Cyklus KInG FaVU VUT

V akademickém roce 2021/2022 je pro studentky a studenty doktorského studijního programu organizován cyklus interaktivních seminářu a prezentací, jehož cílem je zvýšit kvalifikaci doktorandů a doktorandek a lépe je připravit pro budoucí práci ve vědě a uměleckém výzkumu. Nabízené vzdělávací aktivity jsou v celkovém rozsahu více než 24 hodin a jsou realizovány nad rámec vzdělávacího plánu akreditace doktorského studia, část aktivit se realizuje v anglickém jazyce. Cyklus se obsahově zaměrí i na témata, která přímo souvisí s aktuálním uměleckým výzkumem a uměleckou praxí, a přizváni jsou expertky a experti aktivní v oblastech kulturního a kreativního průmyslu a také specialisté v oblasti ekonomických a strategických aspektů fungování kultury a umění. Cyklus je realizován v rámci projektu OP VVV s názvem Kvalitní interní granty VUT (KInG VUT, reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016948).

Zimní semestr 2021/2022

Úterý 5. 10. 2021, 13–19 hod., Duševní vlastnictví a transfer technologií – seminář a terénní workshop povede Ing. arch. Roman Čerbák: (Ne)možnosti konverze – památkový, architektonický a urbanistický pohled na problematiku kulturního dědictví 

Proč se málokdy podaří úspěšně naplnit tak často skloňované termíny jako „revitalizace“ či „rekonverze“? Jaký je potenciál průmyslového dědictví a nevyužívaných budov obecně? Proč to někde jde a jinde nikoliv? V teoretické části semináře budou představeny zdařilé i nezdařilé příklady nového využití a nastíněny památkové, architektonické a urbanistické aspekty procesu oživování starých budov. V terénu pak budou představeni brněnští zástupci různých přístupů i výsledků konverze.

Roman Čerbák vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu architektury VUT v Brně, s odbočkou v Liberci a Valencii. Živí se jako architekt a památkář.

Úterý 16. 11. 2021, 14–16 hod., Duševní vlastnictví a transfer technologií – seminář povede PhDr. Dagmar Milerová Prášková: Udržitelnost, ekologie, cirkulární ekonomika a zodpovědná spotřeba

Institut cirkulární ekonomiky vznikl v roce 2015 s cílem zvýšit povědomí o konceptu cirkulární ekonomiky a demonstrovat jej v praxi. Za uplynulou dobu se nám podařilo téma vnést do veřejné diskuse a v současnosti je naším hlavním cílem systémová změna. Přicházíme s novými tématy a poukazujeme na nutné akční kroky k realizaci cirkulární ekonomiky v praxi.

Témata první části INCIEN semináře: – Udržitelnost, ekologie, cirkulární ekonomika a zodpovědná spotřeba – Udržitelný rozvoj, dnešní situace a předpovědi – Řešení na současné problémy – CE (představení konceptu, základních principů, CE v ČR) – Udržitelnost v praxi – 3 pilíře udržitelnosti (environmentální, ekonomický a sociální) – Zodpovědná spotřeba – minimalismus a nové formy vlastnictví.

PhDr. Dagmar Milerová Prášková je projektovou manažerkou a v INCIEN se specializuje na témata zemědělství, bioekonomiky, udržitelnosti a cirkulárních zakázek. Dále má na starosti INCIEN akademii, tedy osvětové a vzdělávací aktivity Institutu, a spolupráci s českými univerzitami. Nedílnou součástí její práce je psaní článků na zpravodajský web INCIEN Zajimej.se, kde popularizuje téma bioekonomiky a výzvy, kterým v současné době čelíme v zemědělství a spotřebě potravin.

Úterý 30. 11. 2021, 14–16 hod., Duševní vlastnictví a transfer technologií – seminář a workshop povede Mgr. Stepan Vashkevich: Udržitelná spotřeba – cirkulární textil

Institut cirkulární ekonomiky vznikl v roce 2015 s cílem zvýšit povědomí o konceptu cirkulární ekonomiky a demonstrovat jej v praxi. Za uplynulou dobu se nám podařilo téma vnést do veřejné diskuse a v současnosti je naším hlavním cílem systémová změna. Přicházíme s novými tématy a poukazujeme na nutné akční kroky k realizaci cirkulární ekonomiky v praxi.

Témata druhé části INCIEN semináře a workshopu: – Současný stav textilního průmyslu a jeho negativní externality (environmentální, ekonomické i sociální) – Cirkulární móda a ekodesign – principy CE v textilním sektoru – Materiálové toky textilu – charakteristika – Cirkulární materiály, cirkulární spotřeba a alternativy k fast fashion.

Mgr. Stepan Vaskevich je specialista na cirkulární ekonomiku a cirkularitu v textilním průmyslu. Věnuje se analýzám materiálových toků, poradenství v oblasti aplikace principů cirkulární ekonomiky, zabývá se také výzkumem a osvětou. Mezi jeho další odborné zájmy patří budování strategii v oblasti implementace principů cirkulární ekonomiky, udržitelnost v akademickém prostředí a zálohové systémy. Věnuje se redaktorské práci, v minulosti vedl i zpravodajský web INCIEN Zajimej.se.

Úterý 14. 12. 2021, 14–16 hod., Základy projektového řízení – seminář povede Mgr. Zuzana Zahradníčková, DiS.: Národní plán obnovy – plán pro oživení a odolnost ČR

V důsledku pandemie COVID-19 prochází česká ekonomika obdobím recese. Domácí a zahraniční ochranná opatření a nejistota ohledně budoucího vývoje zasáhly domácí i zahraniční ekonomiku. Společnou reakcí zemí Evropské unie je realizace politik, které pomohou zmírnit dopady a podpoří obnovu ekonomiky. Zásadním ekonomickým prvkem mezi nimi je Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and resillience facility, RRF). Tento nástroj má pomoci zemím EU zotavit se z následků pandemie a podpořit investice do ekologické a digitální transformace ekonomiky..

Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádá o finanční příspěvek z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši přibližně 7 072 mil. eur (180 mld. Kč) ve formě grantů. Plán reflektuje specifická doporučení Rady pro ČR z let 2019 a 2020 v rámci tzv. evropského semestru a jeho opatření přispívají k budování odolnosti, k digitální a zelené transformaci. Rovněž reflektuje požadavek evropské legislativy, kdy celkem 37 % výdajů má podporovat klimatickou tranzici a dalších 20 % pak digitální transformaci.

Mgr. Zuzana Zahradníčková, DiS. je zástupkyně ředitele odboru umění, literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů Ministerstva kultury České republiky.

Letní semestr 2021/2022

TBA – Specifika národních a mezinárodních VaV projektů – seminář povede Mgr. Mária Rišková (Nový evropský Bauhaus – Projekt Evropské komise stojící na pomezí umění, kultury, sociálního začleňování, vědy a technologie)

TBA – Duševní vlastnictví a transfer technologií – seminář povedou Mgr. et MgA. Kristína Jamrichová, Mgr. Jakub Mácha (Etika výzkumu)

TBA – Základy projektového řízení a příprava projektové žádosti – konzultace grantových projektů – kurz povede Mgr. Barbora Šedivá, Ph.D. (MK ČR, Fondy EHP, Rezidence IVF)

Odpovědnost: Mgr. Barbora Šedivá, Ph.D.