Detail předmětu

Výzkumná práce uměleckou tvorbou

FaVU-3VPUTAk. rok: 2022/2023

Uznání kognitivního rozměru umělecké tvorby stojí v samotném základu konceptu doktorandského uměleckého vzdělávání. Tento požadavek je zároveň zodpovědným přihlášením se k společenské roli umění – vystoupením ze slonovinové věže uměleckého mýtu, jak k němu po konci moderny vyzýval Hans Belting. K přibližování obou způsobů myšlení – uměleckého a vědeckého – nedochází pouze ze strany umění. Ze strany vědy nám vychází vstříc aktuální tendence, jako jsou především obrat od reprezentace k performativitě, chápání vědcovy činnosti jako performativního aktu, obrat k jazyku, k experimentu, význam vizuálních studií, chápání zobrazení jako strategie, nutnost participace. Oba typy činností nakonec můžeme v digitálním věku zcela jednoduše a shodně popsat jako postupy a strategie pro shromažďování a vyhodnocování dat. Vedle popisu situací, kdy umělecký výzkum probíhá na úrovní technologické podpory umění z hlediska technologické vědy, nebo přístupu uměleckohistorického, kdy umělecká produkce je zdrojem dat pro teoretické obory, se zaměříme především na formu uměleckého výzkumu, kdy umělecká činnost přímo produkuje výzkumné poznatky a rovněž výzkumné závěry jsou sdělitelné uměleckou, případně hybridní formou. Kurz se zaměří na konkrétní oblasti, ve kterých dochází k umělecko-vědecké fúzi úspěšně. Popíše strategie jednotlivých projektů, včetně způsobů, jakým vědecké a akademické instituce umožňují integraci umělců, např. v oblasti technologií a biotechnologií programy „art-labů“ v rámci univerzit, oblast humanitních věd, „disability studies“ a další (např. vydavatelství a časopis Performance Research, Office of Accessibility při organizaci The National Endowment for the Arts, laboratoře SymbioticA při University of Western Australia, Nature and Technology Lab the School of Visual Arts v New Yorku, BiofiliA při Aalto University v Helsinkách).

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s historickými kořeny pojmu umělecký výzkum.
Seznámí se s jeho současnou podobou a jejím institucionálním ukotvením.
Tato výuka by měla vést k otevření kritického přístupu k možnostem, které umělecký výzkum nabízí, a tímto způsobem studentům napomoci při práci na vlastních projektech.
Cílem předmětu je také vzájemné sdílení informací a přístupů od jednotlivých studentů fromou prezentace jejich metod.
Součástí bude i praktická příprava formou anounce dostupných grantových pobídek.

Prerekvizity

Nejsou.

Literatura

Estelle BARRETT – Estelle and Barbara BOLT (eds.), Practice as Research: Approaches to Creative Arts Inquiry. London; New York: I.B. Tauris & Co Ltd, 2007. (EN)
Bruce BARTON – Melanie DREYER-LUDE – Anna BIRCH. Mediating Practice(s), Performance as Research and/in/through Mediation. Experiments and Intensities Series. Winchester, UK: University of Winchester Press, 2013. (EN)
Henck BORGDORFF, The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia. Leiden: Leiden University Press, 2012. (EN)
Corina CADUFF – Fiona SIEGENTHALER – Tan WÄLCHLI (eds.), Art and Artistic Research. Zurich: University of the Arts, 2010. (EN)
Melissa CAHNMANN-TAYLOR – Richard SIEGESMUND (eds.), Arts-Based Research in Education: Foundations for Practice. New York: Routledge, 2008. (EN)
John FREEMAN, Blood, Sweat & Theory: Research Through Practice in Performance. Oxfordshire: Libri Pub., 2010. (EN)
Carsten FRIBERG – Rose PAREKH-GAIHEDE – Bruce BARTON (eds.), At the Intersection Between Art and Research: Practice-Based Research in the Performing Arts. Malmö, Sweden: NSU P, 2010. (EN)
Patricia LEAVY, Method Meets Art: Arts Based Research Practice (2nd Edition). New York: The Guilford Press, 2015. (EN)
Robin NELSON, Performance as Research in the Arts. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave, 2013. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní metodou je přednáška s multimediální prezentací, doplněná diskuzí. Doplňkovými metodami je dotazníková výzva studentům, kterou následně prezentují ústně i písemně.

Způsob a kritéria hodnocení

Doktorská zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Úvod do problematiky – seznámení s některými metodologiemi sociologického výzkumu, příklady hraničních projektů mezi vědou a uměním
2) Aktivní nalezení témat k průzkumu – připravíme některé témata předem, ale hlavní důraz bude na témata plynoucí z tvorby studentů. Naší snahou je, aby výsledky z kurzu byly užitečné pro studenty osobně a pro jejich tvorbu
3) Postupná práce s tématy, zakládaní pracovních skupin, práce v terénu, sběr materiálu
4) Práce na prezentaci – prezentace jednak písemná, formou článků a textů, jednak vizualizovaná, možnost výstavy

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty s aktuálním stavem vztahu mezi vědeckým výzkumným přístupem a uměleckou tvorbou. Na úspěšných příkladech ze zahraničí i z české oblasti se pokusíme určit základní podmínky, které jsou nutné k tomu, aby mohlo dojít k plnohodnotnému respektování umělecké tvorby jako formy vědecké práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinné semináře.
Požadovaná přítomnost na 70% hodin.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DK4 , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DP4 , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Tvůrčí seminář

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor