Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Kresba a grafika - zimní

FaVU-M1GR-ZAk. rok: 2021/2022

Předmět navazuje na bohatou historii a tradici klasických disciplín. Nevyhraňuje se dogmaticky nebo konzervativně. Naopak, podněcuje studenty k rozšíření konceptuálního chápání tradičních technik v současném umění. Studenti volí své prostředky adekvátně konceptuálním i technologickým požadavkům individuálně zvolených témat. Pracují s různorodostí vyjádřovacích médií, s následnou možností jejich prezentace prostřednictvím výstav, publikací a jiných formátů. Jsou podněcováni k ambicióznosti a orientaci na umělecké progresivní scéně i uměleckém trhu a k samostatné nebo skupinové prezentaci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

18

Výsledky učení předmětu

Schopnost definování artikulace vlastních témat relevantní jak pro diskurz současného umění, tak pro tradici kresby a grafiky, vysoce pokročilá znalost grafických technik (linorytu, suchej jehly, monotypie a acetonového přetisku a sítotisku a dalších ), vysoká flexibilita v práci s mediálními přesahy, vysoká úroveň orientace v současném umění, schopnost samostatně vystavovat, schopnost pojmout materialitu a objekt vo vztahu ke kresbě a grafice. Schopnost definování artikulace vlastních témat relevantní jak pro diskurz současného umění, tak pro tradici kresby a grafiky

Prerekvizity

Schopnost stanovit a obhájit osobní magisterský program. Schopnost definování artikulace vlastních témat relevantní jak pro diskurz současného umění, tak pro tradici kresby a grafiky. Pokročilá znalost grafických technik. Vysoká úroveň orientace v současném umění.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V úvodu semestru probíhá iniciace uměleckého výzkumu a konzultace předestřených individuálních témat.

Výuka probíhá následně formou pravidelných skupinových konzultací vedoucího a asistenta atelieru se studenty nad schválenýma semestrálními úkoly. V průběhu semestru jsou paralelně zadávány dílčí úkoly individualizované pro jednotlivé studenty nebo ročník.
Pravidelné prezentace rozpracovaných semestrálních prací před externími profesionály.
Součástí výuky jsou technologické workshopy na semestrální (ročníkové) téma.
Práce na projektech, návštěvy výstav a komentovaných prohlídek, plénery.
Pedagogové podněcují studenty k aktivní diskuzi a prezentaci svých pracovních výsledku. A to jak na poli školy tak i v uměleckém galerijním provozu.

Ateliérová práce, prezentace, přednášky, konzultace, debaty, exkurze, studium literatury

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanovené následující podmínky:

-absolvování a aktivní účast na všech povinných pravidelných společných konzultacích semestrálních prací v ateliéru (1 krát za týden)
-aktivní účast a prezentace ateliérové práce na pravidelných ateliérových kritikách (2 krát za semestr)
- schopnost reflexe/ zohlednění doporučení plynoucích z konzultací a kritík při další práci na semestrálním projektu
-plnění zadaných úkolů
-účast na ateliérových workshopech a společných ateliérových projektech
-účast na plenéru
- prokázatelný aktivní zájem o současné umění
Účast se stvrzuje podpisem na prezenční listině. Povolená je 1 neomluvená absence / semestr.
- udelení zápočtu

Ateliérovou zkoušku hodnotí komise.

Osnovy výuky

Samostatná a kontinuální ateliérová práce na vlastním magisterském projektu, pravidelné ateliérové konzultace s vedoucím ateliéru a jejich zohlednění v řešeném projektu (každý týden po dobu trvání semestru), participace na společných ateliérových projektech, aktivní účast na pravidelných ateliérových kritikách (obvykle 2x za semestr), účast na společných ateliérových workshopech, mimoškolní umělecké aktivity, prezentace semestrální práce před komisí, veřejná prezentace semestrální práce v rámci otevřených dnů Enter, FaVU, zodpovědnost za pravidelný úklid pracovních prostor.

Harmonogram:
1. Vymezení tématu uměleckého výzkumu nebo autorského projektu (alterace v podobě možného ateliérového zadání).
2. Rozvoj zvolené problematiky, umělecký výzkum, experimentování, ověřování, variování.
3. Prezentace a obhajoba na ateliérových kritikách.
4. Účast na všech společných akcích – jmenovitě plenéru, ateliérových workshopech, exkurzích a akcích dle programu celého ateliéru.
5. Instalace, prezentace a obhajoba semestrální práce.
6. Účast ve veřejené prezentaci v rámci dne otevřených dveří.

Učební cíle

Předmět, intermediálního charakteru učí studenty konceptuálně uchopovat klasické kresebné a grafické techniky v reakci na aktuální spoločensko-politické dění a pokročilou orientaci v současném umění. Prostřednictvím dlouhodobého autorského uměleckého výzkumu student adekvátně rozvíjí, ověřuje a kriticky uchopuje úzce vymezená témata navazující na zaměření ateliéru.
Cílem předmětu je artikulace záměru magisterké práce a její postupná kritická reflexe, které dosahuje individuální prací v ateliéru, praktickým ověřováním a konzultacema. Student kriticky sebevědomě volí adekvátné prostředky pro dosáhnutí svých záměrů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Mandatory regular consultation of semester project (weekly), active participation and presentation of created studio works at regular studio examinations (twice per semester), participating on studio workshops and collaborative studio projects, evident interest in the contemporary art. Ongoing progress on creating master degree's final project.
Attendance list. Proven continuous work on the school premises.
A single absence at studio consultations is allowed.

Základní literatura

W. J. T. Mitchell, Teorie obrazu (CS)
Yuval Noah Harari, Sapiens stručná história ľudstva, Aktuell (CS)

Doporučená literatura

Emma Dexter, Vitamin D: New Perspectives in Drawing (EN)
Vladimír Kokolia, Slovník Grafiky 2, 2008 (CS)
Časopis X (SK)
Tomáš Pospiszyl, Asociativní dějepis umění (CS)
Karel Císař, Abeceda věcí (CS)
Edwin Carels, Kate Macfarlane, Graphology / drawings from automatism and automation (EN)
Petra Lange-Berndt, Materiality (EN)
Omar Kholeif (ed.) You Are Here. Art Afer the Internet (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.