Focus Group: Distanční a on-line výuka – reflexe letního semestru akad. roku 2019/2020 a nastavení výuky pro zimní semestr akad. roku 2020/2021

 • Místo konání: FaVU VUT, Údoní 53, budova U2, místnost 325
 • Termín konání: 24. září 2020 16.00–18.00
 • Studenti: Jan Bražina (AS2), Vasil Burak (AGD2), Polina Davydenko (AFO), Jakub Polách (AGD1), Terézia Poljaková (AHP), Monika Rygálová (AIN), Tamara Spalajkovic (AVI), Martin Pfann (AEN)
 • Přísedící: Filip Cenek, děkan; Katarína Hládeková, proděkanka pro studium; Jana Kořínková, proděkanka pro vědu a kvalitu
 • Moderace: Monika Šimková
  Výhody a nevýhody distanční výuky (aktuální zkušenosti studentů za letní semestr akad. roku 2019/2020)
 • Nevýhody: Studenti vnímají jako problematické, že během jarního semestru jednotliví vyučující komunikovali prostřednictvím několika různých platforem. Informace ke studentům nepřicházely v jednotné formě, což zvyšovalo nároky na pozornost. Bylo potřeba sledovat více komunikačních kanálů a e-mailových účtů. Pro část studentů bylo náročné, že se v některých předmětech výuka začala soustředit na čtení textů a psaní esejů. I přes náročnost této formy si ovšem zkušenost se psaním textů část studentů naopak pochvaluje. Jako problematické se studentům jeví zejména to, že v některých předmětech nebyla dostatečná zpětná vazba ze strany vyučujících. Mrzelo je, když s velkou námahou vytvořili např. esej a nedostali konkrétní reakci na svůj text, následně se jen v IS VUT objevila známka bez zdůvodnění. Vysoce účastníci skupiny naopak hodnotili výuku předmětů, jejichž vyučující se studenty pravidelně komunikovali.
 • Co studentům dělalo největší potíže? K problematickým částem on-line výuky patřilo zejména to, že část studentů není zvyklá vyjadřovat se písemně a bylo to pro ně obtížné. Míru nejistoty studentů zvyšoval i fakt, že nebylo předem jasné, jaký bude požadovaný výstup potřebný k ukončení předmětu v letním semestru.
 • Výhody: Jako výhodnou hodnotili studenti skutečnost, že bylo velmi brzy stanoveno posunutí termínů pro splnění výstupů z předmětů. Mohli si jednotlivé činnosti lépe naplánovat v čase. Posunutí termínů se však částečně ukázalo i jako nevýhoda, protože díky odsunutí úkolů na pozdější dobu je povinnosti vyplývající z ukončení předmětů déle zatěžovaly.
  Náplň výuky
 • Členové Focus Group se shodli, že pokud jde o on-line výuku, určitě preferují, aby se odehrávala v předem pevně stanovených časech, tak jak je určeno v rozvrhu. Zároveň by uvítali možnost přehrát si záznam, například přednášky, pokud by se aktivity nestihli zúčastnit v reálném čase. Zásadní je zejména to, aby veškeré informace o on-line výuce, požadavcích na výstupy z předmětů a informace o ukončování předmětů, měly jednotnou formu a byly komunikovány prostřednictvím jednotné platformy. Část účastníků skupiny zmiňovala, že je pro ně důležité i to, aby forma výuky a způsoby ukončování předmětů měly různou formu, aby například nebylo nutné psát do všech předmětů eseje. Tento problém možná nebude v zimním semestru tak palčivý, protože přechod na on-line formu se koná hned na začátku semestru a studenti si mohou volitelné předměty zapsat podle toho, jak je stanovena forma výuky a požadavek na ukončení předmětu.
 • Nápady na vylepšení: Vytvořit podcasty s nahranými přednáškami.
 • Co by se určitě nemělo opakovat: Na dotaz, jaký způsob výuky by se určitě neměl opakovat, uvedl jeden z účastníků používání konkrétní komunikační platformy při výuce angličtiny, která zasílá notifikace všem účastníkům chatu při přidání jakéhokoli příspěvku do konverzace výukové skupiny (Discord), což působí rušivě.
  Časová náročnost
 • Kolik času studentům zabralo splnění on-line úkolů: Většina skupiny se shodla na tom, že časově jim splnění zadaných úkolů trvalo kratší dobu než v běžném školním režimu, ale mentálně jim to vlastně obsadilo větší časový úsek. Studenti zmiňovali také, že část předmětů, a to se netýká jen on-line výuky, je v poměru k náročnosti příliš nízce kreditovaná, a to i u předmětů, které je velmi zajímají. Studenti pak dělají pragmatickou volbu. To znamená, že si vyberou více kreditovaný předmět, i když je méně zajímá, aby měly kreditů dostatek.
Shrnutí
 • Informace o způsobu výuky a požadovaném výstupu včas a ideálně prostřednictvím jednotné platformy pro všechny předměty
 • Dostatečná zpětná vazba na výstupy, které studenti dodávají v rámci on-line výuky
 • Rozmanitost realizovaných forem výuky i požadovaných výstupů (napříč předměty)

Závěr
Studenti ocenili, že se debata konala. Vedla se diskuze o tom, jak byli vybráni účastnící pro tuto Focus Group, a také o tom, jak udělat případný výběr pro příští skupinu. Další možné téma pro Focus Group je poměr praktických a teoretických předmětů vyučovaných na fakultě.

Výsledky ankety (https://www.favu.vut.cz/f26745/d202671) pro student(k)y FaVU k jejich technickému zázemí a připravenosti na on-line formy výuky viz https://www.favu.vut.cz/fakulta/hodnoceni-kvality/technicke-zazemi-studenti.

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek