Detail předmětu

Art After 2000 1

FaVU-4AA2000-1Ak. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na aktuální témata a tendence v současném umění. Jelikož v tomto případě není možné zaujmout dostatečný odstup, abychom mohli hovořit o “dějinách umění”, neklade si kurz za cíl vytvoření nějakého nadčasového kánonu, ale sleduje vybraná témata a tendence perspektivou jejich aktuální relevance. Obsah předmětu je rozdělen do dvou semestrů, které mají vnitřně identickou strukturu – vybraná témata/tendence jsou nejprve představena formou přednášky, po které následuje seminář, v němž je téma diskutováno do větší hloubky na základě společného čtení textů případně sledování audiovizuální dokumentace uměleckých děl.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Studující získají přehled v proměnách institucionálního provozu umění v posledních 25 letech. Budou znát významné osobnosti a instituce spojené se sociálním a edukativním obratem v umění. Budou vědět, jaký význam měl v posledních 20 letech v současném umění zájem o archivy a paměť a budou si vědomi specifického postavení umění ze zemí bývalého východního bloku v kontextu historiografického obratu.

Prerekvizity

Orientace ve vývoji poválečného a současného umění.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá kombinovanou formou frontálních přednášek doprovázených prezentací obrazových, případně audiovizuálních materiálů, a seminářů, v nichž vyučující řídí a usměrňuje diskuzi nad vybranými texty z oblasti teorie umění a kritiky.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě docházky a aktivní účasti na seminářích. Zkouška je vykonána odevzdáním eseje v rozsahu cca 5 normostran. Esej bude hodnocena pomocí kritérií věcné a jazykové správnosti, schopnosti argumentace, práce se zdroji a literaturou.

Osnovy výuky

1. Vývoj v institucionální struktuře světa umění po roce 2000 (vzestup formátu bienále současného umění a kurátorských hvězd, muzea současného umění a nový institucionalismus, vývoj na trhu s uměním).

2. Vývoj v institucionální struktuře umění v postsocialistických zemích po roce 2000 – vybrané organizace, instituce, osobnosti, události a problémy.

3. „Obraty“ proklamované ve vývoji současného umění v druhé polovině 10. let („sociální obrat“ a „edukativní obrat“).

4. „Archivní impuls“ a „historiografický obrat“. Posun od obecného zájmu o téma paměti a archivu ke specifickým otázkám historie modernity, snahy o resuscitaci futuristického myšlení skrze návraty k avantgardám atd.

5. (N)ostalgie a současné umění ze zemí bývalého Východního bloku, jež tvoří kulturně specifickou variantu obecnější historiografické tendence v současném umění.

Na každé z pěti uvedených témat navazuje seminář, v němž je v řízené diskuzi kriticky analyzován vybraný text (texty jsou studujícím poskytovány v dostatečném předstihu před semináři).

Učební cíle

Cílem předmětu je představit studujícím témata, tendence a přístupy, které měly v současném umění posledního čtvrtstoletí významné místo. Znalost aktuální umělecké praxe a témat, která rezonovala ve významných výstavních institucích, by měla studujícím pomoci ke kritickému artikulování vlastní pozice a tvůrčího směřování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v učebnách KTDU FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Povinná docházka (tolerovány jsou 2 neomluvené absence). Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních zadání.

Doporučená literatura

Bruce ALTSHULER. Salon to Biennial: Exhibitions that Made Art History. London: Phaidon, 2008. (EN)
Zbyněk BALADRÁN – Vít HAVRÁNEK – Věra KREJČOVÁ (eds.), Atlas of Transformation. Praha: Tranzit, 2009. Online: http://monumenttotransformation.org/atlas-of-transformation/ (EN)
Elena FILIPOVIC – Marieke VAN HAL – Solveig ØVSTEBO (eds.), The Biennial Reader, Hatje Cantz, 2010. (EN)
Hal FOSTER, „Archival Impulse“, October, 2004, č. 110 (Autumn), s. 3–22. (EN)
Maria HLAVAJOVA – Simon SHEIKH, Former West: Art and the Contemporary After 1989, MIT Press, 2017. (EN)
KVOČÁKOVÁ – SIKORA (eds.), The New Dictionary of Old Ideas, Praha: Meetfactory, 2020. (EN)
Paul O’NEILL & Mick WILSON (Eds.), Curating and the Educational Turn, London: Open Editions a De Appel Arts Centre, 2010. Online (EN)
„Educational Turn“, in: Curatorial Dictionary, tranzit.org Online (EN)
„After the Turn: Art education beyond the museum“, On Curating, 2014, č. 24 (tematické číslo) Online (EN)
Piotr PIOTROWSKI, Art and democracy in post-communist Europe. London: Reaktion Books, 2012. (EN)
Dieter ROELSTRAETE, “The Way of the Shovel. On the Archeological Imaginary in Art”, e-flux journal no. 04, 2009, online: https://www.e-flux.com/journal/04/68582/the-way-of-the-shovel-on-the-archeological-imaginary-in-art/ (EN)
Barbara VANDERLINDEN – Elena FILIPOVIC (eds.), The Manifesta Decade: Debates on Contemporary Art Exhibitions and Biennials in Post-Wall Europe. Cambridge MA: MIT Press, 2005. (EN)
Jan ZÁLEŠÁK, Minulá budoucnost / Past Future. Brno – Praha: FaVU VUT v Brně – tranzit, 2013. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ZST-BX bakalářský

    obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program ZST-NX magisterský navazující

    obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor