Proděkan pro výstavbu a dislokace

 • Rozsah působnosti: koordinace kroků fakulty směrem k plánované rekonstrukci areálu Údolní 244/53; udržování aktuálního stavu pasportizace budov využívaných fakultou; koordinace využití prostor v budovách fakulty a zajišťovaní jejich funkčnosti (ve spolupráci s tajemnicí fakulty a správcem areálu Údolní 244/53); zlepšování prostorových a materiálních podmínek pro fungování všech fakultních pracovišť; koordinace a analytická podpora přípravy strategie fakulty (ve spolupráci s dalšími proděkany), zejména strategického záměru fakulty a jeho aktualizací; komunikace a zveřejňování informací v oblasti své působnosti. Řídí činnost dislokační komise a koordinuje součinnost fakulty s Investičním odborem VUT a Provozním odborem VUT.
 • doc. Mgr. Tomáš Medek

  doc. Mgr.

  TomášMedek

  místnost č. 118/U5, tel. 731 408 235

  +420 54114 6811
  tmedek@favu.vut.cz


     
    

  Vizitka     Dislokační komise

 • Všechny proděkanky a proděkané ve spolupráci s vedením univerzity, děkanem, tajemnicí a odpovědnými pracovníky fakulty zabezpečují zejména tyto oblasti: plnění ustanovení právních norem vztahujících se k vysokým školám (zejm. zákon č. 111/1998 Sb. a 130/2002 Sb.) a příslušných nařízení a usnesení vlády a vnitřních předpisů a norem univerzity a fakulty; posuzování efektivnosti a účinnosti vnitřních předpisů a norem fakulty, zpracovávání a předkládání návrhů na jejich úpravy; naplňování strategického záměru fakulty a v rámci své funkční působnosti příprava návrhů pro jejich aktualizaci; naplňování rozhodnutí, směrnic a pokynů děkana (a jejich kontrola v rámci své působnosti); aktivní účast v poradních orgánech děkana; vytváření a řízení poradních sborů v rámci své působnosti; organizační a obsahové zabezpečování akademických obřadů; vytváření podkladů pro prezentační materiály fakulty v návaznosti na svou funkční působnost.