Proděkan pro internacionalizaci

 • Oblast působnosti: koordinace aktivit, které souvisejí s navazováním a rozvíjením zahraničních vztahů; vytváření organizačních podmínek pro vysílání studentů a přijímání studentů z jiných škol ke studiu v rámci studijních programů fakulty; koordinace, evidence a zajištění programu Erasmus+ (ve spolupráci se zahraničním oddělením fakulty); efektivní a operativní využívání programů mobilit studentů a zaměstnanců; zveřejňování informací o možnostech mobilitních programů (ve spolupráci se zahraničním oddělením fakulty); koordinace přípravy, předkládání, uskutečňování a hodnocení projektů fakulty v rámci rozvojových programů MŠMT aj. v oblasti internacionalizace; zabezpečování a rozvoj mezinárodní spolupráce se vzdělávacími, uměleckými a dalšími institucemi v oblasti činností realizovaných fakultou (v součinnosti s proděkanem/proděkankou pro rozvoj a vnější vztahy); komunikace a zveřejňování informací v oblasti své působnosti. Metodicky řídí zahraniční oddělení fakulty a koordinuje součinnost fakulty s Odborem zahraničních vztahů VUT.
 • PhDr. Ladislav Jackson, Ph.D.

  PhDr.

  LadislavJackson

  Ph.D.

  místnost č. 310/U2, tel. 777 760 706

  +420 54114 6838
  jackson@favu.vut.cz


     
    

  Vizitka     Zahraniční oddělení

 • Proděkanky a proděkani ve spolupráci s vedením univerzity, děkanem, tajemnicí a odpovědnými pracovníky fakulty zabezpečují zejména tyto oblasti: plnění ustanovení právních norem vztahujících se k vysokým školám (zejm. zákony č. 111/1998 Sb. a č. 130/2002 Sb.) a příslušných nařízení a usnesení vlády a vnitřních předpisů a norem univerzity a fakulty; posuzování efektivnosti a účinnosti vnitřních předpisů a norem fakulty, zpracovávání a předkládání návrhů na jejich úpravy; naplňování strategického záměru fakulty a v rámci své funkční působnosti příprava návrhů pro jejich aktualizaci; naplňování rozhodnutí, směrnic a pokynů děkana (a jejich kontrola v rámci své působnosti); aktivní účast v poradních orgánech děkana; vytváření a řízení poradních sborů v rámci své působnosti; organizační a obsahové zabezpečování akademických obřadů; vytváření podkladů pro prezentační materiály fakulty v návaznosti na svou funkční působnost.