Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Kresba a grafika - letní

FaVU-M1GR-LAk. rok: 2021/2022

Předmět konceptuálního charakteru předpokládájúcí rozsáhlou orientaci v prostředí současného umění. V návaznosti na předchozí zkušenosti je v letném semestru je orientován na opětovné ověření indiviuální umělecké koncepce sloužící jako podklad k realizaci diplomové práce. Předmět podněcuje studenty k rozšíření konceptuálního chápání tradičních technik v současném umění. Studenti volí své prostředky adekvátně konceptuálním i technologickým požadavkům individuálně zvolených témat. Pracují s různorodostí vyjádřovacích médií, s následnou možností jejich prezentace prostřednictvím výstav, publikací a jiných formátů. Jsou podněcováni k ambicióznosti a orientaci na umělecké prograsivné scéně i uměleckém trhu a k samostatné nebo skupinové prezentaci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

18

Výsledky učení předmětu

Teoreticky podložený projekt praktického magisterského úkolu. Vysoká znalost grafických technik a schopnost jejich využití pro individuální autorský projev na poli současného umění. Profesionální orientace v současném umění, vysoká flexibilita v práci s mediálními přesahy, vysoká úroveň orientace v současném umění, schopnost samostatně vystavovat, schopnost pojmout materialitu a objekt vo vztahu ke kresbě a grafice. Schopnost definování artikulace vlastních témat relevantní jak pro diskurz současného umění, tak pro tradici kresby a grafiky

Prerekvizity

Schopnost realizovat osobní magisterský program. Schopnost pojmout materialitu a objekt vo vztahu ke kresbě a grafice. Schopnost definování a artikulace vlastních témat relevantní jak pro diskurz současného umění, tak pro tradici kresby a grafiky. Pokročilá znalost grafických technik. Vysoká úroveň orientace v současném umění.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V úvodu semestru probíhá iniciace uměleckého výzkumu a konzultace předestřených individuálních témat.

Výuka probíhá následně formou pravidelných skupinových konzultací vedoucího a asistenta atelieru se studenty nad schválenýma semestrálními úkoly. V průběhu semestru jsou paralelně zadávány dílčí úkoly individualizované pro jednotlivé studenty nebo ročník.
Pravidelné prezentace rozpracovaných semestrálních prací před externími profesionály.
Součástí výuky jsou technologické workshopy na semestrální (ročníkové) téma.
Práce na projektech, návštěvy výstav a komentovaných prohlídek, plénery.
Pedagogové podněcují studenty k aktivní diskuzi a prezentaci svých pracovních výsledku. A to jak na poli školy tak i v uměleckém galerijním provozu.

Ateliérová práce, prezentace, přednášky, konzultace, debaty, exkurze, studium literatury

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanovené následující podmínky:

-absolvování a aktivní účast na všech povinných pravidelných společných konzultacích semestrálních prací v ateliéru (1 krát za týden)
-aktivní účast a prezentace ateliérové práce na pravidelných ateliérových kritikách (2 krát za semestr)
- schopnost reflexe/ zohlednění doporučení plynoucích z konzultací a kritík při další práci na semestrálním projektu
-plnění zadaných úkolů
-účast na ateliérových workshopech a společných ateliérových projektech
-účast na plenéru
- prokázatelný aktivní zájem o současné umění
Účast se stvrzuje podpisem na prezenční listině. Povolená je 1 neomluvená absence / semestr.
- udelení zápočtu

Ateliérovou zkoušku hodnotí komise.

Osnovy výuky

Samostatná a kontinuální ateliérová práce na vlastním magisterském projektu, pravidelné ateliérové konzultace s vedoucím ateliéru a jejich zohlednění v řešeném projektu (každý týden po dobu trvání semestru), participace na společných ateliérových projektech, aktivní účast na pravidelných ateliérových kritikách (obvykle 2x za semestr), účast na společných ateliérových workshopech, mimoškolní umělecké aktivity, prezentace semestrální práce před komisí, veřejná prezentace semestrální práce v rámci otevřených dnů Enter, FaVU, zodpovědnost za pravidelný úklid pracovních prostor.
Harmonogram:
1. Vymezení tématu uměleckého výzkumu nebo autorského projektu (alterace v podobě možného ateliérového zadání).
2. Rozvoj zvolené problematiky, umělecký výzkum, experimentování, ověřování, variování.
3. Prezentace a obhajoba na ateliérových kritikách.
4. Účast na všech společných akcích – jmenovitě plenéru, ateliérových workshopech, exkurzích a akcích dle programu celého ateliéru.
5. Instalace, prezentace a obhajoba semestrální práce.
6. Účast ve veřejené prezentaci v rámci dne otevřených dveří.

Učební cíle

Předmět, intermediálního charakteru učí studenty konceptuálně uchopovat klasické kresebné a grafické techniky v reakci na aktuální spoločensko-politické dění a pokročilou orientaci v současném umění. . Prostřednictvím dlouhodobého autorského uměleckého výzkumu student adekvátně rozvíjí, ověřuje a kriticky uchopuje rozpracované téma.
Cílem předmětu je pokračováním v práci na záměru magisterké práce, zhodnocení případních rizik a kritická reflexe problémů, které nastali po počáteční fázy artikulace vlastní témy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná pravidelná konzultace semestrální práce v ateliéru(jednou týdně), aktivní účast a prezentace ateliérové práce na pravidelných ateliérových kritikách (dvakrát za semestr), účast na ateliérových workshopech a společných ateliérových projektech, prokázatelný aktivní zájem o současné umění. Průběžná práce na magisterském projektu.
Prokazatelná kontinuelní práce ve školním ateliéru.
Prezenční listina. Povolená 1 absence na ateliérových konzultáciách.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Vladimír Kokolia, Slovník Grafiky 2, 2008 (CS)
Gaston Bachelard, Poetika prostoru (CS)
Nelson Goodman, Jazyky umění / nástin teorie symbolů (CS)
Miroslav Petříček, Myšlení obrazem / průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé (CS)

Doporučená literatura

Emma Dexter, Vitamin D: New Perspectives in Drawing (EN)
Časopis X
Tomáš Pospiszyl, Asociativní dějepis umění (CS)
Abraham Adams, Lou Cantor (eds.). Intersubjectivity Vol. I. Language and Misunderstanding (EN)
Antony Hudek (ed.), The Object (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.