Detail předmětu

Action Media for Exchange Students

FaVU-MEES-SAk. rok: 2020/2021

Umění performance - nejvýraznější prostředek současného akčního umění navazující na happeningy, události a jiné aktivity, hraniční forma výtvarného umění, zaměřená přímo na tvůrčí čin v časoprostorové situaci, ve skutečném čase a přirozeném prostředí, intermediální projev spojující některé tradiční postupy divadelní, taneční, hudební, literární, výtvarné i architektonické, v současném vztahu akce–prostředí kladoucí důraz na nová média: video, počítače, komunikační technologie

Umění performance je zaměřené na podstatu tvůrčího činu. Prolíná všemi formami současného uměleckého projevu. Aktuální performativita se vyjadřuje jakýmikoli médii. Od akcí individuálního uvědomování, přes tělo i nové technologie, až k sociálním interakcím a environmentálnímu aktivizmu. Volné umění akce zahrnuje široké spektrum živé práce s informacemi, zabývá se uměním interakce, medializace a prezentace, s celým potenciálem osobnosti, i s pomocí multimediálních technologií a digitálního zobrazování - pracuje s imaginací.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Kurz doplňuje v teoretické a historické rovině studia akčního umění v oblasti mediální a interaktivní tvorby.

Prerekvizity

Bez prerekvizit.

Doporučená nebo povinná literatura

Bruce Wands, Art of the Digital Age, 2007
Elisabeth Jappe, Performance, Ritual, Prozess, Prestel - Munich

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se uskutečňuje formou skupinových konzultací učitele se studenty o zadaných semestrálních úkolech. Výuka zahrnuje přednášky a workshopy o semestrech (tématických tématech) poskytovaných externími lektory.

Způsob a kritéria hodnocení

: klasifikovaný zápočet
Podmínkou k získání zápočtu je splnění zadaných dílčích úkolů formou referátu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. biologický časoprostor - subjekt - řeč (BUTÓ - Min TANAKA / SANKAI JUKU )
2. pohyb a energie - myšlení a jazyk, etymologie a semiotika (JUDSON DANCE GROUP)
3. řeč obrazu: původ obrazu ve vizuálním gestu - akční malba (MATTIEU / POLLOCK)
4. hudba řeči: akustické gesto - orální tradice, vyprávění, zpěv, dramatizace, rétorika (Meredith MONK / Diamanda GALAS)
5. písmo jako fixovaný posunek - kaligrafie (SHIRAGA - GUTAI )
6. "gestická akce" (Herman NITSCH / AKCIONISMUS)

Cíl

Performance rozvíjí schopnosti kombinovat a integrovat různé výrazové prostředky v komplexní umělecké dílo. Poznávání a ovládání technik prezentace vede ke schopnosti kreativního vstupování a zasahování do skutečnosti. Atelier je postavena na prohloubené nauce o člověku. Člověku jako tělesné, duševní a duchovní bytosti, člověku s vesmírnou dimenzí. Takto založené učení je cestou jak získávat poznatky o světě a o člověku metodou vnitřního školení, jež vede ke svobodě individuality. Zkušenostmi ve světě a ve svém sociálním okolí musí student nalézt sama sebe, svůj světový názor, svůj osudový okruh bytostí a své úlohy ve světě. Úkolem učitele není dotýkat se žákova „já“, nýbrž přispět k tomu, aby se jeho prostředky (tělo a duch) utvářely tak, aby individualita jimi mohla volně vládnout. Pomáhá odstraňovat fyzické a mentální překážky a utváří podmínky, jimiž duch může vstupovat do života v plné svobodě. Zastupovat a bránit za každé situace sféru „čistého lidství“, bez ohledu na politické a ekonomické zájmy, je nezastupitelná funkce autonomního duchovního života každého adepta umění, který současně s garancemi volného toku informací, musí být chráněn akademickými svobodami. Nejdůležitějším úkolem není poskytovat vědomosti jako takové, ale umění učit se sebevzdělávat. Cílem je vzdělávání člověka s cílem jeho sebe-utváření. V umění vychovávat, se v principu nejedná o souhrn pedagogických metod, ale především o příkladný životní postoj. Nejdůležitějším úkolem uměleckého pedagoga je podporovat a sociálně zúrodňovat nadání (nikoli přivádět k práci v předem nalinkovaném systému technicko-ekonomických trendů). Záměrem takovéto školy není vychovávat naprogramované komerční specialisty, nýbrž mnohostranně vzdělané tvůrčí osobnosti, plné zájmu o celou skutečnost života (které tak snadno zvládnou i svoji zvolenou specializaci). Základní podmínkou tvořivého duchovního života je svoboda projevu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je povinná.

konzultace cca. 3 hod. týdně
atelierová praxe cca. 12 hod. týdně

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor ZST , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program magisterský navazující

    obor ZST , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor