Informace ke studijním a pracovním pobytům

Základní přehled mobilitních programů

Viz PDF (verze 2024).

Studijní pobyt ERASMUS+

Studijní pobyty jsou jednosemestrální s případnou možností prodloužení dle pravidel programu ERASMUS+. Studijní pobyt v rámci tohoto programu znamená, že partnerská škola po Vás nebude vyžadovat školné a program Vám prostřednictvím VUT poskytne finanční podporu, která zpravidla pokryje Vaše výdaje. Nabídku partnerských zahraničních škol fakulty najdete zde. Fakultní přihlášku odevzdáváte na období a v termínech uváděných ve výzvě na Aktualitách zahraničního oddělení a na Informační tabuli fakulty (vedle vrátnice). Doktorandi podávají přihlášku formou žádosti schválené školitelem/školitelkou a předsedou oborové rady a přikládají také projekt zahraničního studia (absolvování kurzů hostitelské školy nebo práce na projektu) a příslib partnerské školy, která má Ph.D. program. Studentům posledního ročníku bakalářského a magisterského studia jsou stáže povolovány pouze v zimním semestru. Další informace o fungování programu ERASMUS+ na VUT naleznete na webových stránkách VUT. Student/ka si ze zahraničního studijního pobytu musí přivést minimálně 18 kreditů a v daném semestru nevykonává na FaVU zkoušku z předmětu Oborový ateliér.

Podmínky realizace studentských mobilit v rámci programu ERASMUS+

 • musí být uzavřena interinstitucionální smlouva s partnerskou institucí, vizte partnerské školy;
 • mobility se může zúčastnit pouze student/ka zapsaný/á ke studiu na FaVU VUT;
 • student/ka musí mít ukončený 1 ročník vysokoškolského studia (v 1. ročníku magisterského navazujícího studia je tedy možné vycestovat);
 • student/ka musí projít fakultním výběrovým řízením, ve kterém bude vybrán/a na příslušnou školu výběrovou komisí
 • studijní pobyt v zahraničí je součástí studia na FaVU VUT a neměl by vést k prodloužení studia;
 • FaVU VUT musí dát studentovi/studentce písemný souhlas s programem studia v zahraničí v tzv. Learning Agreement for Studies;
 • po absolvování studia vystaví přijímající instituce doklady o obsahu studia (Transcript of Records a sylaby/anotace kurzů) a potvrdí Confirmation of ERASMUS+ Study Period;
 • po návratu student předloží zahraničnímu oddělení fakulty výše uvedené dokumenty spolu se žádostí o uznání studia;
 • přijímající univerzita nesmí vybírat od studentů školné;
 • grant ve formě stipendia je vybranému studentovi/studentce poskytován vysílající univerzitou, a to z prostředků EU a z prostředků MŠMT;
 • vysílaný/á student/ka musí zvládnout jazyk na takové úrovni, aby byl/a schopen/a se účastnit výuky na zahraniční univerzitě;
 • délka trvání studijních pobytů je v rozsahu 3–12 měsíců na každém stupni (tzn. maximálně rok v bakalářském stupni studia, další rok pak v magisterském stupni studia a jeden rok v doktorském stupni studia).

Podrobnější informace pro studenty vyjíždějící na studijní pobyt ERASMUS+

Uzávěrka pro fakultní výběrové řízení bývá pravidelně v lednu pro oba semestry následujícího akademického roku. V případě neobsazených stáží se na podzim zpravidla koná doplňující výběrové řízení na letní semestr daného akademického roku. Ve 2. ročníku magisterského studia je možné vycestovat pouze v zimním semestru. Pokud uspějete ve vnitrofakultním výběru, zahraniční oddělení fakulty o Vás bude vybranou zahraniční školu informovat (tzv. nominace). Zahraniční škola poté zašle informace o způsobu podání přihlášky a další instrukce. Neváhejte se však také podívat na webové stránky dané zahraniční školy, případně ji kontaktovat. Student/ka před odjezdem na studijní stáž vyplňuje Learning Agreement, kde uvádí zvolené předměty, které chce v zahraničí absolvovat. Pokud studijní plány nenajdete na webových stránkách školy, musíte je zjistit dotazem na partnerské škole. Celkem musíte zapsat kurzy za minimálně 18 kreditů ECTS na jeden semestr. Ujistěte se, že jde opravdu o kredity ECTS – některé školy používají jiné kredity a je třeba je přepočítat. Abyste po návratu nemuseli přidělený grant vracet, musíte přivézt jednak potvrzení o délce pobytu (Confirmation of Erasmus+ Study Period), jednak potvrzení o absolvovaných kurzech (Transcript of Records) – a to o těch, které byly uvedeny v Learning Agreement, popř. v Changes to Original Learning Agreement (po příjezdu do zahraničí můžete původně zvolené kurzy rušit či zapsat nové – máte na to max. 30 dní od příjezdu). Minimální délka studijního pobytu je 3 měsíce, vyráží se však zpravidla na celý semestr, abyste měli možnost ukončit kurzy na partnerské škole. Organizace stáže je na Vás, FaVU Vám umožňuje (díky interinstitucionálním smlouvám s různými školami) nějakou dobu studovat na zahraniční škole, aniž byste musel/a platit školné, a zprostředkuje Vám na to určitou sumu peněz, ale je to Vaše odpovědnost a v podrobnostech máte volné rozhodování. Takže nástup na stáž záleží na názoru partnerské školy (např. v Anglii mají striktní představu) a na tom, jak si hodláte zorganizovat plnění studijních povinností na FaVU. Některé přihlášky zároveň slouží jako objednávka ubytování. Pokud tomu tak není, je třeba, abyste si zorganizovali ubytování sami. Zdrojem informací může být zahrančiní škola, popř. studenti FaVU, kteří už na dané škole byli. Po odeslání všech náležitostí Vám zahraniční škola potvrdí přijetí akceptačním dopisem a potvrzeným Learning Agreementem. Akceptační dopis může mít formu dopisu nebo e-mailu a škola jím potvrzuje Vaše přijetí na určitý časový úsek a na jaký obor jste přijati. Dokumenty jsou základní podmínkou pro sepsání Účastnické smlouvy na rektorátě VUT. Pokud Vaše stáž začíná před zápisy do nového akademického roku na FaVU, musíte na studijním oddělení FaVU pořádat o předčasný zápis. Zhruba 2–3 týdny před odjezdem kontaktujte pana Ing. Alexandra Tokára nebo pana Mgr. Jana Suchého na Oddělení zahraničních vztahů VUT a domluvte se na sepsání Účastnické smlouvy. Peníze Vám rektorát VUT vyplatí převodem na korunový nebo eurový účet u banky se sídlem v ČR nebo na eurový účet u banky v zahraničí. Souhrn: 2–3 týdny před odjezdem na zahraniční univerzitu si dohodnete na Odd. zahraničních vztahů VUT termín podpisu Účastnické smlouvy. K podpisu musíte doložit potvrzený Learning Agreement, akceptační dopis a musíte být zapsáni do příslušného akademického roku. 

Kurzy, ateliérové zkoušky a uznání studia

Povinné kurzy, které máte na FaVU zapsány, musíte absolvovat (nebo převést do dalšího roku, pokud to nejsou povinné kurzy už jednou převáděné). Proto se domluvte před odjezdem se svými vyučujícími, jakým způsobem tyto kurzy absolvujete. Výjimkou je Oborový ateliér – pokud splníte podmínku programu ERASMUS+ a přivezete alespoň 18 kreditů ECTS za semestr, nebudete skládat ateliérovou zkoušku na FaVU (nepočítejte tedy s kredity za ni!).Po návratu musíte požádat o uznání kreditů za kurzy absolvované na studijním pobytu. Na zahraničním oddělení FaVU předložíte: výpis absolvovaných kurzů potvrzených školou v originále (Transcript of Records); potvrzení o účasti v kopii (Confirmation of Erasmus+ Study Period); anotaci ke každému kurzu (popis náplně kurzu); žádost o uznání předmětů ze zahraniční školy.

Zdravotní pojištění

Povinností studenta je sjednat si zdravotní připojištění pro cesty do zahraničí v závislosti na situaci v jednotlivých státech – informace naleznete na www.cmu.cz, tel. 236 033 411, e-mail: info@cmu.cz. Pro země EU platí ve stručnosti následující: Pokud ještě nemáte Evropský průkaz zdravotního pojištění, požádejte o něj na pobočce své zdravotní pojišťovny. Pokud vám jej nestihne vydat v potřebné době, požádejte ji o vystavení papírového Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. V případě, že trpíte chronickým onemocněním, a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýzu nebo chemoterapii), je třeba její poskytnutí v zemi pobytu ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat. Více informací: www.vutbr.cz/studenti/staze/krizovy-plan.

Prodloužení stáže

Budete-li mít zájem o prodloužení stáže o několik týdnů, vyplňte, podepište a nechte si potvrdit formulář Extension of Erasmus+ Study Period zahraniční školou. Potvrzený formulář pošlete na zahraniční odd. FaVU spolu s písemným souhlasem vedoucího ateliéru a s harmonogramem ukončení kurzů zapsaných na FaVU v daném semestru. Formulář potvrzený oběma školami předáte na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu VUT, který se s vámi domluví na převodu peněz – ovšem pouze za předpokladu, že bude mít na prodloužení pobytu prostředky. Prodloužení stáže není nárokové. Prodloužení o celý semestr je nestandardní a povoluje se jen ve výjimečných případech. Před předložením formuláře Extension je třeba podat žádost o prodloužení stáže na obecném formuláři Žádost s podrobným popisem průběhu studia v daném semestru (kolik kreditů splníte na FaVU, kolik v zahraničí, za jaké kurzy je získáte, které kurzy budete převádět do dalšího akademického roku atd.). V případě schválení této žádosti podáte žádost o individuální studijní plán (na studijní oddělení) a formulář Extension of Erasmus+ Study Period (na zahraniční oddělení fakulty). Také bude nutné vyřídit si Learning Agreement na další semestr. Žádost o prodloužení studijního pobytu se musí na rektorát podat nejpozději 30 dní před původním ukončením stáže.

Návrat ze stáže

Nezapomeňte, že musíte ze zahraničí přivézt Confirmation of Erasmus+ Study Period (potvrzení o délce stáže), Transcript of Records (s min. 18 kredity ECTS!!!), jenž bude obsahovat tytéž kurzy, které potvrdily obě školy na Learning Agreement, a anotace k absolvovaným kurzům. Podrobnosti viz výše. Originál Confirmation a kopii Transcript of Records odevzdáte Odd. zahraničních vztahů rektorátu VUT (panu Tokárovi nebo panu Suchému), kopii Confirmation odevzdáte zahr. oddělení fakulty, originál Transcript of Records přiložíte k Žádosti o uznání kurzů absolvovaných v zahraničí, kterou s anotacemi kurzů odevzdáte také zahraničnímu oddělení FaVU. Pokud nesplníte všechny tyto náležitosti programu, budete muset grant vrátit.

Praktická stáž ERASMUS+ a Absolventská stáž ERASMUS+

Stáže v délce 2–12 měsíců. Student/ka si sám/sama, popř. ve spolupráci s vedoucí/m ateliéru či školitelem/kou, najde instituci, kde by chtěl/a svoji stáž vykonávat a kde si stáž domluví. Podrobné informace k Praktickým stážím ERASMUS+ naleznete zde. Podrobné informace k Absolventským praktickým stážím ERASMUS+ naleznete zde. Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma. Základním požadavkem je předložení potvrzeného Traineeship Agreement nebo doložená komunikace s institucí/organizací/firmou, ze které je zřejmé, že absolventovi bude umožněno účastnit se stáže. Výběrových řízení se na oba typy praktických stáží ERASMUS+ vypisuje v průběhu akademického roku více, je potřeba sledovat Aktuality zahraničního oddělení. U Praktické stáže ERASMUS+ po návratu požádá student/ka o uznání stáže na zahraničním oddělení fakulty. K žádosti o uznání přiloží Certifikát o délce a náplni stáže, na základě kterého mu/jí bude do elektronického indexu zapsán kurz Praktická stáž ERASMUS+ (30 kreditů) a v daném semestru nebude vykonávat zkoušku z předmětu Oborový ateliér (ani za ni nezíská kredity). Viz také: www.favu.vut.cz/studenti/praxe.

Freemover – stáž financovaná z rozvojových programů MŠMT

Student/ka si vybere školu či instituci a domlouvá si stáž i její náplň sám/sama. Výjezd může mít charakter: studijního pobytu v rámci schváleného studijního programu, praktické stáže v rámci schváleného studijního programu, účasti v krátkodobých i dlouhodobých odborných kurzech, práce na projektu (semestrálním, ročníkovém), práce na bakalářské, diplomové nebo disertační práci. Prostřednictvím zahraničního oddělení fakulty může student/ka žádat o finanční podporu z Rozvojových programů MŠMT. O přidělení stipendia rozhoduje výběrová komise. Přihlášky o finanční podporu se podávají na formuláři Žádost o finanční podporu. Pro přihlášení doložte: doktorandi vyplněnou žádost podepsanou školitelem/školitelkou a předsedou oborové rady, studenti BcA. a MgA. programu vyplněnou žádost podepsanou vedoucí/m ateliéru (student/ka BcA. musí mít ukončený minimálně 1. ročník studia), motivační dopis v češtině a angličtině, akceptační dopis z příslušné instituce. Nelze se hlásit na školy, se kterými má FaVU VUT uzavřenou ERASMUS+ smlouvu. Společně s přihláškou/žádostí odevzdávejte oboustranně vytistěný, vyplněný a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR). Několik týdnů před plánovaným odjezdem na stáž si student/ka domluví na zahraničním oddělení fakulty termín podpisu Finančí dohody. Student/ka musí mít zřízen stipendijní účet, bez něj není vyplacení stipendia možné. Po návratu ze stáže odevzdá student/ka potvrzení o délce pobytu, zprávu z pobytu, případně Transcript of Records (seznam absolvovaných kurzů). V případě, že jde o práci na projektu, bude Learning Agreement a závěrečné potvrzení obsahovat název projektu. Uznání absolvovaných kurzů probíhá stejně jako u stáží ERASMUS+. Další informace naleznete na webu VUT.

Studijní pobyty poskytované na základě mezinárodních smluv

Pobyty zprostředkovává Akademická informační agentura (AIA) Domu zahraničních služeb při MŠMT ČR. Existují dvě skupiny stipendií. V případě rozpisu kvót jsou studenti vybíráni na základě konkurzů, které si organizují jednotlivé české vysoké školy. V případě výběrových řízení uchazeč o stipendium musí předložit doporučení od své mateřské školy, předvýběr studentů organizuje české ministerstvo školství, poslední slovo má však vždy zahraniční partnerská škola. V obou případech student získá stipendium pokrývající veškeré náklady.

Individuální studijní pobyty

Studenti se mohou ucházet o stipendia vypisovaná zahraničními univerzitami, studovat v zahraničí na vlastní náklady, ucházet se o podporu nadací a sponzorů aj. Aktuální nabídku zahraničních stáží a nadací vizte na webu VUT nebo Culturenet.cz. Možnost krátkodobých studijních pobytů a také příležitosti ke zlepšení jazykových a komunikačních schopností poskytuje organizace BEST, sdružující studenty evropských technických univerzit – vizte www.acsa.vutbr.cz/best. Existuje také možnost žádat o podporu v rámci programu Finančních mechanismů EHP/Norska – Fond pro podporu spolupráce škol. Veškeré informace o něm naleznete na internetových stránkách Národní agentury. Za pozornost také stojí stránky Domu zahraniční spolupráce.

Další užitečné internetové odkazy

www.vutbr.cz/studenti/staze,
www.braintrack.com
www.eurodesk.cz,
www.studyabroad.com,
www.fulbright.cz,
www.icm.cz,
www.dzs.cz/cz/vyjezdy.


Odpovědnost: Mgr. Michal Mako