Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Malířství 1 - zimní

FaVU-M2M1-ZAk. rok: 2021/2022

Studenti samostatně konzultují a realizují závěrečnou magisterskou práci způsobilou prezentace na veřejnosti.
Šestý ročník je příležitostí k důkladnému formulování osobních východisek a současného směřování.
Možná vazba na teoretickou práci s příležitostí k témuž.
Realizace a veřejná obhajoba praktické magisterské práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti realizují svůj diplomní projekt, jsou schopni v diskusi obhájit zvolené metody a techniky, prokazují rozpracovanost formou skic, studijních kreseb a maleb či jiných relevantních materiálů. Při kontrole rozpracovanosti dokládají další samostatnou (uměleckou) činnost, orientaci ve starém i současném umění, citlivost ke škále jeho projevů.

Prerekvizity

Teoreticky podložený projekt praktickéh magisterského úkolu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových i individuálních konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory. Během semestru se studenti účastní minimálně jedné exkurze do zahraničních muzeí a galerií. Jednou za dva semestry probíhá malířský pobyt (plenér).

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet.

Osnovy výuky

Student se zaměřuje na samostatné vykonání magisterské práce. Student odevzdává magisterskou práci k posudkům vedoucímu a oponentovi.
Obhajoba magisterské práce před komisí, hodnocení závěrečné zkoušky.

Učební cíle

Soustředit své schopnosti k realizaci magisterského úkolu. Profilace osobnosti prostřednictvím výtvarné práce, rozvoj citlivosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Základní literatura

Gordon Graham: Filozofe umění, Barrister/Principal 2004

Doporučená literatura

Marshal McLuhan:Jak rozumět médiím, Odeon 1991
Arthur C. Danto:After the end of art,Princeton University Press 1997
Thomas McEvilley:The Exiles Return, Cambrodge University Press 1993

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.