Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Produktový design - zimní

FaVU-M2PD-ZAk. rok: 2021/2022

Student konzultuje upřesnění rozsahu diplomové práce a její přípravnou fázi (rešerše, analytická část). Konec semestru je obdobím kontroly rozpracovanosti kreativní fáze diplomní práce.Sleduje se samotná volba tématu a jeho aktuálnost,samostatnost a iniciativní přístup k projektu, inovativnost řešení, plnění cíle práce a formální úprava dokumentace. Preferuje se spolupráce s firmou, participující nebo zcela zajišťující realizaci prototypu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace vlastního uměleckého projektu.

Prerekvizity

Teoreticky podložený projekt praktického magisterského úkolu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Konzultace, přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet.

Osnovy výuky

Šestý ročník je vymezen pro ateliérovou diplomní práci. Součástí hodnocení diplomové práce je opět vymezení tématu a jeho formulace. Student prokazuje celým projektem svoji samostatnost. Dokladuje analytickou fázi řešení od vymezení tématu přes rešerši stávajících řešení,úvodní skici, inspirační prameny, použité faktografické zdroje, konstrukční koncept až po nástin realizačního postupu (technologie). Formuluje všechny výše zmíněné aspekty řešení v písemné zprávě a předkládá věrohodný prostorový model s doprovodnou dokumentací, jejíž rozsah je specifikován v zadání.

Učební cíle

Soustředit své schopnosti k realizaci magisterského úkolu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Základní literatura

Thackara,J. (ed): Design After Modernism, London
Mackenzie, D.: Green Design. Design for the Environment
Gilles Lipovetsky: Éra prázdnoty

Doporučená literatura

Schweiger, Werner J.: Wiener Werkstaette

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.