Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Malířství 2 - zimní

FaVU-M1M2-ZAk. rok: 2021/2022

Další upevňpování svých výtvarných názorů a integrity osobnosti.
Usilovná soustředěná práce směřující k účasti na skupinových výstavách.
Pokračování v hlubokém ponoru do problematiky vytýčeného média.
Kritické myšlení a samosttatný přístup k umělecké činnosti a prxi v uměleckém provozu.
Platforma pravidelných ateliérových schůzek na kterých studenti i hosté ukazují a konzultují věci, zde se konají besedy, studenti zde mohou pracovat, jsou nuceni v kruhu kolektivu verbálně formulovat svá východiska a teze vetknuté do zvolené formy. Pravidelná účast na ateliérových schůzkách, na kterých se student seznamuje s pracemi a ideami spolužáků je tou nejzdravější půdou pro vytváření sebevědomých generačních názorů. Prezentace svého názoru ve větším společenství ateliérového kruhu je důležitou součástí výuky

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

18

Výsledky učení předmětu

Tvůrčí přístup k technologiím svého oboru i jeho uměleckému kontextu.

Prerekvizity

Ukončené Bakalářské studium.
Účast na ateliérových schůzkách.
Efektivně se ozvíjející osobnostní a umělecký potenciál.
Odborná orientace v současné problematice zvoleného média.
Schopnost samostatného rozvoje a studia.
Domácí či zahraniční stáž.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Exkurze výstav a jejich rozbor.
Výuka probíhá formou kolektivní diskuse v kruhu nad tématy a konkrétními pracemi.
Práce je nahlížena z hlediska užití formy, přístupnosti potenciálního diváka a kontextu vznikajícího díla.
Individuálně se klade důraz na další rozvoj myšlení a integritu umělecké tvorby a osobnosti.
Klást důraz na to, aby se student podílel na produkci výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit
Vyslání na zahraniční studijní cestu, kde se student bude konfrontovat s jiným prostředím.
Na základě vlastních výstavních aktivit spoluvytvářet současný generační umělecký jazyk.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Prohlubování teoretických a technologických znalostí podle individuálního zaměření studenta.
Kontinuální rozvoj dovedností ve zvoleném médiu.
Rozvoj osobnosti a intelektuálních schopností.
Studium současného umění v oboru.
Pravidelná účast na ateliérových konzultacích.
Exkurze výstav a jejich rozbor.
Uvědomění si sebe sama v uměleckém kontextu
Podíl na produkci výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit.
Absolutorium zahraniční stáže za účelem ověření si dosažených kvalit v jiném prostředí.
Samostatná soustředěná umělecká činnost.

Učební cíle

Student musí být schopen být aktivně účasten ateliérových schůzek a konzultací.
První ročník magisterského studia je logické pokračování v činnosti předcházejícho studia.
Individuální rozvoj, včetně rozvoje technických dovedností.
Schopnost amostatně realizovat úkoly, vycházející z tvůrčí přirozenosti studenta.
Seznámení se s byrokratickým systémem (grantová, daňová a finanční politika). Tato schopnost napomůže emancipaci umělce.
Vysoká míra odbornosti.
Schopnost komunikovat své umělecké postoje.
Účast na uměleckém provozu mimo školu.
Zahraniční stáž.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Základní literatura

Uta Groesnick, Burkhard Riemschneider, Art Now, 2002
IRWIN (ed.), East Art Map, 2006
ŽIŽEK, Slavoj, Mluvil tu někdo o totalitarismu?, 2003
BOURRIAUD, Nicolas, Postprodukce, Tranzit.cz, 2004
JANOŠČIK,Václav,(ed.)Objekt,Praha,Kvalitář
VVP AVU (ed.), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, od 2007 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.