Detail předmětu

Provozní systém současného umění

FaVU-3PSSUAk. rok: 2023/2024

Povahu a podobu umění určuje od poloviny 19. století celá řada faktorů, které jsme zvyklí považovat za fakta „mimoumělecká“. Nicméně stejně jako v případě umění středověkého, renesančního či barokního sociální, institucionální a ekonomické faktory silně ovlivňují pojetí umělce jako autora, povahu jeho produkce a distribuce umění. Produkce, distribuce, interpretace, evaluace a konzumace umění a s ním spojených hodnot jsou vázány na existenci historicky vzniklých institucí, které dnes tvoří komplikovanou síť vztahů. Bez porozumění institucionálnímu, kulturně politickému a ekonomickému kontextu, v němž se konkrétní umělecká díla a s nimi spojené operace (fyzické, symbolické, tržně-ekonomické) ocitají a který je mnohdy samotnou podmínkou jeho existence (uchovávání předmětu či události jako uměleckého díla a často vůbec jejich identifikace jako uměleckého díla) či dokonce impulsem k jeho vzniku, nelze v současné době profesionálně přistupovat k umění. Předmět se zabývá především systémovými jevy, které literatura obvykle označuje jako „provozní systém umění“, respektive „umělecké pole“.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Doktorská zkouška.
Povinné přednášky a konzultace.

Učební cíle

Předmět by měl poskytnout přehled historického vývoje a současného fungování provozního systému umění a poskytnou studentovi základní metodologickou reflexi paradoxů (individuální svoboda tvorby versus sociální a institucionální determinovanost), ve kterých se současné umění nachází. Zvláštní zřetel bude brán na současné uvažování o institucionálních rámcích uměleckého provozu, a to s ohledem na diskuse týkající se kritiky institucí, institucionální kritiky, nového institucionalismu a spekulativního obratu.
Odborná rozprava na témata přednášek.

Základní literatura

Walter BENJAMIN, Autor jako producent. In týž: Agesilaus Santander, Praha 1998, s. 151–174. (CS)
Robert S. NELSON – Richard SHIFF, Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava 2004. (CS)
Mária ORIŠKOVÁ (ed.), Efekt múzea: predmety, praktiky, publikum. Antológia textov anglo-americkej kritickej teórie múzea. Bratislava 2006. (CS)
Guy DEBORD, Společnost spektáklu. Praha 2007. (CS)
Daniel BIRNBAUM, Isabelle GRAW: Canvases and Careers Today. Criticism and its Market. Berlin 2008. (EN)
Walter BENJAMIN, Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. In týž: Literárněvědné studie. Praha 2009, s. 299–326. (CS)
Gerald RAUNIG – Gene RAY, Art and Contemporary Critical Practice, London 2009. (EN)
Pierre BOURDIEU, Pravidla umění. Brno 2010. (CS)
Tomáš KULKA – Denis CIPORANOV (eds.), Co je umění? Červený Kostelec 2010. (CS)
Christian RATTEMAYER, Exhibiting the new Art. New York, London, Amsterdam 2010. (EN)
ON CURATING. (NEW) INSTITUTION(ALISM). Issue 21, Dezember 2011. (EN)
Claire BISHOP, Radical Museology. London 2013. (EN)
Pascal GIELEN (ed.), Institutional Attitudes. Instituting Art in a Flat World, Valiz, Amsterdam 2013. (EN)
Brian O´DOHERTY, Uvnitř bílé krychle. Praha 2014. (CS)
Peter BÜRGER, Teorie avantgardy. Stárnutí moderny. Praha: VVP AVU, 2015. (CS)

Doporučená literatura

Karel MARX, Kapitál I. Praha 1954. (CS)
Mary DOUGLAS, How Institutions think. New York 1986. (EN)
Juergen HABERMAS, Strukturální přeměna veřejnosti. Praha 2000. (CS)
Émile DURKHEIM: Společenská dělba práce. Brno 2004. (CS)
Peter VERGO, The New Museology. London 1989. (EN)
Suzi GABLIKOVÁ, Selhala moderna. Olomouc 1995. (CS)
Babias, MARIUS (ed.), Kunstvermittlung and Vermittlungskunst. Berlin 1994. (DE)
Elisabeth MANSFIELD (ed.), Art History and its Institutions. Foundations of a discipline. London – New York 2002. (EN)
Petra HANÁKOVÁ, Výstava-trhák. Muzeológia éry blockbustera, In: Galéria – Ročenka Slovenskej národnej galérie 2003, s. 43 – 50, Bratislava 2004. (SK)
Nina MÖNTMANN (ed.), Art and its Institutions. Current Conflicts, Critique and Collaborations. London 2006. (EN)
Paul O´NEILL (ed.), Curating Subjects. London 2007. (EN)
Petra HANÁKOVÁ, Ženy-inštitúcie? Bratislava 2010. (SK)
James F. ENGLISH, Ekonomie prestiže. Brno 2011. (CS)
Pascale CASANOVA, Světová republika literatury. Praha 2012. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DK4 , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DP4 , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Instituce trhu s uměním (vývoj trhu s uměním, komerční galerie, aukce)
2) Muzeum jako specifická a historicky podmíněná instituce pro společenskou a politickou evaluaci, distribuci a komunikaci uměleckého díla
3) Formy komunikace o uměleckém díle na veřejnosti (média a jejich vývoj ve vztahu k modernímu umění, formy reflexe uměleckého díla: interpretace, kritika, propagace)
4) Různé typy institucí prezentujících umění (salóny, bienále, přehlídky, nekomerční galerie, site-specific projekty)
5) Typy institucí podporující vznik a distribuci umění (nadace, stipendia, granty)
6) Specifické vědění o šíření umění (tzv. management umění)