Detail předmětu

Oborový ateliér I - Produktový design - zimní

FaVU-B1PD-ZAk. rok: 2021/2022

Zde je rozvíjena schopnost uplatnit výtvarnou kreativitu, jako důležitý inspirativní fenomen integrující spektrum oborů podílejících se na procesu navrhování produktů kusové a hromadné výroby. Jde zejména o produkty vytvářející bezprostřední životní prostředí. Pedagogem jsou zadány dva úkoly.Zadání jsou individuální, reagující na specifičnost předchozího studentova studia.Úlohy mohou mít formu volné kompozice s vymezeným inspiračním zdrojem.V tomto smyslu se 1. semestr stává přípravným či vyrovnávacím.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Znalost základních ateliérových technologií.

Prerekvizity

Prerekvizitou jsou umělecké a teoretické schopnosti, prokázané při přijímací zkoušce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Konzultace, přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Úkoly jsou zadávány výhradně pedagogem. Jedná se o projekty s jednoduchou funkční strukturou a důrazem na výtvarnou stránku návrhu. Pokud přichází student z prostředí, kde získal výtvarné zkušenosti v omezené míře, je mu zadána úloha volného kompozičního charakteru. 1. ročník se v tomto smyslu stává přípravným (vyrovnávacím).

Učební cíle

Cílem je, aby lidé obdařeni přirozeným výtvarným kreativním talentem si osvojili metodičnost při navrhování, pochopili širší kontext navrhovaných objektů jako prostředků v procesu lidských aktivit a ptali se po jejich smyslu. Aby si uvědomovali kontinuitu oboru s kulturní historií, na kterou navazuje a ve filosofické rovině byli schopni postihnout etické aspekty tvorby v designu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Základní literatura

Mackenzie, D.: Green Design. Design for the Environment
Bernd Polster, Olaf Meyer: A-Z of Modern design

Doporučená literatura

Schweiger, Werner J.: Wiener Werkstaette

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.