Detail publikace

Prostorový akt, jevy a tělesnost prostoru jako pojítko mezi umělci a architekty

KLODOVÁ, L. KOHOUTKOVÁ, K. FORETNÍK, J. PONEŠOVÁ, B.

Originální název

Prostorový akt, jevy a tělesnost prostoru jako pojítko mezi umělci a architekty

Anglický název

Spatial Act, phenomena and physicality of space as link between artists and architects

Typ

kniha odborná

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Publikace je záznamem výzkumu dvou případových studií pedagogického procesu spojení studentů architektury a studentů výtvarného umění (konkrétně Ateliéru tělového designu). Podstatou projektu bylo zkoumání dynamiky procesu společné tvorby. Jako jmenovatele, který by mohl být přístupný pro oba obory, jsme si zvolili fenomenologickou filozofii v její aktuální formě, kdy funguje jako inspirace pro navrhování staveb i realizaci uměleckých projektů. Realizovali jsme dva projekty - Projekt Wilsonův les a Projekt Olomouc, kdy každý z projektů se vyznačoval odlišnými kritériemi. Projekt Wilsonův les byl dlouhodobý a směřoval k dočasným realizacím v reálném prostředí, projekt Olomouc byl intenzivní a výsledky zůstaly ve formě ideových návrhů. V publikaci nejprve definujeme sledovaný jev a popisujeme zvolenou metodiku práce. Fenomén, kterých se zabýváme, je podložen stručným přehledem možných vztahů mezi uměním a architekturou z dějin obou oborů, a filozofickým rámcem, pojednávajícím o aktuálnosti myšlení inspirovaného fenomenologií v současné teorii architektury a umění. Centrální část publikace je tvořena souborem dat, získaných případovými studiemi. Data mají podobu textovou (průzkumné deníky, dotazníky a jejich vyhodnocení) i vizuální v podobě fotodokumentace jednotlivých realizací i průběhu akcí. V závěru podle analyzovaných dat popisujeme konkrétní rysy pedagogických procesů obou případů a jejich podíl na funkčnosti/nefunkčnosti spolupráce mezi studenty. Výsledky shrnujeme do sady doporučených podmínek pro vytvoření rámce pro pokračování multioborového pedagogického procesu v rámci Fakulty architektury (dále FA)a Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (dále FAVU).

Anglický abstrakt

The publication is a record of the research of two case studies of educational process students of architecture and fine arts students (specifically body Design Studio). The project was exploring the dynamics of the process of common creativity. As the denominator, which could be available for both scopes, we have chosen phenomenology in its current form, which acts as the inspiration for the design and the implementation of art projects. We have realized two projects-project Wilson's forest and the Project Olomouc, where each of the projects was marked by different criterions. Wilson forest´s project was a long-term project, terminated by realisation of temporary projects in the real environment, the project Olomouc was intense and the results remained in the form of ideal suggestions. In the publication we first define the observed phenomenon and describe chosen methodology. The phenomenon is supported by a brief overview of the possible relationships between art and architecture, the history of both disciplines and philosophical framework, dealing with the topicality of thinking inspired by the phenomenology in the contemporary theory of architecture and art. The central part of the publication is made up of a set of data, collected in case studies. The data are in textual form (the exploration diaries, questionnaires and their evaluation) and in visual form (photo documentation of each event). In conclusion, we describe the specific features of the educational processes of both cases and their participation in the functionality of the/malfunction of the cooperation between students based on the analysed data. The results are summarised in a set of recommended conditions for the establishment of a framework for the continuation of the multidisciplinary process between Faculty of architecture (FA) and the Faculty of fine arts of Technical University in Brno (the FFA).

Klíčová slova

výtvarné umění, architektura, pedagogický proces, mezioborovost, fenomenologie

Klíčová slova v angličtině

art, architecture, educational process, interdisciplinarity, phenomenology

Autoři

KLODOVÁ, L.; KOHOUTKOVÁ, K.; FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B.

Rok RIV

2015

Vydáno

20. 12. 2015

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5303-6

Kniha

Prostorový akt, jevy a tělesnost jako pojítko mezi umělci a architekty

Číslo edice

první

Strany počet

128

BibTex

@book{BUT123025,
  author="Lenka {Klodová} and Karolina {Raimund} and Jan {Foretník} and Barbora {Ponešová}",
  title="Prostorový akt, jevy a tělesnost  prostoru jako pojítko mezi umělci a architekty",
  year="2015",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně",
  address="Brno",
  edition="první",
  pages="128",
  isbn="978-80-214-5303-6"
}

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš