak byl/a zapojen/a do výuky ve prospěch fakulty v souladu s Pokynem děkana k vykonávání pedagogické praxe studentů v prezenční formě doktorského studia. Studující/mu, které/mu je v rozvrhu přidělena výuka konkrétního předmětu, stačí využít tlačítko „Importovat“ a vybrat výuku z požadovaného akademického roku. Jinou formu výuky/splnění požadované pedagogické činnosti je nutné vepsat ručně. Vykázaná pedagogická praxe by měla odpovídat návrhu, který doktorand/ka se školitelem/kou uvedli na kartě Plán studia → Pedagogická činnost při sestavování ISP. 

Záložka Dodatek k diplomu

Záložka slouží k doplnění dat (nejvýznamnější publikace doktoranda, absolvované stáže, účast doktoranda na konferencích, patenty a vynálezy, projekty řešené doktorandem), která jsou nutná pro vystavení Dodatku k diplomu (dle podmínek DS LABELu). Student si data doplní v den přihlášení se k obhajobě disertační práce. Většinu položek je možné vybírat z nabídky údajů, které jsou v Apollu již evidovány (publikace, konference atp.), nebo je možné zadat položky volným textem. Více informací na odkaze http://www.vutbr.cz/ects-ds.

Záložka Tvůrčí činnost

V záložce se automaticky zobrazují aktivity, které student zadává do samostatných modulů Apolla, týkajících se vědy a výzkumu (moduly v menu Výzkum a vývoj).

Záložka Ústav

Tato záložka je vyplněna automaticky názvem školícího pracoviště (v případě FaVU názvem ateliéru, kabinetu nebo katedry), na které byl uchazeč přijat (tzn. pracoviště, na kterém působí školitel/ka studující/ho). Změny (přeřazení doktoranda/ky na jiný ústav) provádí studijní oddělení po projednání žádosti s vedením fakulty a zúčastněnými osobami.

Záložka Téma studia

Záložka ukazuje téma, se kterým byl/a student/ka přijat/a do studia. Změna tématu studia je možná na základě Žádosti studenta v doktorském studijním programu, ke které se vyjadřuje školitel/ka. Změnu následně projednává oborová rada.

Upozornění: Téma studia není automaticky názvem/zadáním disertační práce. Oficiální zadání disertační práce je do IS VUT zaneseno v den úspěšného složení státní doktorské zkoušky. Zadání disertační práce doktorand navrhuje v tzv. pojednání o tématu disertační práce (vizte pravidla pro organizaci studia v doktorském studijním programu na FaVU VUT), které je podkladem k diskuzi během státní doktorské zkoušky. Zpřesněné zadání na základě Protokolu o státní doktorské zkoušce zanese do IS VUT studijní oddělení fakulty (tzn.: přidělí doktorandovi závěrečnou práci s názvem, který je uveden v protokolu); zadání disertační práce již poté není možné měnit.

Termíny

V akademickém roce jsou stanoveny následující termíny (vizte také časový plán akademického roku: https://www.favu.vut.cz/dsp#harmonogram):

Důležité termíny evidence studia
Roční hodnocení uplynulého akademického roku (záložka Roční hodnocení)
Zpracování ročního hodnocení uplynulého akademického roku doktorandem a předání školitelikonec srpna
Kontrola, zhodnocení a schválení uplynulého akademického roku školitelemdo 10. září
Formální kontrola a zápis do dalšího ročníku na studijním oddělenípolovina září
ISP nově přijatých studentů (záložka Plán studia)
Doktorand zpracuje plán studia včetně schválenído 1 měsíce od zápisu
Upřesnění a schválení plánu studia školitelemdo 1 měsíce od zápisu
Schválení plánu studia oborovou radouběhem listopadu
Aktualizovaný ISP na nový akademický rok pro vyšší ročníky (záložka Plán studia)
Doktorand vyššího ročníku zpracuje a schválí plán studia na nový akad. rok, školitel schválí plán studiado 1 měsíce od zápisu
Formální kontrola na studijním oddělenípolovina října
Schválení aktualizovaného plánu studia na nový akademický rok oborovou radouběhem listopadu
Další důležité termíny, které jsou součástí studijních povinností doktoranda
Doktorandské kolokvium, veřejná prezentace rozpracovanosti disertačního projektukvěten, přesné datum vizte v časovém plánu akad. roku
Zaevidování umělecké činnosti za uplynulý kalendářní rok do Registru uměleckých výstupů (RUV)do konce ledna
Zaevidování vědeckých výstupů (publikační činnost, konference, projekty) do IS VUT (modul Věda a výzkum)průběžně po celý rok

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek

Nahoru