Detail předmětu

Cizí jazyk pro doktorské studium

FaVU-3CIZIAk. rok: 2023/2024

Konzultační výuka cizího jazyka v doktorském stupni studia. Četba a překlad odborné publikace z oblasti tématu disertační práce. Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška je komisionální a sestává z četby a překladu části studované odborné publikace a konverzace na téma disertační práce. Více informací na http://spv.webnode.cz/anglictina/doktorske-studium.

Jazyk výuky

angličtina

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Úroveň B1 v obecné angličtině.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška sestává z četby a překladu úryvku odborného textu; následně z konverzace na téma prostudované publikace a doktorandovy disertační práce. Ke zkoušce doktorand předkládá písemně zpracovaný přehled klíčové odborné slovní zásoby z prostudované publikace a její překlad do češtiny. K úspěšnému zvládnutí zkoušky musí doktorand prokázat, že je schopen rozumět na přijatelné úrovni čtenému odbornému textu a dokáže se plynule a spontánně účastnit odborně zaměřené diskuse ve svém oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Více informací na http://spv.webnode.cz/anglictina/doktorske-studium.

Učební cíle

Cílem kurzu je dospět ke znalosti vybraného světového jazyka na úrovni, která umožňuje odbornou (vědeckou) práci, aktivní vystupování na odborných fórech, jako jsou workshopy, sympozia a konference.
Doktorand je schopen si přečíst cizojazyčnou odbornou publikaci ze svého oboru a přesně porozumět tezím, myšlenkám a řešením uvedeným v textech. Dokáže aktivně používat získané znalosti v písemném i mluveném projevu, tj. dokáže vlastními slovy popsat, objasnit a shrnout svoje myšlenky, názory a postoje. Je schopen rozumět cizojazyčnému mluvenému odbornému projevu/přednášce a spontánně na ně ústně reagovat.

Základní literatura

Odborná cizojazyčná publikace vybraná doktorandem a odsouhlasená lektorem cizího jazyka a školitelem.

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Šest lekcí výuky a četby v domluvených termínech. Odbornou publikaci si doktorand vybírá ve spolupráci se školitelem a lektorem cizího jazyka.