Detail oboru

Intermediální a digitální tvorba

FaVUZkratka: VU-IDTAk. rok: 2019/2020Zaměření: Ateliér herních médií

Program: Výtvarná umění

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.12.2015Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Studijní obor zajišťuje sedm ateliérů: Ateliér environmentu, Ateliér intermédií, Ateliér performance, Ateliér tělového designu, Ateliér video, Ateliér herních médií a Ateliér fotografie. Ideově je obor ukotven ve dvou oblastech. Jednak jsou to neoavantgardní tendence 60. let, s nimiž se do mainstreamu současného umění dostaly do té doby okrajové tendence, jako je intermedialita, procesuální a akční charakter tvorby, místní specifičnost umění, de-skilling, dematerializace a pojetí uměleckého díla jako sémantické propozice. A potom je to vizuální kultura a s ní spojené umělecké strategie, které se ocitají v dynamickém dialogu s tvorbou „ne-uměleckých“ obrazů.

V ateliérech environmentu, intermédií, performance a tělového designu, které nejsou „mediálně specifické“ (nepředávají ucelený soubor řemeslných či technologických dovedností), jsou studenti důsledně vedeni k tomu, aby při formulování dílčích záměrů využívali volitelných kurzů, workshopů a technologických konzultací v kabinetech. V Ateliéru environmentu je rozvíjena koncepce umělecké tvorby, která vychází z požadavku na zakotvení umělecké praxe v konkrétní zkušenosti. Tvorba se zde často pohybuje na hranici (nebo zcela v intencích) uměleckého výzkumu. Ateliér intermedií je z hlediska oborové specializace nejotevřenější v celém studijním programu, studenti jsou zde podporováni k přesahům do oblastí mimo výtvarné umění, např. k hudbě a literatuře. Ateliér performance je orientován k hraniční formě výtvarného umění, jíž je tvůrčí čin v časoprostorové situaci. Akce je zde pojímána jako interdisciplinární projev osobnosti, zahrnující propojení s tradičními postupy divadelními, tanečními, hudebními a literárními. Ve vztahu akce – prostředí je kladen důraz na výtvarné výrazové formy multimediální prezentace. Ateliér tělového designu představuje v prostředí českého uměleckého školství výjimečný prostor, v němž je tělo nahlíženo jako médium a zároveň jako bojiště, na kterém se v symbolické i zcela materiální rovině odehrávají neustále boje kulturní, politické či náboženské. Ve svých výstupech ateliér směřuje často za hranice galerie – vyhledává a stimuluje dialog ve veřejném i mediálním prostoru. Ateliéry video, multimédia a fotografie každý z odlišné pozice rozvíjejí tvůrčí myšlení i dovednosti nezbytné k tvorbě (či generování) obrazů prostřednictvím digitálních médií. Tvorba v těchto dílčích specializacích je specifická tím, že galerie je sice přirozeným místem její prezentace, ale ne jediným možným. Studenti jsou vedeni k uvažování o distribučních kanálech mediálního obrazu, o sémantických a symbolických diferencích spojených s přepínáním mezi takovými prostředími, jako je galerijní prostor (white cube), kinosál (black box), tradiční masmédia (televize) nebo škála internetových platforem. Stejná pozornost jako způsobu distribuce a místu prezentace je v digitální tvorbě věnována také divákům, kteří se často stávají spolutvůrci (ve škále od jednoduchých forem interakce s pevně nastaveným programem až po komplexní participace, v nichž se naplňuje ecovská koncepce „otevřeného díla“).

Studium v oboru je spojeno s využíváním průběžně aktualizovaného technického vybavení a nezbytného softwaru. Výraznou oporou oboru je Kabinet audiovizuálních technologií. Dobrá znalost dostupných technologií a jejich vývojových předstupňů umožňuje studentům s technologiemi pracovat nejen jako s nástroji, ale také s nosiči specifické estetiky. Totéž platí pro počítačové programy určené ke generování nebo postprodukci obrazu, jejichž ovládnutí není v rámci oboru vlastním cílem, ale předpokladem autonomní umělecké tvorby.

Klíčové výsledky učení

Absolventi magisterského stupně prohlubují kompetence v rámci své specializace v návaznosti na definování individuálního tvůrčího programu. Směřují k samostatné umělecké praxi – dovedou vytvořit původní autorské dílo nesporné umělecké kvality, veřejně prezentovatelné. Reflektují aktuální vývoj oboru, jsou schopni pregnantně artikulovat svá východiska i tvůrčí záměry.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru Intermediální a digitální tvorba je výrazná osobnost s předpoklady prosadit se v oblasti provozu umění. Je zároveň vybaven kompetencemi k profesnímu uplatnění v příbuzných oborech, jako jsou např. kurátorství, výtvarná pedagogika, grafický design, komerční zpracování a postprodukce statického a dynamického digitálního obrazu aj. Absolvent oboru se dobře orientuje nejen v dějinách umění, základech estetiky a filosofie umění či aktuální kulturní produkci, ale také ve společenské a politické situaci. Jeho praxe je často zřetelně sociálně ukotvená. Ateliérový charakter studia s vysokým podílem konzultativní formy výuky vede absolventy k samostatnosti, k autonomnímu a aktivnímu přístupu.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
M1MU-ZOborový ateliér navazující I - Herní média - zimnícs18zimníPovinnýzá,zkano
CPZZ-ISeminář ke státní závěrečné zkoušce 1cs2zimníPovinnýano
2U2000-ZUmění po roce 2000cs4zimníPovinnýzkano
ATGDAktuální témata grafického designucs2zimníVolitelnýkolano
ANUPAnalýza umění performancecs2zimníVolitelnýano
2AINV/M-ZAngličtina B1 vyšší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
2UPPV-M-ZAngličtina B2 (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
2AU-LAntropologie uměnícs3zimníVolitelnýzkne
ACHE20Architektura 20. stoletícs3zimníVolitelnýzkano
2A1956Around 1956: the Culture of the Mid Fiftiesen4zimníVolitelnýzkne
ACP-LArt, Commerce, Poweren4zimníVolitelnýzkano
2ACTArtists and Curators in Textsen4zimníVolitelnýzkne
DEDE2-ZDějiny designu 2 - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
FEMS1Feminist Seminar 1en3zimníVolitelnýano
GPTSUGalerijní provoz a trh se současným uměním v praxics2zimníVolitelnýano
2KNM-ZKánon umění nových médií. The best of new media art 1cs3zimníVolitelnýzkano
HITECH1Malířský Hi-tech 1cs2zimníVolitelnýano
2USIM-INew Media Art 1cs3zimníVolitelnýzkano
KRIT1Praktický úvod do kritické teorie 1cs2zimníVolitelnýne
2PSUPsychologie uměnícs3zimníVolitelnýzá,zkano
RAIMRadical imaginationen3zimníVolitelnýne
TAIF2The Art of Interpreting Film 2en4zimníVolitelnýzkne
TUPATrh s uměním a jeho právní aspektycs2zimníVolitelnýne
VUBAI-ZVýtvarné umění v brněnské architektuře (1948–1989) 1cs3zimníVolitelnýzkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
M1MU-LOborový ateliér navazující I - Herní média - letnícs18letníPovinnýzá,zkano
CPZZ-IISeminář ke státní závěrečné zkoušce 2cs2letníPovinnýano
TU-LTeorie a umění ve 20. století 1 - letnícs3letníPovinnýzkano
2AINV/M-LAngličtina B1 vyšší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
2UPPV-M-LAngličtina B2 (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1FALCanadian and American Film and Literature from 1945 - Assorted Chocolatesen4letníVolitelnýzkne
DEDE2-LDějiny designu 2 - letnícs3letníVolitelnýzkne
FEMS2Feminist Seminar 2en3letníVolitelnýano
INFZD-LInformační zdroje pro studenty VUTcs1letníVolitelnýano
2KNM-LKánon umění nových médií. The best of new media art 2cs3letníVolitelnýzkano
KLAGRAFKlasická grafika: technologie - historie - praxecs2letníVolitelnýano
HITECH2Malířský Hi-tech 2cs2letníVolitelnýano
MTGIMysl, tělo, gesto, idea: podoby československého umění od 60. do počátku 90. letcs2letníVolitelnýano
2USIM-IINew Media Art 2cs3letníVolitelnýzkano
OK-LO kurátorství. Teorie a praxecs2letníVolitelnýne
KRIT2Praktický úvod do kritické teorie 2cs2letníVolitelnýne
PROPRPříroda po příroděcs2letníVolitelnýano
STUPStudia performancecs2letníVolitelnýano
2SACA-LSubversive Art, Collusive Art en4letníVolitelnýzkano
UA-LUmění – architekturacs3letníVolitelnýzkano
2U2000-LUmění po roce 2000 (seminář)cs2letníVolitelnýne
2USPUmění spoluprácecs3letníVolitelnýzkano
UMFPUmění ve veřejném prostoru. Mecenáš, funkce, percepcecs2letníVolitelnýano
VAMMVizuální antropologie a její přesahy k současnému uměnícs3letníVolitelnýzkne
VUBAII-LVýtvarné umění v brněnské architektuře (1948–1989) 2cs3letníVolitelnýzkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
M2MU-ZOborový ateliér navazující II - Herní média - zimnícs15zimníPovinnýano
SSZZSeminář ke státní závěrečné zkoušce 3cs5zimníPovinnýano
TU-ZTeorie a umění ve 20. století 2 - zimnícs3zimníPovinnýzkano
ATGDAktuální témata grafického designucs2zimníVolitelnýkolano
ANUPAnalýza umění performancecs2zimníVolitelnýano
2AINV/M-ZAngličtina B1 vyšší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
2UPPV-M-ZAngličtina B2 (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
2AU-LAntropologie uměnícs3zimníVolitelnýzkne
ACHE20Architektura 20. stoletícs3zimníVolitelnýzkano
2A1956Around 1956: the Culture of the Mid Fiftiesen4zimníVolitelnýzkne
ACP-LArt, Commerce, Poweren4zimníVolitelnýzkano
2ACTArtists and Curators in Textsen4zimníVolitelnýzkne
DEDE2-ZDějiny designu 2 - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
FEMS1Feminist Seminar 1en3zimníVolitelnýano
GPTSUGalerijní provoz a trh se současným uměním v praxics2zimníVolitelnýano
2KNM-ZKánon umění nových médií. The best of new media art 1cs3zimníVolitelnýzkano
HITECH1Malířský Hi-tech 1cs2zimníVolitelnýano
2USIM-INew Media Art 1cs3zimníVolitelnýzkano
KRIT1Praktický úvod do kritické teorie 1cs2zimníVolitelnýne
2PSUPsychologie uměnícs3zimníVolitelnýzá,zkano
RAIMRadical imaginationen3zimníVolitelnýne
TAIF2The Art of Interpreting Film 2en4zimníVolitelnýzkne
TUPATrh s uměním a jeho právní aspektycs2zimníVolitelnýne
VUBAI-ZVýtvarné umění v brněnské architektuře (1948–1989) 1cs3zimníVolitelnýzkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DIPLMGRDiplomový seminář pro magistrycs5letníPovinnýano
M2MU-LOborový ateliér navazující II - Herní média - letnícs15letníPovinnýano
SZK-PPraktická diplomová prácecs, en10letníPovinnýano
2AINV/M-LAngličtina B1 vyšší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
2UPPV-M-LAngličtina B2 (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1FALCanadian and American Film and Literature from 1945 - Assorted Chocolatesen4letníVolitelnýzkne
DEDE2-LDějiny designu 2 - letnícs3letníVolitelnýzkne
FEMS2Feminist Seminar 2en3letníVolitelnýano
INFZD-LInformační zdroje pro studenty VUTcs1letníVolitelnýano
2KNM-LKánon umění nových médií. The best of new media art 2cs3letníVolitelnýzkano
KLAGRAFKlasická grafika: technologie - historie - praxecs2letníVolitelnýano
HITECH2Malířský Hi-tech 2cs2letníVolitelnýano
MTGIMysl, tělo, gesto, idea: podoby československého umění od 60. do počátku 90. letcs2letníVolitelnýano
2USIM-IINew Media Art 2cs3letníVolitelnýzkano
OK-LO kurátorství. Teorie a praxecs2letníVolitelnýne
KRIT2Praktický úvod do kritické teorie 2cs2letníVolitelnýne
PROPRPříroda po příroděcs2letníVolitelnýano
STUPStudia performancecs2letníVolitelnýano
2SACA-LSubversive Art, Collusive Art en4letníVolitelnýzkano
UA-LUmění – architekturacs3letníVolitelnýzkano
2U2000-LUmění po roce 2000 (seminář)cs2letníVolitelnýne
2USPUmění spoluprácecs3letníVolitelnýzkano
UMFPUmění ve veřejném prostoru. Mecenáš, funkce, percepcecs2letníVolitelnýano
VAMMVizuální antropologie a její přesahy k současnému uměnícs3letníVolitelnýzkne
VUBAII-LVýtvarné umění v brněnské architektuře (1948–1989) 2cs3letníVolitelnýzkano