Detail předmětu

Teorie současného umění

FaVU-3TESUAk. rok: 2023/2024

Po rozpadu modernismu coby určujícího směřování vývoje umění působí od poslední čtvrtiny minulého století historie a teorie současného umění jako chaotický spletenec různých tendencí, někdy ne zcela přesně označovaný jako postmodernismus. Předmět Teorie současného výtvarného umění sleduje dění na světové umělecké scéně v současnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Doktorská zkouška na základě získaných znalostí.
Povinné přednášky a konzultace.

Učební cíle

Cílem předmětu je podat přehled o teoriích výtvarného umění posledních čtyřiceti let, seznámit studenty se základními texty výtvarné teorie daného období a naučit studenty tyto poznatky aplikovat jak ve vlastním psaní o současném umění, tak ve vlastní tvůrčí práci.
Písemné reflexe zadaných textů, seminární diskuze.

Základní literatura

Peter BÜRGER, Teorie avantgardy. Stárnutí moderny. Praha: VVP AVU, 2015. (CS)
Denis CIPORANOV – Tomáš KULKA (eds.), Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století. Praha: Pavel Mervart, 2010. (CS)
Karel CÍSAŘ (ed.), Co je to fotografie? Praha: Hermann a synové, 2004. (CS)
Marta FILIPOVÁ – Thomas RAMPLEY (ed.), Možnosti vizuálních studií. Brno: MU a Barrister & Principal, 2007. (CS)
Hal FOSTER a kol., Umění po roce 1900. Praha: Slovart, 2007. (4 úvodní kapitoly) (CS)
Ladislav KESNER, Vizuální teorie. Jinočany: H&H, 2005. (CS)
Konrad Paul LIESSMANN, Filozofie moderního umění. Olomouc: Votobia, 2000. (CS)
Jean-Francois LYOTARD, O postmodernismu: Postmoderno vysvětlované dětem: Postmoderní situace. Praha: Filosofia, 1993. (CS)
Martina PACHMANOVÁ (ed.), Neviditelná žena. Praha: One Woman Press, 2002. (CS)
Mario PERNIOLA, Estetika 20. století. Praha, Karolinum, 2000. (CS)
Miroslav PETŘÍČEK, Myšlení obrazem. Praha: Hermann a synové, 2009. (CS)
Tomáš POSPISZYL, Před obrazem. Praha: OSVU, 1998. (CS)
Tomáš POSPISZYL, Srovnávací studie. Praha: Fra, 2005. (CS)
Jiří ŠEVČÍK – Pavlína MORGANOVÁ – Terezie NEKVINDOVÁ – Dagmar SVATOŠOVÁ (eds.), České umění 1980–2010. Texty a dokumenty. Praha: VVP AVU, 2011. (CS)
Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DP4 , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DK3 , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DK4 , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Modernismus a jeho teorie v druhé polovině 20. století. Referát a texty: Clement Greenberg a jeho žáci
2) Umění a společenská subverze, Fluxus, SI. Referát a texty: Guy Debord
3) Minimalismus a Pop Art, úděl publika umění 20. století. Leo Steinberg. Referát a texty: Andy Warhol a Donald Judd
4) Dematerializace umění a nové přístupy k tradičním uměleckým žánrům. Referát a texty: Allan Kaprow
5) Teorie postmodernismu. Referát a texty: Michel Foucault: Kdo je to Autor?
6) Intermédia, nová média a současné teorie fotografického a digitálního obrazu. Referát a texty: Lev Manovich
7) Místně specifické umění a instalace. Referát a texty: Miwon Kwon, One Place After Another: Notes on Site Specificity
8) Postmodernismus a periferie. Referát a texty: Edward Said a Boris Groys
9) Pokusy o revize modernistických postojů, umění a politika. Referát a texty: Časopis October a jeho autorský okruh - nová syntéza dějin umění 20. století
10) Postprodukce a znovuobnovení zájmu o umělecké strategie 60. a 70. let. Referát a texty: Nicolas Bourriaud

Konzultace

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor