Detail projektu

Art Research Bridge

Období řešení: 01.01.2015 — 02.03.2016

O projektu

Cílem projektu Art-Research Bridge (Most mezi výzkumem a uměním) zaměřujícího se na spolupráci mezi Fakultou výtvarných umění VUT v Brně (FaVU VUT v Brně) a Fakultou humanitních věd Islandské univerzity (The School of Humanities, University of Island) je koordinovat umělecký a teoretický výzkum učitelů a studentů pracujících na tématech souvisejících s oborem mediální umění a digitální kultura, který propojuje vědecké a humanitní obory obou univerzit. Účelem projektu je pokračovat v dříve navázané spolupráci mezi Národní galerií v Reykjavíku, její nově otevřenou výzkumnou laboratoří, Síní Vašulkových , a rozvíjejícím se projektem tzv. Kuchyně Vašulkových (Vasulka Kitchen) na FaVU VUT v Brně, připravovaným v rámci rozšiřujícího se mediální archivu této fakulty. Projekt navrhuje podpořit akademickou účast na konferencích a jednáních plánovaných pro obě města. Konference v Reykjavíku proběhne v Síni Vašulkových, oddělení Národní galerie, s účastníky z akademické oblasti. V Brně bude konference zajišťována Fakultou výtvarných umění VUT v Brně a mediálním archivem.

Popis anglicky
The aim of the Art-Research Bridge cooperation project between FFA BUT and The School of Humanities of the University of Island, is to coordinate artistic and theoretical research of teachers and students working on topics related to the field of Media Art and Digital Culture which interconnects the scientific and humanities fields of both universities. The project aims to continue with previously established cooperation between the National Gallery of Reykjavik, their newly opened research laboratory, the Vasulka Chamber and the evolving Vasulka Kitchen project at FFA BUT established within the framework of the faculty's expanding media archive. The project proposes support of academic participation in conferences and meetings planned for both cities. The conference in Reykjavik will take place at the Vasulka Chamber, a department of the National Gallery, with academic participants. In Brno the conference will be guaranteed by FFA BUT and the Media Archive.

Klíčová slova
Umělecký výzkum, Brno, Island, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Fakulta humanitních věd Islandské univerzity, Síň Vašulkových, Národní galerie v Reykjavíku

Klíčová slova anglicky
Artistic Research, Brno, Iceland, Faculty of Fine Arts, Faculty of Humanities University of Iceland, the Vasulka Chamber , National Gallery in Reykjavik

Označení

EHP-CZ07-ICP

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ruller Tomáš, prof. akad. soch. - hlavní řešitel

Útvary

Ateliér performance
- příjemce (01.01.2015 - 01.04.2016)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Finanční mechanismy EHP/Norsko

- částečně financující (2015-05-20 - 2016-06-30)

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš