Detail oboru

Výtvarná umění a umělecký provoz

FaVUZkratka: VUUP_DK3Ak. rok: 2020/2021Zaměření: bez zaměření

Program: Výtvarná umění

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 25.7.2016Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Smyslem doktorského studijního oboru je umožnit vysoce specializované umělecké a vědecké vzdělání absolventům FAVU (a dalších uměleckých vysokých škol a fakult), ale také absolventům neuměleckých oborů zaměřujících se na problematiku provozu současného umění v jeho různých aspektech (kurátorství, galerijní provoz, kulturní management, umělecká kritika a historie současného umění). Tato vysoká míra specializace přijímaných uchazečů předpokládá, že studium je výrazně individualizované – školitelé a odborní konzultanti pomáhají studentům především zpětnou vazbou a směrováním k žádoucím problematikám, zdrojům, institucím a lidem –, a přesto obsahuje základ tvořený předměty, jejichž absolvování je povinné pro všechny studenty v programu. Zatímco absolventi uměleckých oborů jsou takto vedeni k dalšímu prohloubení znalostí z oblastí teorie umění nebo současného umění, absolventi neuměleckých oborů naopak získávají hlubší vhled do problematiky uměleckého výzkumu, respektive aktuální umělecké praxe.

Klíčové výsledky učení

Cílem doktorského studia na FAVU je přispívat k rozvoji současného výtvarného umění jako kulturně a společensky významné oblasti jednání a vědění. Doktorské studium je jedinečným prostorem pro kultivaci individuálních, nicméně diskursivně zakotvených postojů. Doktorské studium je tak především prostorem svobody rozvíjet vlastní dispozice v dialogu s inspirativními kolegy a konzultanty, ale i studenty nižších stupňů studia, s nimiž doktorandi přichází do kontaktu v rámci vlastní pedagogické praxe. Důležitým cílem doktorského studijního programu je rovněž příprava budoucích pedagogů vysokých uměleckých škol. V průběhu studia je proto kladen důraz na pedagogickou praxi, která může mít podobu pedagogické asistence školiteli, včetně asistence u vedení či oponování prací, ale může rovněž spočívat ve vedení samostatných přednášek a seminářů (ideálně obsahově spojených se zaměřením doktorského studia).

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi doktorského studijního oboru „Výtvarná umění a umělecký provoz“ jsou výraznými osobnostmi světa umění (umělkyně, kritici, historičky či teoretici umění, kurátorky a kulturní producenti atp.). To, že mohli během svého studia propojovat metody vědecké práce a tvůrčí, k uměleckému artefaktu nebo výstavnímu projektu orientované praxe, jim dává ty nejlepší předpoklady k uplatnění jak v provozu současného umění, tak v akademickém prostředí.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
3DIKUDigitální kulturacs0PovinnýdrzkP - 12ano
3SDP3Seminář k disertační práci 3cs0PovinnýS - 12ano
3STV3Společná teoretická výuka 3cs0PovinnýkolP - 6 / K - 6ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
3DOK2Doktorandské kolokvium 2cs0PovinnýkolS - 6ano
3PODPPojednání o tématu disertační prácecs0PovinnýK - 6 / S - 13ano
3SDP4Seminář k disertační práci 4cs0PovinnýS - 12ano
3STV4Společná teoretická výuka 4cs0PovinnýP - 6 / K - 6ano
3TESUTeorie současného uměnícs0PovinnýdrzkP - 6 / K - 6ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
3CIZICizí jazyk pro doktorské studiumen, cs0PovinnýdrzkK - 12ano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
3STAZZahraniční studijní stáž pro doktorandyen, cs0PovinnýO - 160ano