Detail předmětu

Angličtina B2 (zimní)

FaVU-1UPPV-ZAk. rok: 2022/2023

Kurz volně navazuje na Angličtina B1 vyšší. Důraz je kladem především na rozvíjení schopností diskutovat o zadaných tématech, na pravidelnou domácí práci, která je zúročena v hodinách.  Hodiny jsou tvořeny především studiem audiovizuálního materiálu (filmy, přednášky  (akademické či typu TED talks), krátké reportáže a videa). Následně studující reflektují téma diskusemi ve skupinkách, v celé skupině, případně v krátkých textech (a´t už v hodině či formou domácího zadání). Další nedílnou součástí semestru je 1 - 2 prezentace studujících o vlastní umělecké práci a dalším zadaném tématu. Na kažnou hodinu je zadán úkol, jehož výstupem je písemná reflexe, buď krátkého summary nebo formou odpovědi na zadané otázky.  Úkolem bývá např. delší novinový článek, podcast, akademická esej, film, atd., který studující reflektují písemným způsobem, a to formou online odevzdání v MS Teams v příslušném týmu předmětu. 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti si vylepší stylistické dovednosti při psaní ať už krátkých akademických útvarů či textů spjatých s uměleckou praxí (artist's statement, tisková zpráva k výstavě, atd). Budou se  zdokonalovat v četbě anglicky psané beletrie i akademických textů a jejich kritické reflexi, ať už v mluvené  nebo psané angličtině.  Vylepší si i poslechové dovednosti díky častým úkolům zadávánaých ve formě poslechu a písemné reflexi akademických i popularizujících přednášek, diskusních panelů či filmů. 

Prerekvizity

Doporučen předchozí B1 nebo rozřazovací test.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Hybridní forma výuky - prezenční a online forma.
Seminární výuka, kladen je důraz na to, aby studenti v každé hodině mluvili, poslouchali, i četli. Pedagog strukturuje hodinu tak, aby každý student měl v rámci hodiny stejnou možnost procvičovat nejen čtení/poslech, ale i mluvení - diskuse je nejen v celé skupině, ale i v malých skupinkách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a zkouška.
Úkoly během semestru se budou sestávat z: prezentace, četby beletrie (ronámu - ) a jejich psaná i mluvená reflexe  + dílčích úkolů,  zadaných jako domácí práce každý týden.
Pro získání zápočtu je třeba absolvovat  splněnou povinnou docházku a všechny úkoly zadané v průběhu semestru - písemné i ústní (prezentace).

Úkoly se odevzdávají prostřednictvím Zadání v MS Teams v týmu příslušného předmětu. 

Závěrečný test ve formě online, real-time psané eseje na předem zadanou četbu - pro získání známky je potřeba min. 50% a více.
Kdo neodevzdá písemné úkoly zadávané během semestru, nebude mít nárok na hodnocení (zápočet), byť by složil závěrečný test.
Studující má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny. 

Osnovy výuky

Vybrané texty, převzaté z profesionálních časopisů o umění či uměnovědné literatury, denního "tisku" (online), přednášky a moderované diskuse současných teoretiků, vědců, filozofů, žurnalistů, spisovatelů. V průběhu semestru studující čtou jednu beletristickou knihu. 

 1. Introductory class. (students introduce themselves). Homework: getting your first presentation ready.
 2. First round of presentations - A Presentation About Anything
 3. First round of presentations continues/+ motivation letter (letter of intent) for an artistic residency/HW: motivation letter
 4. Artist's statement. Examples (written, spoken)./ Guardian podcast (from Today in Focus series)/HW: artist's statement
 5. Discussion on the submitted artist's statements. /Documentary film from the Jihlava DOK selection part I/ HW. Reading Oryx and Crake (part  1)
 6. Documentary film from the Jihlava DOK selection part II. Discussion. 
 7. Oryx and Crake part 1 quiz. Discussion./Antennae Journal. Features of artists from the latest issues, discussion. HW: Oryx and Crake part 2. 
 8. The Guardian: The Long Audio Read. 
 9.  Oryx and Crake part 2 quiz. Discussion.  News articles on current issues, discussion. (sources: Deutsche Welle, BBC, The Guardian). HW: Oryx and Crake part 3. 
 10. Academic lecture/panel/interview - listening, discussion. Name to be specified during the course of semester/Basic principles of coherent writing/HW: Essay 1 - topic to be specified.
 11. Discussing the submitted essays/artistic video/film  (to be specified) +  discussion
 12. Oryx and Crake part 3 - quiz +  discussion/HW - final exam assignment

Učební cíle

Kontinuální budování slovní zásoby, odvedností ve čtení, psaní a mluveném projevu, upřesňování gramatických problémů, vylepšování schopnosti pracovat s akademickými texty, příprava na závěrečný všeobecný test v letním semestru na úrovni B2, odpovídajícímu zhruba FCE.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Jsou povoleny dvě absence. 

Základní literatura

Margaret Atwood, Oryx and Crake (EN)
The Guardian (EN)
e-flux, Mousse, Flash Art, and other art magazines (EN)
Dokumentární filmy z kolekce Promítej i ty (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor