Detail předmětu

Oborový ateliér III - Kresba a grafika - zimní

FaVU-B3GR-ZAk. rok: 2022/2023

Předmět se opírá o kresbu a grafiku, ze kterých čerpá, rozvíjí je a přeskupuje do jiných médií. Tvorba mimo zaužívaných hranic, konceptuální přesahy a vykročení do neznáma prostřednictvím tvorivých experimentů jsou hlavníma témama oborového ateliéru ve třetím ročníku. Tým pracuje podle "ateliérového řádu" společne i individuálně rozvíjí obeznamování se s pokročilýma tradičníma technikama, která ale koncetpualizuje a kriticky uchopuje. Plně sa podporují umělecké výměny studentů, jejich cestování a učení se v jiném prostředí. Po dobu celého trvání studia jsou zařazené do výuky i výjezdy do blízkých metropolí umění. Aktuální výstavy a návštevy center umění, nezávislých kulturních platforem a ateliérů mají za úkol otvírat horizonty, povzbuzovat studenty v rámci jejich přemýšlení o současnosti a budoucnosti.

Výsledky učení předmětu

Schopnost konceptuálních přesahů zvládnutých grafických technik – linorytu, suchej jehly, monotypie a acetonového přetisku a sítotisku, pokročilé zkušenosti s lineární a denníkovou kresbou na malém formátu, praktická zkušenost s tematizací kresebných žánrů, orientace v možnostech konceptuálního užití prostředků masové reprodukovatelnosti, orientace v českém a světovém současném umění a jeho teoriích, schopnost konceptualizace procesů spojených s kresebnými a grafickými technikami – procesuálnost, materialita, záznam, redukce a jejich inovativní tvorivá transformace, využití klasických křesebních a grafických technik v terénu, schopnost a realizace samostatného projektu se sníženou kontrolou supervize.

Prerekvizity

Osvojení teorie a praxe oboru, orientace v možnostech konceptuálního užití prostředků masové reprodukovatelnosti, osvojení si a zvládnutí techniky sítotisku.

Literatura

Emma Dexter, Vitamin D: New Perspectives in Drawing (EN)
Vladimír Kokolia, Slovník Grafiky 2, 2008
Helena Zápalková-Zdenka Lindovská, Umění grafiky: grafické techniky v průběhu šesti století (CS)
Antonín Odehnal, Grafické techniky (CS)
Časopis X
Don Thompson, Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů (CS)
Omar Kholeif (ed.) You Are Here. Art Afer the Internet (EN)
Helena Bendová, Matěj Strnad (eds.), Spoločenské vědy a audiovize (CS)
Kenneth Beittel, Mind and Context in the Art of Drawing (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V úvodu semestru probíhá iniciace uměleckého výzkumu a konzultace předestřených individuálních témat.

Výuka probíhá následně formou pravidelných skupinových konzultací vedoucího a asistenta atelieru se studenty nad schválenýma semestrálními úkoly. V průběhu semestru jsou paralelně zadávány dílčí úkoly individualizované pro jednotlivé studenty nebo ročník.
Pravidelné prezentace rozpracovaných semestrálních prací před externími profesionály.
Součástí výuky jsou technologické workshopy na semestrální (ročníkové) téma.
Práce na projektech, návštěvy výstav a komentovaných prohlídek, plénery.
Pedagogové podněcují studenty k aktivní diskuzi a prezentaci svých pracovních výsledku. A to jak na poli školy tak i v uměleckém galerijním provozu.

Ateliérová práce, prezentace, přednášky, konzultace, debaty, exkurze, studium literatury

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanovené následující podmínky:

-absolvování a aktivní účast na všech povinných pravidelných společných konzultacích semestrálních prací v ateliéru (1 krát za týden)
-aktivní účast a prezentace ateliérové práce na pravidelných ateliérových kritikách (2 krát za semestr)
- schopnost reflexe/ zohlednění doporučení plynoucích z konzultací a kritík při další práci na semestrálním projektu
-plnění zadaných úkolů
-účast na ateliérových workshopech a společných ateliérových projektech
-účast na plenéru
- prokázatelný aktivní zájem o současné umění
Účast se stvrzuje podpisem na prezenční listině. Povolená je 1 neomluvená absence / semestr.
- udelení zápočtu

Ateliérovou zkoušku hodnotí komise..

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Samostatná a kontinuální ateliérová práce, pravidelné ateliérové konzultace s vedoucím ateliéru a jejich zohlednění v řešeném projektu (každý týden po dobu trvání semestru), participace na společných ateliérových projektech, aktivní účast na pravidelných ateliérových kritikách (pravidelně 2x za semestr), účast na společných ateliérových workshopech, mimoškolní umělecké aktivity, návštěvy výstav, prezentace semestrální práce před komisí, veřejná prezentace semestrální práce v rámci otevřených dnů Enter, FaVU, Zodpovědnost za pravidelný úklid pracovních prostor.

Harmonogram:
1. Vymezení tématu uměleckého výzkumu nebo autorského projektu (alterace v podobě možného ateliérového zadání).
2. Rozvoj zvolené problematiky, umělecký výzkum, experimentování, ověřování, variování.
3. Prezentace a obhajoba na ateliérových kritikách.
4. Účast na všech společných akcích – jmenovitě plenéru, ateliérových workshopech, exkurzích a akcích dle programu celého ateliéru.
5. Instalace, prezentace a obhajoba semestrální práce.
6. Účast ve veřejené prezentaci v rámci dne otevřených dveří.

Cíl

Předmět má intermediální charakter s východiskama v klasických kresebných a grafických technikách, které student neustále rozvíjí, ověřuje a kriticky uchopuje v širším kontextu.
Cílem předmětu je rozvoj individuálního autorského programu studenta, který dosahuje prací v ateliéru na individuálních tématech volených s jasně formulovaným záměrem adekvátním současným oborovým problémům a tendencím. Prostředky, způsoby koncepce nebo přístup k realizaci se student učí volí autonomně na pokročilé úrovni.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná pravidelná konzultace semestrální práce v ateliéru(jednou týdně), aktivní účast a prezentace ateliérové práce na pravidelných ateliérových kritikách (dvakrát za semestr), účast na ateliérových workshopech a společných ateliérových projektech, prokázatelný aktivní zájem o současné umění.
Prokazatelná kontinuelní práce ve školním ateliéru.
Prezenční listina. Povolená 1 absence na ateliérových konzultáciách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor